PL EN


2015 | 12 | 27-39
Article title

Trade Credit Risk in the Business of Agricultural Enterprises in the Middle Pomerania Region

Authors
Title variants
PL
Ryzyko kredytu handlowego w działalności przedsiębiorstw rolniczych regionu Pomorza Środkowego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the research presented in this article is to assess the risks associated with granting trade credit at a group of agricultural enterprises on the example of businesses located in Middle Pomerania. This assessment of the risk involved in extending credit to business partners in the agricultural sector was conducted in stages. The first task was to describe the sample of farms, with particular emphasis placed on the effects of their financial decisions. This was followed by a presentation of the activity of agricultural holdings in respect of the granting of trade credit, whose main aims were to evaluate the tendency to postpone the maturity dates of customer payments and to assess the characteristics of price discount policies. Counterparties’ credit risk was measured as the proportion of total sales revenue lost by agricultural businesses due to non-repayment of trade credit.
PL
Celem badań zaprezentowanych w artykule jest ocena ryzyka związanego z udzielaniem kredytu handlowego w grupie przedsiębiorstw rolniczych na przykładzie podmiotów zlokalizowanych w regionie Pomorza Środkowego. Badanie dotyczące oceny ryzyka kredytowania kontrahentów w sektorze rolnym przebiegało wieloetapowo. W pierwszej kolejności dokonano charakterystyki badanej próby przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem skutków podejmowanych przez nie decyzji finansowych. W dalszej części przedstawiono cechy stosowanej polityki kredytu handlowego. Skoncentrowano się na ocenie skłonności do odraczania terminów płatności odbiorcom oraz charakterystyce stosowanych opustów cenowych. Pomiar ryzyka kredytowania kontrahentów oparto na wskaźniku udziału utraconych przychodów ze sprzedaży z tytułu braku spłaty zobowiązań w przedsiębiorstwie rolniczym w wyniku udzielonego odbiorcy kredytu handlowego w stosunku do wartości przychodów ogółem ze sprzedaży.
Year
Issue
12
Pages
27-39
Physical description
Contributors
References
 • Bereżnicka, J. (2009) “Dźwignia czy maczuga finansowa w realizacji decyzji inwestycyjnych w gospodarstwie rolniczym” [Financial leverage or financial club in the implementation of investment decisions on a farm] in Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej [The economics and organisation of the food economy]. Academic Papers of the Warsaw University of Life Sciences No. 78. Warsaw: Warsaw University of Life Sciences (SGGW).
 • Czerwińska-Kayzer, D. (2002) “Kredyt preferencyjny – źródło kapitału w gospodarstwach rolnych” [Preferential loans – a source of capital for farms]. Yearbook of the Poznań University of Life Sciences No. CCCXLIII. Poznań: Poznań University of Life Sciences.
 • Czyżewski, B. and Matuszczak, A. (2009) “Alokacja zasobów w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce w świetle ich związków instytucjonalnych” [The allocation of resources in individual farms in Poland in light of their institutional relationships]. Wieś i Rolnictwo 3(144).
 • Daniłowska, A. (2008) “Asymetria informacyjna i jej przezwyciężanie na rynku kredytów rolniczych” [Information asymmetry and overcoming it on the agricultural credit market]. Life Sciences Yearbooks, Series G, Vol. 95, Nos 3/4.
 • Franc-Dąbrowska, J. (2010) Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarowania zyskiem w przedsiębiorstwach rolniczych [Theoretical and practical aspects of managing profit in agricultural enterprises]. Warsaw: Warsaw University of Life Sciences (SGGW).
 • Grzelak, A. (2008) Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990 [The links between farms and the market in Poland after 1990]. Poznań: Poznań University of Economics.
 • GUS (2007) “Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2006 roku” [Balance sheet financial performance of business entities in 2006]. Warsaw: Central Statistical Office (GUS).
 • GUS (2008) “Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2007 roku” [Balance sheet financial performance of business entities in 2007]. Warsaw: Central Statistical Office (GUS).
 • GUS (2009) “Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2008 roku” [Balance sheet financial performance of business entities in 2008]. Warsaw: Central Statistical Office (GUS).
 • GUS (2010) “Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2009 roku” [Balance sheet financial performance of business entities in 2009]. Warsaw: Central Statistical Office (GUS).
 • GUS (2011) “Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2010 roku” [Balance sheet financial performance of business entities in 2010]. Warsaw: Central Statistical Office (GUS).
 • GUS (2012) “Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2011 roku” [Balance sheet financial performance of business entities in 2011]. Warsaw: Central Statistical Office (GUS).
 • Kata, R. (2010a) “Problem wykorzystania kredytu bankowego w finansowaniu rolnictwa w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej” [The problem of the use of bank loans to finance agriculture in Poland and other European Union countries]. Oeconomia 9(3).
 • Kata, R. (2010b) “Znaczenie banków lokalnych w dostępie rolników do kredytów bankowych” [The importance of local banks in farmer’s access to bank loans]. Life Sciences Yearbooks, Series G, Vol. 97.
 • Kata, R. (2011a) Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami [Endogenous and institutional factors affecting the financial links between farms and banks]. Rzeszów: Rzeszów University.
 • Kata, R. (2011b) “Interwencjonizm kredytowy w rolnictwie a problem dostępu rolników do kredytu bankowego” [Credit intervention in agriculture and the problem of farmers’ access to bank loans]. Life Sciences Yearbooks, Series G, Vol. 98.
 • Kulawik, J. (2003) “Kredytowanie i finansowanie rolnictwa w przededniu integracji z Unią Europejską” [The financing and provision of loans to agriculture on the eve of accession to the European Union], Part II. Bank i Kredyt 6.
 • Kulawik, J. (2008) “Główne problemy polityki finansowej w rolnictwie polskim” [Key problems of financial policy in Polish agriculture]. Bank i Kredyt 3.
 • Petrick, M. (2004) “A Microeconometric Analysis of Credit Rationing in the Polish Farm Sector”. European Review of Agricultural Economics, Vol. 31, No. 1, http://dx.doi.org/ 10.1093/erae/31.1.77.
 • Rosa, A. (2011) “Kredyty preferencyjne jako forma finansowania działalności rolniczej w Polsce” [Preferential loans as a form of financing agricultural activities in Poland] in Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej [The economics and organisation of the food economy]. Academic Papers of the Warsaw University of Life Sciences No. 91. Warsaw: Warsaw University of Life Sciences (SGGW).
 • Rosa, A. (2012) “Aktywność banków spółdzielczych w Polsce na tle wybranych europejskich spółdzielczych grup bankowych” [The activity of cooperative banks in Poland compared to selected European cooperative banking groups] in I. Pyka and J. Cichorska (eds) Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Bankowość [Finance in an unstable environment – dilemmas and challenges. Banking]. Academic Papers of the Katowice University of Economics No. 105. Katowice: Katowice University of Economics.
 • Siudek, T. (2008) “Wpływ kredytów rolniczych udzielanych przez banki spółdzielcze na rozwój rolnictwa w Polsce” [The impact of agricultural loans granted by cooperative banks on agricultural development in Poland] in Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej [The economics and organisation of the food economy]. Academic Papers of the Warsaw University of Life Sciences No. 66. Warsaw: Warsaw University of Life Sciences (SGGW).
 • Swinnen, J. F. M. and Gow, H. R. (1999) “Agricultural Credit Problems and Polices During the Transition to a Market Economy in Central and Eastern Europe”. Food Policy, Vol. 24, No. 1, http://dx.doi.org/10.1016/S0306-9192(98)00067-0.
 • Szambelańczyk, J. (2006) Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych [Cooperative banks in Poland in a process of systemic change]. Poznań: Poznań University of Economics.
 • Wasilewski, M. and Mądra, M. (2009) “Determinanty kształtujące poziom finansowania gospodarstw rolniczych kapitałem obcym” [Determinants of the financing of farms by foreign capital] in J. Ostaszewski (ed.) Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie [Dilemmas in establishing the structure of capital in enterprises]. Warsaw: Warsaw School of Economics.
 • Wielicki, W. and Baum, R. (2010) “Problematyka zarządzania przedsiębiorstwami rolniczymi” [Agricultural enterprise management]. Life Sciences Yearbooks, Series G, Vol. 97, No. 3.
 • Zawadzka, D. (2007a) “Motywy wyboru kredytu kupieckiego przez mikro przedsiębiorstwa” [Motives for the choice of trade credit by micro-enterprises] in A. Bogus and M. Wypych (eds) Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej [The harmonisation of financial markets and enterprise finance at the national and European level]. Warsaw: Difin.
 • Zawadzka, D. (2007b) “Przesłanki kredytowania kontrahentów w obrocie gospodarczym” [Criteria for the provision of loans to contractors] in T. Dudycz and Ł. Tomaszewicz Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem [Efficiency – reflections on its essence and measurement]. Academic Papers of the Wrocław University of Economics No. 1183. Wrocław: Wrocław University of Economics.
 • Zawadzka, D. (2008a) “Ryzyko płatnicze w rozliczeniach wzajemnych małych przedsiębiorstw – w świetle wyników badań empirycznych” [Payment risk between small enterprises in light of empirical research] in B. Kołosowska (ed.) Współczesne Finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń [Modern finance. Current state and development prospects of enterprise finance and insurance]. Toruń: Nicolaus Copernicus University.
 • Zawadzka, D. (2008b) “Działalność małych przedsiębiorstw na obszarze Pomorza Środkowego” [The activity of small enterprises in the Middle Pomerania region] in D. Zawadzka (ed.) Pomorze Środkowe – społeczeństwo, wieś, gospodarka. Wybrane problemy [Middle Pomerania – society, countryside, economy. Selected problems]. Koszalin: Polish Economic Society (PTE), Koszalin branch.
 • Zawadzka, D. (2009) Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena [Determinants of small enterprises’ demand for trade credit. Identification and assessment]. Poznań: Poznań University of Economics.
 • Zawadzka, D. (2010) Ryzyko wzajemnych rozliczeń przedsiębiorstw w Unii Europejskiej w okresie kryzysu gospodarczego [Payment risk between enterprises in the European Union during the economic crisis]. Annales UMCS, Section H, Oeconomia, Vol. XLIV(2). Lublin: Marie-Curie Skłodowska University (UMCS).
 • Zawadzka, D. and Ardan, R. (2009) “Ocena czynników wpływających na prawdopodobieństwo skorzystania przez małe przedsiębiorstwa ze skonta w kredycie kupieckim” [Assessment of factors affecting the probability of small businesses using discounts on trade credit] in B. Bernaś (ed.) Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka [Managing enterprise finance – theory and practice]. Wrocław: Wrocław University of Economics Press.
 • Ziętara, W. (2009) “Miary wielkości gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych” [Measuring the size of farms and agricultural enterprises]. Life Sciences Yearbooks, Series G, Vol. 96, No. 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27da679f-4217-4b60-8f2b-5ca622d9a5cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.