PL EN


2017 | 4(25) |
Article title

Cyfrowa prezentacja dziedzictwa kulturowego Kresowian ( przykład wicynian)

Authors
Content
Title variants
EN
The digital presentation of Borderlanders’ cultural legacy (the Wicynian example)
Languages of publication
Abstracts
PL
Społeczność kresowa, która przybyła po II wojnie światowej na tzw. ziemie odzyskane, znajduje się w centrum zainteresowania wielu badaczy reprezentujących rozmaite dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Sami Kresowianie w zróżnicowany sposób starają się utrwalić pamięć o wschodnich obszarach II Rzeczypospolitej, przybliżyć historię tamtych ziem i ochronić nie tylko przedmioty przywiezione w repatrianckich bagażach, ale i wspomnienia o miejscu urodzenia. Liczne opowieści zgromadzone przez autorkę podczas badań terenowych, prowadzonych nieprzerwanie od 2009 roku, mają heterogeniczny charakter, stanowią istotną skarbnicę wiedzy o lokalnej społeczności i tym samym podstawę refleksji teoretycznej. Ekspatrianci tworzą także „sieciowe wizytówki” 1, które nie tylko pomagają w komunikacji, kreowaniu wizerunku, ale przede wszystkim w zachowaniu i przekazywaniu kresowego dziedzictwa kulturowego kolejnym pokoleniom. Autorka, podejmując próbę analizy nowoczesnego eksponowania tożsamości w Internecie przez przybyszy z Kresów Wschodnich i ich potomków, stosuje zróżnicowane metody i techniki badawcze (wywiady, obserwacja), interesują ją również źródła zastane i wywołane. Badania empiryczne dotyczą wybranej społeczności kresowej, a konkretnie mieszkańców wsi Wicyń (rejon przemyślański, obwód lwowski, Ukraina), którzy po 1945 roku osiedlili się na Śląsku i prócz wielu działań społecznych, integrujących byłych mieszkańców tej wsi i młodsze pokolenia, utworzyli również stronę internetową Klubu Wicynian. Na tej „sieciowej wizytówce” eksponują zarówno opowieści wspomnieniowe o przedwojennym życiu na Kresach, tragicznych latach II wojny światowej, faktach związanych z koniecznością opuszczenia rodzinnej miejscowości i osiedlenia się na Śląsku, jak i przedstawiają współczesne działania, świadczące o aktywność członków Klubu Wicynian. Strona internetowa skierowana jest głównie do młodego odbiorcy: takie otwarcie się na przestrzeń wirtualną umożliwia wicynianom podzielenie się swoją wiedzą w inny sposób: nowoczesny i atrakcyjniejszy dla nowego adresata niż tradycyjny, bezpośredni i ustny przekaz międzypokoleniowy. Można ją także postrzegać jako osobliwy ukłon skierowany również w stronę tych osób, które z różnych przyczyn nie mogą osobiście uczestniczyć w Światowych Zjazdach Wicynian. Prezentowane na stronie fotografie, dokumenty związane z Kresami Wschodnimi II Rzeczpospolitej nie tylko przywołują wspomnienia związane z życiem rodzinnym i sąsiedzkim, ale przede wszystkim, po przeszło 70. latach przeżytych w nowej przestrzeni społeczno-kulturowej, stają się dla wicynian znakiem ich tożsamości.
EN
The borderland community which arrived at the so-called recovered land after World War II, is in the centre of attention of many researchers representing various fields of social and human sciences. Borderlanders themselves are trying to preserve the memories of the eastern areas of the Second Polish Republic in various ways, to talk about the history of that region and preserve not only the objects brought back by them in their repatriation luggage, but also the memories of their birthplaces. The author’s numerous stories gathered during her research which has been carried out since 2009 are of heterogeneous nature. They constitute a significant repository of the knowledge about the local community and a starting point for theoretical consideration. Expats also make use of some electronic tools, which not only enhance communication and help them create the right image of their communities, but also enable them to pass on their cultural legacy to successive generations. The author makes an attempt to analyse the modern uses of the Internet by borderlanders and their descendants to expose their identity. She makes use of different methods and research techniques, which include interviews and observation. She is also interested in primary and secondary sources. Her empirical examination focuses ona selected borderland community of the country dwellers of Wicyń (Przemyśl area, district of Lviv, Ukraine), who after 1945 settled down in Silesia and created a website of the Wicynian Club, in addition to organising a number of public events with a view to integrating the former residents of the village with the younger generation. The aforementioned website is a place where they publish their accounts of their pre-war life, tragic years of World War II, discuss the reasons for leaving their homeland to settle down in Silesia, Cyfrowa prezentacja dziedzictwa kulturowego Kresowian ( przykład wicynian) 88 as well as describing current actions the Wicynian Club members engage in. The website is targeted at a younger audience: thanks to the virtual space the Wicynians can share their knowledge in a different way: modern and more attractive for this particular audience than the traditional, direct and verbal one. It also constitutes a very useful source of information for those unable to attend World Wicynian Gatherings. The photographs and documents related to the East Boarders of the Second Polish Republic evoke in the community the memories associated with their family and neighbourly lives, and above all, after 70 years spent in a new social and cultural space, they are becoming a sign of their identity.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27ee8c76-6a74-426b-884e-69fe6dd562bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.