PL EN


2015 | 6 | 4 | 141-147
Article title

Planowanie jakości e-kursu – wykres przyczynowo-skutkowy

Content
Title variants
EN
Quality planning e-course – graph of cause and effect
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
E-learning jako nowa forma procesu kształcenia wymaga od nauczycieli otwarcia się na metody i techniki, które są powszechnie stosowane w innych dziedzinach naszego życia, a jednocześnie mogą być z powodzeniem wykorzystane w e-dydaktyce. O sukcesie e-kształcenia w dużej mierze decydować będzie jakość oferowanych e-kursów. Autorzy proponują wykorzystanie narzędzi zarządzania jakością, które od wielu lat są skutecznie stosowane w procesach produkcyjnych. Narzędzia te można wykorzystać na każdym etapie tworzenia i realizowania e-zajęć. W przedstawionym artykule autorzy omawiają wykorzystanie wykresu przyczynowo-skutkowego do poprawy jakości e-kursów. Diagram Ishikawy może efektywnie przyczynić się do wyeliminowania niedociągnięć lub błędów już na etapie planowania e-kursu. Autorzy wierzą, że wykorzystanie tego narzędzia zarządzania jakością przyczyni się do poprawy jakości oferowanych e-kursów, a tym samym do podniesienia poziomu satysfakcji uczestników procesu e-kształcenia, tj. studentów i wykładowców.
EN
E-learning as a new form of learning process requires teachers to be open to the methods and techniques that are commonly used in other areas of our lives, while there may be successfully used in e-teaching. The success of e-learning to a large extent will determine the quality of e-courses. The authors propose the use of quality management tools, which have for many years been successfully used in production processes. These tools can be used at every stage of devel147 opment and implementation of e-classes. In the article, the authors discuss the use of cause-and-effect diagram to improve the quality of e-courses. Ishikawa diagram can effectively help to eliminate the shortcomings or errors in the planning stage e-course. The authors believe that the use of quality management tools will help to improve the quality of e-courses, and thereby to increase the level of satisfaction of participants in the process of e-learning, ie. Students and faculty.
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
141-147
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Dahlgaard J.J., Kristesen K., Kanji G.K. (2000): Podstawy zarządzania jakością, „Warszawa.
  • Griffin R.W. (2007): Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa.
  • Kucharczyk Z., Walasek T.A., Morawska-Walasek D. (2011): The Quality of E-learning – the Servqual Method, [w:] Use of E-learning in the Developing of the Key Competences, Katowi-ce–Cieszyn.
  • Walasek T.A., Kucharczyk Z., Morawska-Walasek D. (2011), Assuring Quality of an E-learning Project through the PDCA Approach, „Journal of Achievements in Materials and Manufac-turing Engineering” vol. 44, issue 2.
  • Walasek T.A., Kucharczyk Z., Morawska-Walasek D., Szewczyk K. (2014): Quality Management in E-courses, „International Journal of Continuing Engineering Education and Life Long Learning” vol. 24(1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27e4c755-29a5-4441-823c-b547d42062c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.