PL EN


2013 | 3 | 7-16
Article title

Is France's Economy a Real Danger for the European Integration?

Authors
Content
Title variants
PL
Czy gospodarka Francji stanowi rzeczywiste zagrożenie dla integracji europejskiej?
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Wśród polityków, decydentów i ekspertów coraz bardziej daje się zauważyć rosnące zatroskanie o słabe funkcjonowanie gospodarki Francji i jego ewentualne skutki dla stosunków francusko-niemieckich, jak dotąd głównej siły napędowej i przyśpieszenia rozwoju UE. Gospodarka francuska przeżywa dziś spadek w porównaniu z jej stanem z roku 2009, liczba bezrobotnych rośnie nieprzerwanie przez ostatnie ponad 20 miesięcy, natomiast - wbrew wszystkich obietnicom wyborczym - deindustrializacja nabrała nawet rozpędu od początku prezydentury Hollande'a. Kraj musi stawić czoło poważnym problemom strukturalnym: niskiej konkurencyjności, niezrównoważonemu systemowi opieki społecznej, ogromnemu i wciąż rosnącemu długowi publicznemu, nieelastycznemu rynkowi pracy - długo utrzymującym się słabościom, które kryzys jedynie ujawnił i wzmocnił. Pozostając zbyt długo na uboczu, Francja ryzykuje, że będzie coraz bardziej tracić w stosunku do Niemiec, co może spowodować istotne przesunięcia w równowadze sił w ramach integracji europejskiej. Głównym celem mojego opracowania jest ukazanie i analiza stanu gospodarki francuskiej oraz przedstawienie szczegółowego rachunku pierwszego roku rządów lewicy po to, żeby ocenić, czy powyższe obawy są uzasadnione.
EN
There is a growing concern among politicians, decision-makers and experts about France's poor economic performance and its possible effects on the Franco-German relationship, so far the main driving and accelerating force of the EU. The French economy is today experiencing a contraction on a par with that of 2009, the number of unemployed has risen without interruption for the last more than 20 months, and - against all electoral promises - deindustrialisation has even gained momentum since the beginning of Hollande's presidency. The country has to face major structural problems: low competitiveness, unsustainable welfare system, huge and still increasing public debt, rigid labour market - long-standing weaknesses that the crisis has only revealed and amplified. Being off track for too long, France runs the risk of losing more and more ground against Germany, which may cause important shifts in balance of forces within the European integration. The main aim of my paper is to display and analyse the state of the French economy and set out a detailed account of the first year of the Left in power in order to assess whether the above fears are justified.
Year
Issue
3
Pages
7-16
Physical description
Dates
published
2013-05-2013-06
Contributors
author
  • Institute for World Economics, Research Center for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Science, Budapest, somai.miklos@krtk.mta.hu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27e16c98-3f10-49c8-b1e3-546ea6cabe66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.