PL EN


2016 | 4(21) | 62-65
Article title

Odzysk i recykling odpadów z branży budowlanej

Content
Title variants
EN
Recovery and recycling of waste from the construction industry
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rozwój cywilizacyjny oprócz wielu korzyści przyczynił się do degradacji środowiska naturalnego. Eksploatacja zasobów naturalnych, w szczególności zasobów nieodnawialnych do celów budowlanych, każdego roku prowadzi do wytwarzania milionów ton odpadów budowlanych i rozbiórkowych (CDW). Niestety ze względu na brak przyjętych przez większość krajów strategii dla przetwórstwa tych materiałów są one masowo wysyłane na składowiska, a nie poddawane procesom odzysku i recyklingu umożliwiającym ich ponowne użycie w budownictwie i innych gałęziach przemysłu.
Civilization development, in addition to many benefits, has contributed to environmental degradation. The exploitation of natural resources, especially non-renewable resources for construction, each year leads to the production of millions of tons of construction and demolition waste (CDW). Unfortunately, due to the lack of strategies for processing these materials adopted by most countries, huge quantities are sent to landfills instead of undergoing recovery and recycling to enable their reuse in construction and other industries.
Publisher
Year
Issue
Pages
62-65
Physical description
Dates
printed
2016-10
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Geoinżynierii
References
 • 1 Kozłowski S., Przyszłość ekorozwoju, KU L, Lublin 2005.
 • 2 Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, 2002, PWN , Warszawa.
 • 3 Sztumski W., Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistnienia, „Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development”, 2006, vol. 1, no 2, s. 73-76.
 • 4 Sanchēz A., Perspectives and Problems in Sustainable Development, „Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development”, 2008, vol. 3, no 2, s. 21-23.
 • 5 Skowroński A., Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego, „Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development”, 2006, vol. 1, no 2, s. 51.
 • 6 Hull Z., Czy idea zrównoważonego rozwoju ukazuje nową wizję rozwoju cywilizacyjnego?, „Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development”, 2007, vol. 2., no 1, s. 49-57.
 • 7 Hull Z., Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, „Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development”, 2008, vol. 3, no 1; s. 27-31.
 • 8 Redclift M.R., Sustainable Development (1987-2005) – an Oxymoron Comes of Age, „Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development”, 2009, vol. 4, no 1, s. 3350.
 • 9 Wierzbicki S. M., Gajownik R., Problemy zrównoważonego budownictwa w pracach Instytutu Techniki Budowlanej, w: Konferencja Naukowo-Techniczna „Budownictwo spełniające wymagania zrównoważonego rozwoju”, ITB, Mrągowo 2002, s. 34-42.
 • 10 CRISP, City and construction-related sustainability indicators, http://crisp.cstb.fr/
 • 11 ITB, Instytut Techniki Budowlanej, http://itb.pl/
 • 12 Dyrektywa parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r., w sprawie opakowań nowych i zużytych ( 94/62/we ) (Dz.U. L 365 z 31.12.1994).
 • 13 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001, nr 62, poz. 627., z późn. zm).
 • 14 EPA, Environmental Protection Agency, http://www.epa.gov (dostęp: 25.08.16)
 • 15 Eurostat, Waste statistics in Europe, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (dostęp: 25.08.16)
 • 16 Komisja UE, http://ec.europa.eu/environment/waste/construction_demolition. htm (dostęp: 22.08.2016)
 • 17 Arulrajah A., Disfani M.M., Horpibulsuk S., Suksiripattanapong Ch,, Prongmanee N., Physicalpropertiesandshearstrengthresponsesofrecycled construction and demolition materials in unbound pavement base/subbase applications, „Constr.Build. Mater.”, 2014, 58, s. 245–257.
 • 18 Rahman M.A., Imteaz M., Arulrajah A., Disfani M.M., Suitabilityofrecycled construction and demolition aggregates as alternative pipe backfilling materials, ,J.Clean.Prod.”, 2014, 66, s. 75–84.
 • 19 Czarnecki L., Tworek J., Wall S., Budownictwo zrównoważone w Polsce, „Inżynier Budownictwa”, nr 3/2012, s. 24–28.
 • 20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Dz.U. UE L 88/5 z 4 kwietnia 2011 r. (Dz.U. L 88/5 z 4.4.2011).
 • 21 GUS, Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl (dostęp:25.08.2016)
 • 22 Klatka J., Gospodarowanie odpadami komunalnymi, Wolters Kluwer Polska, 2012.
 • 23 Kostecka J., Koc-Jurczyk J., Brudzisz K., Gospodarka odpadami w Polsce i Unii Europejskiej, „Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska”, vol. 16, issue 1, (2014), s. 1-10.
 • 24 Iżykowska-Kujawa M., Zagospodarowanie odpadów budowlanych – technologie z których korzystamy, „Inżynieria Ekologiczna”, Nr 33, 2013, 49-60.
 • 25 Ahmad M., Wykorzystanie odpadów budowlanych w budownictwie jako czynnik zrównoważonego rozwoju, „Studia KPZK”, 142, s. 478-490.
 • 26 Zając B., Właściwości betonów z kruszywem recyklingowym z cegły, „Inżynieria i Aparatura Chemiczna”, 2008, nr 5, s. 62-63.
 • 27 Wolska-Kotańska C., Kruszywa z recyklingu betonu – właściwości i zastosowanie, w: XVI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna „Ekologia a Budownictwo”, PZTB, Bielsko-Biała 2004, s. 105-112.
 • 28 Adamczyk J., Dylewski R., Recykling odpadów budowlanych w kontekście budownictwa zrównoważonego, „Problemy Ekorozwoju – Problems Of Sustainable Development”, 2010, vol. 5, no 2, s. 125-131.
 • 29 Ekostyren, http://ekostyren.pl/ (dostęp:31.08.2016)
 • 30 Mroziński A., 2005, Recyrkulacja opakowań, 2005, http://opakowania.com.pl (dostęp: 22.08. 2016).
 • 31 Pacheco-Torgal F., Tam V. W. Y., Labrincha J. A., Ding Y., de Brito J., Handbook of Recycled Concrete and Demolition Waste, A volume in Woodhead Publishing Series in Civil and Structural Engineering, 2013.
 • 32 Listwa A., Baic I., Łuksa A., Podstawy gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Wydawnictwo Politechnika Radomska, 2009, Radom.
 • 33 Pawluk K., Nowe metody unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających azbest, „Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”, 49 (3), s. 38-47.
 • 34 Bajorek R., Parosa R., Technologia mikrofalowa – nowatorski sposób utylizacji azbestu, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009.
 • 35 Cardoso R., Vasco Silva R., de Brito J., Dhir R., Use of recycled aggregates from construction and demolition waste in geotechnical applications: A literature review, „Waste Management”, 49, (2016), s. 131–145.
 • 36 Prestes S.M.D., Mancini S.D., Rodolfo A., Keiroglo R.C., Construction and demolition waste as a source of PVC for recycling, „Waste Management and Research”, vol. 30, issue 2, (2012), s. 115-121.
 • 37 Jafar J.J., Utilisation of waste plastic in bituminous mix for improved performance of roads, „KSCE Journal of Civil Engineering”, vol. 20, issue 1, (2016), s. 243–249.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6422
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27df57e1-0c2a-4518-aa1c-0f84027d9872
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.