PL EN


2014 | 5 | 2 | 102-109
Article title

Projektová výuka mediální výchovy

Content
Title variants
EN
Project teaching media education
Languages of publication
CS EN
Abstracts
CS
Článek přináší informace a zkušenosti s projektovou výukou mediální výchovy studentů katedry informačních a komunikačních technologií Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (dále katedra ICT), tedy budoucích učitelů na základních a středních školách. Tato výuková metoda, při které studenti realizují projekt vlastních novin, se velmi osvědčila, protože vlastní tvůrčí a produkční činnost (learning by doing) je velmi účinná při posilování motivace, dlouhodobém zapamatování znalostí a získávání dovedností. Mediální výchova v tomto pojetí je na katedře ICT zaměřena prakticky. V jednotlivých částech studenti získávají přehled o základech žurnalistiky, digitální fotografie, zvuku a videa. Rozvoj mediální gramotnosti u studentů oboru Informační technologie ve vzdělávání má rovněž pozitivní vliv na posilování jejich informačních kompetencí.
EN
The article presents information and experience with media education project teaching students of the Department of Information and Communication Technology, Pedagogical Faculty of Ostrava University (Department of ICT), that future teachers in primary and secondary schools. This teaching method in which students carry out a project of its own newspaper, proved very useful, because the creative and production activities (learning by doing) is very effective in enhancing motivation, long-term memorization of knowledge and skills. Media education in this concept is the Department of ICT focused practice. In the individual chapters, students gain an overview of the basics of journalism, digital photos, audio and video. Developing media literacy among students majoring in Information Technology in Education also has a positive effect on strengthening their information skills.
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
102-109
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
  • Coufalová J. (2006), Projektové vyučování pro první stupeň základní školy: náměty pro učitele. 1. vyd. Praha: Fortuna, 135 ss. ISBN 80-716-8958-0.
  • Juřica J. (2002), Video na počítači: základy natáčení a práce s kamerou, zařízení a software pro střih záznamu, zpracování obrazu a zvuku na počítači, rady a tipy pro amatéry i profesionály. 1. vyd. Praha: Computer Press, 198 ss. ISBN 80-7226-650-0.
  • Klíma M. (2002), Hudba a zvuk na počítači. Vyd. 1. Praha: Computer Press, iv, 83 ss. ISBN 80- 7226-802-3.
  • Kratochvílová J. (2006), Teorie a praxe projektové výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 160 ss. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 100. ISBN 80-210- 4142-0.
  • Mičienka M., Jirák J. (2007), Základy mediální výchovy. 1. vyd. Praha: Portál, 295 ss. ISBN 978- 807-3673-154.
  • Pihan R. (2007), Mistrovství práce s DSLR: vše, co jste chtěli vědět o digitální zrcadlovce a nikdo vám to neuměl vysvětlit. 2. vyd. Praha: Institut digitální fotografie, 230 ss. ISBN 80- 903210-8-9.
  • Ruß-Mohl S. (2005), Žurnalistika: komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. 1. vyd. Překlad Hana Bakičová. Praha: Grada, 292 ss., [22] s. barev. obr. příl. ISBN 80-247-0158-8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27fb387b-5128-4cc9-aa91-59ad01754ea3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.