PL EN


2013 | 3 | 2 | 445-474
Article title

Conceptual thinking in Hegel’s Science of logic

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Filozofia analityczna po logicyzmie Fregego i atomizmie logicznym Russella odziedziczyła szereg założeń związanych z istnieniem rodzajowej dziedziny bytów indywidualnych, których tożsamość i elementarne określenia już mamy zdefiniowane. Te „indywidua” istnieją tylko w idealnych „światach możliwych” i nie są niczym innym jak zbiorami posiadającymi strukturę bądź czystymi zbiorami matematycznymi. W przeciwieństwie do takich czysto abstrakcyjnych modeli, Hegel analizuje rolę pojęciowych rozróżnień i odpowiednich brakujących inferencji w rzeczywistym świecie. Tutaj wszystkie obiekty są przestrzennie i czasowo skończone. Nawet jeśli rzeczywiste rzeczy poruszają się zgodnie z pewnymi formami, są tylko momentami w całościowym procesie. Wszelako, formy te nie są przedmiotami bezpośredniej, empirycznej obserwacji, lecz zakładają udane i powtarzalne działania i akty mowy. W rezultacie żadna semantyka odnoszącej się do świata referencji nie może obyć się bez kategorii Heglowskich, które wykraczają daleko poza narzędzia opartej wyłącznie na relacjach logiki matematycznej.
EN
Analytical philosophy after Frege’s logicism and Russell’s logical atomism presupposes sortal domains of individual ‘entities’ for which we already have defined their identities and el- ementary predicates. Such ‘things’ exist only in ideal ‘possible world’ which are nothing but structured sets of purely mathematical sets. In contrast to such purely abstract models, Hegel analyses the role of conceptual differentiations and corresponding default inferences in the real world. Here, all objects are spatially and temporally finite. Even if real things move according to certain forms, they are only moments in holistic processes. Moreover, the forms are no objects of immediate empirical observation but presuppose successfully reproducible actions and speech acts. As a result, no semantics of world-related reference can do without Hegel’s categories, which go far beyond the means of merely relational mathematical logic.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
445-474
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27fd8633-7b51-4ad3-b9c1-0f18a357be50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.