PL EN


2019 | 10 | 117-129
Article title

Some issues of methodology of historical and legal studies of the rights of the child in the United States

Authors
Title variants
UR
Окремі питання методології історико-правових досліджень прав дитини в США
PL
Odrębne kwestie metodologii badań historycznych i prawnych dotyczących praw dziecka w Stanach Zjednoczonych
Languages of publication
EN
Abstracts
UR
Проблема методології, віднайдення найвдаліших методів у дослідженні визначених об’єкта та предмета безсумнівно є тими ключовими завданнями, допущення помилки в яких неминуче призведе до формування неправильних суджень і висновків, поставить під сумнів об’єктивність і повноту дослідження. Це положення стосується, зокрема, правових та історико-правових досліджень, оскільки без детально розробленої методології, і це фактично аксіома, втрачається юридичне підґрунтя всеосяжності дослідження. Тому з’ясування закономірностей становлення та подальшого розвитку прав дитини в Україні, США чи будь-якій іншій державі не мислиться без детальної стратегії щодо обрання найдоцільніших методів дослідження у розкритті цієї проблеми. Українські вчені, котрі своєрідним «ядром» правового дослідження визначили дитину, її правовий статус чи юридичні права, закономірно приділили значну увагу питанню методології. Безумовно, їх наукові надбання були використанні у визначенні стратегії історико-правового дослідження прав дитини в США. Крім цього, керуючись результатами досліджень, висвітлених в англомовній літературі, ми прийшли до висновку, що методологію слід розглядати як результат творчості дослідника у вирішенні поставлених завдань, яка базується, передовсім, на його світогляді. Обираючи метод історико-правового дослідження прав дитини, доцільність використання загальнофілософських методів не викликає застережень, оскільки за їх допомогою можливо пояснити причини еволюційних процесів. Навіть лише поверхневі знання про історичне видозмінення статусу дитини (правового, сімейного, суспільного), дозволяє констатувати, що становище дитини в ХХ чи ХХІ століттях є кардинально іншим, ніж дитини, яка жила в добу стародавнього світу чи середньовіччя. Специфіка дослідження схилила до врахування фундаментальної ідеї М.Блока про те, що предметом історичного дослідження повинна бути «людина в часі», а отже, дослідник повинен зрозуміти людину минулого. Застосовуючи аналогію, вважаємо, що відповідна ідея стосується й дитини. Специфіка історикоправового дослідження прав дитини в США вимагає звернення до правового аналізу низки нормативних актів, в яких ці права передбачені, та до судових рішень, в яких зміст цих прав може роз’яснюватися, схилили до використання доктринального методу. Загалом, особливість предмета дослідження, зумовлена його динамічністю, потреба з’ясування та пояснення чинників, з якими «співіснувала» дитина в США у різні історичні епохи та на різних етапах своєї життєдіяльності аж поки не відбулася трансформації її правового статусу від статусу дитини до статусу повнолітньої особи, вимагає застосування всього комплексу загальнонаукових і спеціально-наукових методів дослідження.
PL
Problem metodologii, stosowania najbardziej skutecznych metod w badaniu określonego obiektu i przedmiotu to są niewątpliwie kluczowe zadania, w których niedopuszczalne jest popełnienie błędu, gdyż prowadzi to do tworzenia nieprawidłowych opinii i wniosków, podważa wiarygodność i kompletność badania. Regulamin ten obowiązuje zwłaszcza w badaniach prawnych i historycznoprawnych, ponieważ bez szczegółowo opracowanej metodologii (i to jest faktycznie aksjomat) podstawa prawna dla kompleksowego badania niewątpliwie zostaje utracona. Dlatego wyjaśnienie prawidłowości kształtowania i dalszego rozwoju zagadnienia praw dziecka na Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych lub w każdym innym państwie nie jest możliwe bez szczegółowej strategii wyboru najbardziej odpowiednich metod badawczych w celu rozwiązania tego problemu. Ukraińscy naukowcy, dla których podstawowymi obiektami badania prawnego są dziecko, jego status prawny i prawa, oczywiście wiele uwagi poświęcili kwestii metodologii. Niewątpliwie ich osiągnięcia naukowe zostały wykorzystane podczas opracowania strategii badania historycznoprawnego praw dziecka w Stanach Zjednoczonych. Ponadto, na podstawie wyników badań zawartych w literaturze angielskojęzycznej doszliśmy do wniosku, że metodologia powinna być traktowana jako rezultat twórczości badacza w rozwiązywaniu ustalonych zadań, opierającej się głównie na jego światopoglądzie. W metodzie badania historycznoprawnego praw dziecka właściwość stosowania ogólnych metod filozoficznych nie wywołuje zastrzeżeń, ponieważ mogą one pomóc wyjaśnić przyczyny procesów rozwojowych. Nawet pobieżna wiedza na temat historycznego przekształcenia statusu dziecka (prawnego, rodzinnego, społecznego), pozwala stwierdzić, że sytuacja dziecka w XX lub XXI w. zasadniczo różni się od sytuacji dziecka w epoce starożytnego świata lub średniowiecza. Specyfika badań skłoniła nas do wzięcia pod uwagę fundamentalnej idei M. Bloka, że przedmiotem badań musi zrozumieć człowieka przeszłości. Stosując analogię, uważamy, że ten dotyczy to również dziecka. Specyfika badania historycznoprawnego praw dziecka w Stanach Zjednoczonych wymaga odwołania się do analizy prawnej szeregu aktów normatywnych, w których te prawa są przewidziane, oraz do decyzji sądu, w których można wyjaśnić treść tych praw. Ogólnie rzecz biorąc, specyfika przedmiotu badania wynika z jego dynamizmu, potrzeby wyjaśnienia i objaśnienia czynników, które wpływały na dziecko w Stanach Zjednoczonych w różnych epokach historycznych i na różnych etapach jego życia, aż do zmiany jego statusu prawnego ze statusu dziecka na status osoby pełnoletniej. Wymaga to użycia całego zestawu naukowych metod badawczych zarówno ogólnych, jak i specjalnych.
Year
Volume
10
Pages
117-129
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27d97c86-e90d-4503-b6c1-2d33e9d766c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.