PL EN


2014 | 102 | 11-21
Article title

Ogólna charakterystyka stanowiska Koźmin Las

Content
Title variants
EN
Characteristics of the Koźmin Las site
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Stanowisko Koźmin Las zlokalizowane jest na obszarze dobrze rozpoznanym w trakcie studiów geologicznych i geomorfologicznych prowadzonych przez badaczy z ośrodka łódzkiego od lat 90. ub. wieku w odkrywkach węgla brunatnego Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów”. Od 2010 roku realizowane były tutaj wielowskaźnikowe badania nad znaleziskiem kopalnego lasu ze schyłku późnego vistulianu. Pozostałość in situ bardzo dobrze zachowanych szczątków drzew z tego okresu jest rzadkością w skali europejskiej. Uzyskane wyniki stały się podstawą wniosków paleośrodowiskowych i paleogeograficznych.
EN
Koźmin Las site is located in the well recognized area during the geological and geomorphological studies con-ducted since 90s of the last century in the ocucrops of the Adamów JSC Lignite Mine in Central Poland. Since 2010 have been undertaken multiproxy investigations on the sediments with relicts of former riparian forest dated back at the Vistulian Lateglacial. Well-preserved tree trunks and in situ stamps from this period are rare on a European scale. Obtained results were the basis of palaeoenvironmental and palaeogeographical conclusions
Year
Volume
102
Pages
11-21
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii
References
 • Bezkowska G., 1995 – Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, ark. Zduńska Wola. PIG, Warszawa.
 • Czubla P., Załoba M., 1994 – Adamów-Smulsko. The deformation structures within the pre-Wartian deposits. INQUA-SEQS Symposium „The Cold Warta Stage – Lithology, Palaeo-geography, Stratigraphy”, Excursion Guide Book, Łódź: 5-8.
 • Czubla P., Forysiak J., Petera-Zganiacz J., 2010 – Lithologic and petrographic features of tills in the Koźmin region and their value for stratigraphical interpretation of the deposits of the Koźmin glacial lake. Geologija, 52: 1-8.
 • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., Krąpiec M., 2011 – The age of the subfossil trunk horizon in deposits of the Warta River valley (central Poland) based on 14C dating. Geochronometria, 38(4): 334-340.
 • Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Twardy J., Adamiec G., Moska P., 2013 – Results of isotope age determination of the mineral and organic deposits (sequence) of the river Warta (Central Poland). Abstracts & Programme 11th International Conference "Methods of absolute chronology", 15–18th May 2013, Podlesice, Poland: 104.
 • Dzieduszyńska D.A., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Brooks S.J, Korzeń K., Krąpiec M., Pawłowski D., Płaza D.K., Płóciennik M., Stachowicz-Rybka R., Twardy J., 2014a – Environmental influence on forest development and decline in the Warta River valley (Central Poland) during the Late Weichselian. Quaternary International, 324: 99-114.
 • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., Twardy J., Kittel P., Moska P., Adamiec G., 2014b – Optical dating and sedimentary record from the terrace depositional profile of the Warta River (Central Poland). Geochronometria, 41 (4): 361-368.
 • Fejfer M., Zborowska M., Adamek O., Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Twardy J., w druku – Properties and di-mensional stability of 12,500-year-old subfossil pine wood. Drewno.
 • Forysiak J., 2005 – Rozwój doliny Warty między Burzeninem i Dobrowem po zlodowaceniu warty. Acta Geographica Lodziensia, 90: 116 s.
 • Forysiak J., Czubla P., 2004 – Pozycja stratygraficzna glin morenowych w odkrywce „Smulsko” (KWB „Adamów”) w świetle analiz petrograficznych. Przegląd Geologiczny, 52, 7: 574-578.
 • Friedrich M., Kromer B., Spurk M., Hofman J., Kaiser K.F., 1999 – Paleoenvironment and radiocarbon calibration as derived from Lateglacial/Early Holocene tree-ring chronologies. Quaternary International, 61: 27-39.
 • Friedrich M., Kromer B., Kaiser K.F., Spurk M., Hughen K.A., Johnsen S.J., 2001 – High resolution climate signals in the Bölling-Alleröd Interstadial (Greenland Interstadial I) as reflected in European tree-ring chronologies compared to marine varves and ice-core rec-ords. Quaternary Science Reviews, 20: 1223-1232.
 • Gilewska S., 1986 – Podział Polski na jednostki geomorfologiczne. Przegląd Geograficzny, 58, (1-2): 15-40.
 • Jankowski M., Budek A., Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Twardy J., 2013 – Paleopedological interpretation of the soil sequence and buried forest remains at the Koźmin Las site in Central Poland. Materials of the XIIth International Symposium and Field Workshop on Paleopedology (ISFWP) "Paleosols, pedosediments and landscape morphology as environmental archives", Kursk, Russia, August 10 –15, 2013, Moscow-Kursk, 2013: 27.
 • Jankowski M., Budek A., Petera-Zganiacz J., Kittel P., Dzieduszyńska D., Twardy J., 2014 – Site Koźmin-Las. Paleosol sequence and remnants of the Weichselian Late Glacial forest in alluvial sediments of the Koło Basin. XIIIth International Symposium and Field Workshop on Paleopedology (ISFWP) “Paleopedological record of postglacial soil and landscape evolution”, 1–6 September 2014 Toruń, Poland: 30-33.
 • Klatkowa H., Załoba M., 1991 – Kształtowanie budowy geologicznej i rzeźby południowego obrzeżenia basenu uniejowskiego. W: W. Stankowski (red.), Przemiany środowiska geograficznego obszaru Konin-Turek. Instytut Badań Czwartorzędu UAM, Poznań: 33-44.
 • Klatkowa H., Załoba M., 1992 – Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, ark. Warta. PIG, Warszawa.
 • Klatkowa H., Załoba M., Forysiak J., 1996 – Nowy profil osadów plejstoceńskich w środkowej Polsce. III Konferencja „Stratygrafia plejstocenu Polski”, Wigry 2–4 września 1996 r.: 17.
 • Klatkowa H., Czyż J., Załoba M., 1993 – Adamów-Smulsko. Pierwsze wyniki badań litostratygraficznych w odkrywce kopalni węgla brunatnego. Konferencja „Stratygrafia i paleogeografia zlodowacenia warty”, Przewodnik terenowy, Łódź: 12-20.
 • Kobojek E., 2009 – Naturalne uwarunkowania różnych reakcji rzek nizinnych na antropopresję na przykładzie środkowej Bzury i jej do-pływów. Wyd. UŁ, Łódź: 204 s.
 • Kondracki J., 1994 – Geografia Polski. Mezore-giony fizycznogeograficzne. PWN, Warszawa: 340 s.
 • Krąpiec M., 2001 – Holocene dendrochronological standards for subfossil oaks from the area of Southern Poland. Studia Quaternaria, 18: 47-63.
 • Lindner L., Marks L., 2012 – O podziale stratygraficznym kompleksu środkowopolskiego w plejstocenie Polski. Przegląd Geologiczny, 60: 36-45.
 • Okupny D., Borówka R.K., Fortuniak A., Tomkowiak J., 2014 – Skład chemiczny osadów organicznych ze stanowiska Koźmin Las. Acta Geographica Lodziensia, 102: 71-86.
 • Pawłowski D., 2014 – Warunki ekologiczne rozwoju późnovistuliańskiego zbiornika Koźmin Las w świetle analizy Cladocera. Acta Geographica Lodziensia, 102: 65-70.
 • Pawłowski D., Gruszka B., Gallas H., Petera- -Zganiacz J., 2013 – Changes in the biota and sediments of glacial Lake Koźmin, Po-land, during the late Saalian (Illinoian). Jour-nal of Paleolimnology, 49: 679-696.
 • Petera J., 2002 – Vistuliańskie osady dolinne w basenie uniejowskim i ich wymowa paleogeograficzna. Acta Geographica Lodziensia, 83: 164 s.
 • Petera-Zganiacz J., 2007 – Osady rzeki plenivistuliańskiej w Koźminie. Acta Geographica Lodziensia, 93: 43-56.
 • Petera-Zganiacz J., 2008 – Wiek i sposób wy-kształcenia struktur peryglacjalnych w okolicach dużej rzeki na przykładzie stanowiska Koźmin. Landform Analysis, 9: 167-170.
 • Petera-Zganiacz J., 2011 – Changes in the development of frost wedges in the middle Warta Valley deposits (central Poland). Geologija, 53: 15-20.
 • Petera J., Forysiak J., 2003 – The last ice sheet extent in Central Poland. Geological Quarterly, 47(4): 574-578.
 • Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D., 2007 – Wymowa paleogeograficzna horyzontu kopalnych pni w osadach późnego vistulianu. Acta Geographica Lodziensia, 93: 57-66.
 • Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D., Twardy J., Pawłowski D., Płóciennik M., Lutyńska M., Kittel P., w druku – Younger Dryas flood events: A case study from the middle Warta River valley (Central Poland). Quaternary International.
 • http://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.09.074.
 • Płaza D.K., Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Twardy J., 2013 – Late Palaeolithic settlement on the background of palaeogeography of the Warta river valley in the Koło Basin. Abstract book and field guide “Geoarchaeology of river valleys”, 13–15 May 2013, Kielce-Suchedniów (Poland), Kielce: 102-106.
 • Płaza D.K., Twardy J., Kittel P., 2014 – Z badań nad schyłkowo paleolitycznym osadnictwem w Kotlinie Kolskiej. Acta Geographica Lodziensia, 102: 87-95.
 • Płaza D.K., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D., Twardy J., w druku – Late Palaeolithic settlement in palaeographical context of the river valleys in the Koło Basin (Central Poland). Quaternary International. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.09.058.
 • Spurk M., Kromer B., Peschke P., 1999 – Dendrochronologische, palynologische and Radiocarbon-Untersuchungen eines Waldes aus der Jungeren Tunderenzeit. Quartär, 49/50: 34-38.
 • Stachowicz-Rybka R., Korzeń K., 2014 – Rozwój roślinności w późnym vistulianie oraz funkcjonowanie i zanik ekosystemu leśnego w stanowisku Koźmin Las. Acta Geographica Lodziensia, 102: 53-63.
 • Stankowska A., Stankowski W., 1988 – Maxi-mum extent of the Vistulian Ice Sheet in the vicinity of Konin, Poland: a geomorphological, sedimentological and radiometric evi-dence. Geographica Polonica, 55: 141-150.
 • Starkel L., Michczyńska D.J., Krąpiec M., Margielewski W., Nalepka D., Pazdur A., 2013 – Progress in the Holocene chrono-climatostratigraphy of Polish territory. Geochronometria, 40 (1): 1-21.
 • Turkowska K., Forysiak J., Petera J., Miotk-Szpiganowicz G., 2000 – Morfogeneza powierzchni Kotliny Kolskiej w okolicach Koźmina. Acta Geographica Lodziensia, 78: 98-134.
 • Turkowska K., Forysiak J., Petera J., Miotk-Szpiganowicz G., 2004 – A Warta River system during the Younger Dryas in the Koło Basin (Middle Poland). Quaestiones Geographicae, 23: 83-107.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0065-1249
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27e404d6-c624-4b4e-9f9b-4bec04ff8a74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.