PL EN


2013 | 6 | 337-346
Article title

Miejsce stylu indywidualnego w dyskursie naukowym

Authors
Content
Title variants
EN
The position of individual style in scientific discourse
DE
Die Position des Individualstils im wissenschaftlichen Diskurs
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is devoted to the question of the opportunities for the utilization of individual authorial style provided in scientific discourse and scholarly communica¬tion. While established conventions and the high degree of normativity of scientific texts act in opposition to authorial originality, yet it is evident that individual authorial styles are expressed in this genre. The article aims to describe the resources used in the expression of individual style: essen¬tially, it is a matter of preferring specific choices from a set of established and generally accepted means of scientific discourse while reducing or eliminating others. Further on, this can even involve the inclusion of means which are not considered a legitimate part of scientific discourse (expressive or figurative means and the like). Specific aspects of individual styles are demonstrated using examples from texts by eminent Czech linguists.
PL
Artykuł odpowiada na pytanie, jakie możliwości użycia indywidualnego stylu autorskiego stwarzają dyskurs naukowy i komunikacja naukowa. Choć teksty naukowe podlegają obowiązującym w tej dziedzinie konwencjom i wykazują wysoki stopień normatywności, jednak jest rzeczą oczywistą, że i w nich również znajdują wyraz indywidualne style autorskie. Celem tego opracowania jest opis środków służących wyrażaniu stylu indywidualnego: zasadniczo sprowadza się to do preferowania wyboru pewnych środków, przy równoczesnej redukcji czy eliminacji innych środków stanowiących przyjęty i ogólnie uznawany repertuar stylu naukowego. W dalszej kolejności może tu wchodzić w grę wprowadzanie środków, które nie sa uważane za pełnoprawne elementy dyskursu naukowego (środków ekspresywnych, figuralnych itp.). Specyfika stylów indywidualnych ukazana jest na przykładach zaczerpniętych z tekstów wybitnych przedstawicieli lingwistyki czeskiej.
DE
Der Aufsatz befasst sich mit der Frage, welche Möglichkeiten für den Gebrauch des Individualstils eines Autors der wissenschaftliche Diskurses bieten. Obwohl das Verfassen von wissenschaftlichen Texten durch die Konventionen bedingt werden und diese Texte sich durch ein hohes Maß an Normierung auszeichnen, ist doch offensichtlich, dass sich in den wissenschaftlichen Texten auch Individualstil manifestiert. Der Aufsatz konzentriert sich auf die Beschreibung der Ausdrucksweise des Individualstils: im Prinzip handelt es sich um die Auswahl bei gleichzeigiger Reduktion oder Eliminierung von anderen Mittln des wissenschaftlichen Diskurses. Ferner werden auch Mittel verwendet, die nicht als legitimer Bestandteil des wissenschaftlichen Diskurses angesehen werden (u. a. expressive und figurative Mittel). Die spezifischen Züge verschiedener Individualstile werden mit Belegen aus Texten bedeutender Vertreter der tschechischen Linguistik aufgezeigt.
Contributors
author
References
 • Čermák, František (2011): Jazyk a jazykověda. Přehled a slovníky. Praha.
 • Hausenblas, Karel (1996): Subjekty v promluvě [1971]. W: Hausenblas, Karel: Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace. Praha, s. 40-46.
 • Hoffmannová, Jana/ Štícha, František (2012): O jazyce a stylu korespondence Jiřího Voskovce a Jana Wericha. W: Korpus – gramatika – axiologie 3, Nr. 5, s. 1-33.
 • Kořenský, Jan (2004): Člověk – řeč – poznání. Olomouc.
 • Sgall, Petr/ Hronek, Jiří (1992): Čeština bez příkras. Praha.
 • Skalička, Vladimír (2004a): Komplexnost jazykových jednotek [1957]. W: Skalička, Vladimír: Souborné dílo. Díl druhý (1951-1963). Praha, s. 612-620.
 • Skalička, Vladimír (2004b): Syntax promluvy (enunciace) [1960]. W: Skalička, Vladimír: Souborné dílo. Díl druhý (1951-1963). Praha, s. 774-785.
 • Šimandl, Josef (1995): Nad 2. vydáním SSČ, zejména o tvarosloví. W: Naše řeč 78, Nr. 1, s. 18-25.
 • Šimandl, Josef (2002): Salesiáni Dona Bosca? W: Naše řeč 85, Nr. 5, s. 244-256.
 • Šimandl, Josef (2010): Případ Kmetiněves: Leave the language alone, nebo axiologicky ukotvený průzkum jazyka? W: Korpus – gramatika – axiologie 1, Nr. 2, s. 65-82.
 • Trost, Pavel (1995): Vlastní jméno – jazyková univerzálie? [1980]. W: Trost, Pavel: Studie o jazycích a literatuře. Praha, s. 293-294.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-0983
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27fcf3e0-43b0-4303-a9e2-18e638f59f91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.