PL EN


2014 | 6 |
Article title

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych a unormowania Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

Title variants
EN
Convention on the rights of the disabled and the regulations of the family and guardianship code
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł zawiera analizę unormowań k.r.o. pod kątem zgodności z regulacją Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Stwierdzono, że przepisy Konwencji wpłyną na wykładnię przepisów kodeksowych. Przykładowo, rozstrzygnięcia sądu dotyczące zarządu majątkiem wspólnym małżonków powinny uwzględniać wyrażony w art. 22 Konwencji zakaz arbitralnej ingerencji w sprawy rodzinne osoby niepełnosprawnej. Sprzeczny z Konwencją jest art. 12 k.r.o., formułujący przeszkodę małżeńską w postaci choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego. Wymaga on interwencji ustawodawcy zmierzającej do zapewnienia statuowanego w art. 23 Konwencji prawa osób niepełnosprawnych, które są w odpowiednim do zawarcia małżeństwa wieku, do zawarcia małżeństwa i do założenia rodziny na podstawie swobodnie wyrażonej i pełnej zgody przyszłych małżonków.
EN
The article analyzes the regulations of the Family and Guardianship Code with respect to their compliance with the provisions of the Convention on the rights of the disabled. It states that the Convention provisions will influence the interpretation of the Code provisions. For example, court decisions on the management of spouses’ joint property should take into account the prohibition of arbitrary interference in a disabled person’s family matters, set out in Art. 22 of the Convention. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych... 657 Art. 12 of the Family and Guardianship Code, defining mental illness or retardation as an impediment to marriage, is in contradiction with the Convention. It requires the legislator’s intervention aimed at ensuring the disabled who reached the age of consent the right to marry and start a family pursuant to a freely expressed and full approval of prospective spouses (Art. 23 of the Convention).
Year
Issue
6
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Andrzejewski M., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2013.
 • Iwulski J., Wołek T., Unieważnienie małżeństwa z powodu niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków, „Nowe Prawo” 1978, nr 2.
 • Józefowicz A., Kuratela ustanawiana dla osób ułomnych, NP 1975, nr 7–8.
 • Konwencja nowojorska w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw otwarta w Nowym Jorku do podpisu dnia 10 grudnia 1962 r., Dz.U. 1965, nr 9, poz. 53.
 • Nazar M., w: J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2010.
 • Orzeczenie SN z dn. 18.07.1967 r., I CR 43/67, OSN 1968, nr 2, poz. 28.
 • Orzeczenie SN z dn. 2.02.1968 r., I CR 650/67, OSN 1968, nr 10, poz. 172.
 • Oświadczenie rządowe z dnia 25 września 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., Dz.U. 2012, poz. 1170.
 • Piasecki K., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2011.
 • Smyczyński T., Glosa do wyroku SN z dn. 29.12.1978 r., II CR 475/78, OSPiKA 1980, nr 7–8, poz. 141.
 • Strus Z., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Warszawa 2011.
 • Wyrok SN z dn. 29.12.1978 r., II CR 475/78, OSPiKA 1980, nr 7–8, poz. 141.
 • Zielonacki A., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27c1bfe4-f951-40bb-9ae8-3b514ebf862c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.