PL EN


2016 | 46(1) Ekonomia X. Pracownicy wiedzy 65 plus - nowe szanse (czy kontrowersje) wobec wyzwań współczesności | 182-193
Article title

Zmniejszenie absencji w środowisku pracy przez innowacyjne metody profilaktyki upadków u pracowników dojrzałych

Content
Title variants
EN
Reducing Absenteeism in the Working Environment Through Innovative Methods of Fall Prevention in Case of Mature Workers
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Fakt, że żyjemy coraz dłużej nie powinien kojarzyć się z obowiązkową niesprawnością, ograniczającą tak potrzebną człowiekowi aktywność ruchową. Jednak sprawność funkcjonalna organizmu ludzkiego uwarunkowana jest niezależnym od niego systemem nadzoru i kontroli Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN) czerpiącego informacje do najwłaściwszego zarządzania z bardzo licznych receptorów rozsianych po całym organizmie. Niewątpliwie szczególnie w procesie starzenia się zdecydowaną rolę w utrzymaniu sprawności ruchowej odgrywają proprioreceptory. Zmniejszająca się wraz z wiekiem sprawność tych struktur jest odpowiedzialna także za zwiększającą się u osób w grupie wiekowej 50 plus liczbę upadków. Konsekwencje upadków w starszym wieku to także problem pracodawców, którzy zobligowani są ponosić tego koszty szczególnie wtedy, gdy pracownik jest ważny w systemie organizacji danego przedsiębiorstwa. Autorzy proponują zmianę istniejącego status quo wykorzystując innowacyjną, dobrze sprawdzoną i potwierdzoną naukowo metodę treningu propriocepcji z wykorzystaniem urządzenia Delos Professional System zaproponowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Propriocepcji i Postawy.
EN
The fact that we live longer and longer should not be associated with the necessary disability reducing the so necessary for the human being motor activity. However, the functional efficiency of the human organism is determined by the independent from him system of supervision and control of the central nervous system (CNS) drawing information for the purpose of the most appropriate management from very numerous receptors scattered across the whole organism. No doubt, particularly in the process of ageing, the decisive role in retention of motor efficacy is played by proprioceptors. The declining with age efficiency of these structures is also responsible for an increasing number of falls in case of the 50+ age group. Consequences of falls in case of elderly people are also the problem for employers who are obliged to incur costs thereof, especially when the employee is important in the system of organisation of a given enterprise. The authors suggest change of the existing status quo making use of the innovative, well proved and scientifically confirmed method of training of proprioception with the use of the tool of Delos Professional System proposed by the International Society of Proprioception and Posture.
Contributors
 • Prywatne Gabinety Rehabilitacji BIOMED w Głogowie
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii. Katedra Fizjoterapii
References
 • Buczak-Stec E., Goryński P. (2013), Hospitalizacja z powodu upadków osób starszych w Polsce w 2010 roku, „Przegląd Epidemiologiczny”.
 • Gajdzik B. (2014), Programy pomocy i promocji zdrowia dla pracowników 50+ w miejscu pracy, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach” nr 1.
 • Gajdzik B. (2014), Zarządzanie absencjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 1(96).
 • Lephart S.M., Pincivero D.M., Giraldo J.L., Fu F.H. (1997), The role of proprioception in the management and rehabilitation of athletic injuries. “American Journal of Sports Medicine”, No. 25(1);
 • Liwiński J., Sztanderska U. (2010), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Olszewska-Karaban M. (2015), Ocena propriocepcji i sposobu kontroli postawy u pacjentów z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa, rozprawa doktorska, Gdańsk.
 • Permoda A. (2014), Ocena stanu funkcjonalnego układu kontroli postawy u dzieci z wykrytymi zaburzeniami w postawie ciała, rozprawa doktorska, Katedra i Klinika Rehabilitacji, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk.
 • Riva D., Mamo C., Fani M., Saccavino P., Rocca F., Momente M. et al. (2013), Single stance stability and proprioceptive control in older adults living at home: gender and age differences. “Journal of Aging Research”.
 • Riva D., Rossitto F., Battocchio L. (2009). Postural muscle atrophy prevention and recovery and bone remodelling through high frequency proprioception for astronauts, “Acta Astronautica”, No. 65(5-6).
 • Riva D., Soardo P. (1999), Refinding equilibrium, “Sport & Medicina”, No. 5.
 • Rynek pracy potrzebuje zdrowych seniorów (2016), http://www.centrumrekrutacyjne.pl/artykuly/odpowiedzialny-pracodawca/rynek-pracy-potrzebuje--zdrowych-seniorow/ [dostęp: 14.02.2016].
 • Szpringer M., Wybraniec-Lewicka B., Czerwiak G., Michalska M., Krawczyńska J. (2008), Upadki i urazy wieku geriatrycznego, „Studia Medyczne”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27ee9a88-37e9-40f2-8448-f97be931d2ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.