PL EN


2011 | 28 | 15-22
Article title

„Rachel opłakuje swoje dzieci…” (Mt 2,18). Męczeństwo dzieci w świetle Mt 2,16‒18

Content
Title variants
EN
„Rachel weeping for her children…” (Matthew 2:18). Martyrdom of children in the light of Mt 2,16‒18.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym ze znanych tekstów biblijnych Nowego Testamentu związanych z tematem dziecka jest zawarta jedynie u Mateusza relacja o rzezi z Betlejem (Mt 2,16‒18). Tekst wydaje się trudny do interpretacji, ponieważ jest ściśle powiązany z narracją o skutecznej ucieczce Świętej Rodziny do Egiptu. Dzieci umierają z powodu Jezusa. Wydarzenie to jest powiązane z cytatem z Jr 31,15 przywołującym symboliczny płacz Racheli nad Izraelem. Okazuje się, że w kontekście Jr 30‒31 dominują nie tyle żal i żałoba, co klimat nadziei i przyszłej radości. Jawią się pytania: jakie znaczenie posiada cytat z Jeremiasza w Mt 2,18? W jakiej relacji do dzieci z Betlejem pozostaje Rachela, symboliczna matka Izraela? Czy jest możliwe, by pomimo tragicznej sytuacji z Betlejem dostrzec jakieś pozytywne przesłanie tekstu? Zdaje się to sugerować pierwotny kontekst literacko‑teologiczny Jr 31,15, a w sposób ewidentny – natura królestwa, które realizuje Jezus – prawdziwy „król żydowski”.
EN
One of the known biblical texts of the New Testament referring to the subject of children is the relation of the massacre of Bethlehem, included only in Matthew (Mt 2,16‒18). The text seems difficult for interpretation, as it is closely connected with the narration about the successful escape of the Holy Family to Egypt. Children die because of Jesus. The event is connected with the quotation from Jr 31,15 recalling Rachel’s symbolic cry over Israel. It turns out that in the context of Jr 30‒31 it is not sorrow and mourning that dominate, but the climate of hope and future joy. Questions arise: What meaning has the quotation from Jeremiah got in Mt 2,18? What is the relation of Rachel, the symbolic mother of Israel, to the children of Bethlehem? Is it possible to see any positive message of the text in spite of the tragic situation in Bethlehem? It seems to suggest the primeval literary – theological context of Jr 31,15 and in an obvious way – the nature of the kingdom Jesus realizes – the true ”Jewish King”.
Year
Issue
28
Pages
15-22
Physical description
Contributors
 • Wydział Teologii Uniwersytet Warmińsko‑Mazurski Olsztyn
References
 • Bartnicki R., Właściwości literackie Ewangelii wg św. Mateusza, w: „Bóg jest miłością” (1 J 4,16). Studia dla Ks. Prof. J. Kudasiewicza w 80. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Warszawa 2006, s. 56‒68.
 • Blomberg C. L., Matthew, w: Commentary in the New Testament Use of the Old Testament, red. G. K. Beale, D. A. Carson, Grand Rapids – Nottingham 2007, s. 1‒109.
 • Gnilka J., Teologia Nowego Testamentu, Kraków 2002.
 • Keerankeri G., Matthew’s Gospel and the Kingdom‑Church Discourse, w: On His Way. Studies in Honour of Prof. K. Stock S.J., red. A. Malina, Katowice 2004, s. 102‒120.
 • Knowles M. P., Scripture, History, Messiah: Scriptual Fulfilment and Fullness of Time in Matthew’s Gospel, w: Hearing the Old Testament in the New Testament, red. S. E. Porter, Grand Rapids – Cambridge 2006, s. 59‒82.
 • Mędala S., „Emmanuel – Bóg z nami”, w: Ewangelie synoptyczne, opr. S. Mędala, Warszawa 2006, s. 216‒264.
 • Moyise S., The Old Testament in the New, London – New York 2001.
 • Niezbecka J., Szczęście Racheli – ponadczasowe przesłanie biblijne o potędze miłości, „Studia Elbląskie” 2009, s. 135‒145.
 • Paciorek A., Darmowość Królestwa Bożego w logiach Jezusa, w: Ewangelia o Królestwie, red. A. Paciorek, A. Czaja, A. Tronina, Lublin 2009, s. 198‒206.
 • Paciorek A., Ewangelia według Świętego Mateusza. Rozdz. 1‒13, t. 1, Częstochowa 2005.
 • Stock K., Discorso della montagna. Le Beatitudini, Roma 1997.
 • Żywica Z., Kościół Jezusa a judaizm i poganie według ewangelisty Mateusza. Teologia narratywna, Olsztyn 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27db3dd0-3f61-443b-83f7-1b5ec191a6ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.