PL EN


2013 | 1(11) |
Article title

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A TURYSTYKA W POLSCE

Content
Title variants
EN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND TOURISM IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Koncepcja zrównoważonego rozwoju pojawia się w literaturze od kilkudziesięciu lat w odniesieniu do modelu gospodarki w różnych dziedzinach, w tym również w turystyce. Strategia rozwoju turystyki w Polsce na każdym poziomie samorządowym powinna zawierać koncepcję zrównoważonego rozwoju regionów z uwzględnieniem przyjętych dla niej spójnych zasad. Ze względu na ograniczony zakres lub brak badań nad zrównoważonym rozwojem regionów (przede wszystkim w aspekcie wpływu podejmowanych działań), w niniejszym artykule przeglądowym podjęto temat zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do turystyki, świadomości ekologicznej turystów oraz możliwości realizacji alternatywnych rodzajów turystyki w Polsce.
EN
The conception of balanced development has been appearing in the literature for the last decades in reference to a model of economy in different domains as well as in tourism. A strategy of tourism development in Poland on each level of local authorities should include the regions’ balanced development conception which includes concise regulations approved for it. Due to limited scope or lack of studies on regions’ balanced development ( first of all in the aspect of the influence of the undertaken activities), this review article deals with the issue of balanced development in reference to tourism, tourists’ ecological awareness and possibility to realize alternative kinds of tourism industry in Poland.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
References
 • 1. Ciechanowicz J., Międzynarodowe Prawo Ochrony Środowiska. Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 1999.
 • 2. Durydiwka M., Kowalczyk A., Kulczyk S., Definicja i zakres pojęcia „turystyka zrównoważona” [w] A. Kowalczyk (red.) Turystyka zrównoważona, Wyd. PWN, Warszawa 2010.
 • 3. Gaworecki W. W., Turystyka, Wyd. PWE, Warszawa 1998.
 • 4. Kamieniecka J., Świadomość ekologiczna turystów, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2012.
 • 5. Kozikowska M., Uwarunkowania determinujące rozwój turystyki i rekreacji w lasach na przykładzie wybranych nadleśnictw, praca doktorska, Wydział Leśny SGGW, Warszawa 2010.
 • 6. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, Wyd. PWE, Warszawa 2002.
 • 7. Niezgoda A., Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Prace habilitacyjne, 24, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2006.
 • 8. Niezgoda A., Uwarunkowania i możliwości zachowania środowiska przyrodniczego na obszarze recepcji turystycznej [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku : globalne wyzwania i zagrożenia (red. B. Raszka, S. Bosiacki), Poznań 2006.
 • 9. Szwichtenberg A., Ekoturystyka, turystyka alternatywna – nowe pojęcia w geografii turyzmu, Turyzm tom 3, zeszyt 2, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1993.
 • 10. Zaręba D., Ekoturystyka, Wyd. PWN, Warszawa 2008.
 • 11. Warszyńska J., Jackowski A., Podstawy geografii turyzmu, Wyd. PWN, Warszawa 1978.
 • 12. GUS, Statystyki międzynarodowe, Stan i Ochrona Środowiska, Warszawa 2012.
 • 13. GUS, Turystyka w 2012 roku, Warszawa 2013.
 • 14. Lasy Państwowe w liczbach 2012, Wyd. CILP 2012.
 • 15. Wielki Słownik PWN – Oxford, Wyd. naukowe PWN i Oxford Press, 2007.
 • 16. Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych Środowisko i Rozwój, Szczyt Ziemi: Rio de Janeiro, 3-14 czerwca 1992, Inst. Ochrony Środowiska, 1993.
 • 17. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997r., art. 5.
 • 18. Millennium Report of the Secretary General: "We the peoples: the role of the United Nations in the 21st century".
 • 19. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, Oxford University Press, 1987.
 • 20. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Krajowy Program Reform, Warszawa 2010.
 • 21. The Millennium Development Goals Report – 2013.
 • 22. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późn. zmianami).
 • 23. Encyklopedia PWN Biznes, http://biznes.pwn.pl/index.php?module=haslo&id=3897021 [dostęp: 20.07.2013]
 • 24. http://www.un.org/jsummit/html/documents/documents.html [dostęp: 15.07.2013].
 • 25. http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/ [dostęp: 15.07.2013].
 • 26. http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=2458&wid=34 [dostęp: 14.07.2013].
 • 27. http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget [dostęp: 14.07.2013].
 • 28. http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/ [dostęp: 14.07.2013].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27cb3f67-2e98-4713-b26f-99a301ec19b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.