PL EN


Journal
2019 | 329 | 207 - 219
Article title

Administracja dialogu — o nowych metodach administrowania w relacji organ–przedsiębiorca

Title variants
EN
Dialogue as a new method of administration managing the relationship between public administration and entrepreneurs
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest analiza zjawiska, które można określić jako „administracja dialogu”, polegająca na wprowadzaniu normami prawnymi kompetencji do dialogu z przedsiębiorcą w celu wspólnego wypracowania najefektywniejszych rozwiązań służących realizacji interesu publicznego. Dialog ten jest alternatywą tradycyjnych, sformalizowanych metod administrowania. Cyfryzacja umożliwia tę zmianę ze względu na możliwość indywidualizacji oddziaływania nadzorczo-regulacyjnego. Dialog jako metoda administrowania jest wyrazem humanizacji prawa administracyjnego, wprowadzającej bardziej partnerskie podejście do przedsiębiorcy, a jednocześnie ekonomizacji prawa (to jest uwzględniania czynników ekonomicznych w procesie stosowania prawa). Elementy dialogu można dostrzec w działaniach zarówno formalnych, obejmujących między innymi negocjacyjne stosowanie prawa ochrony konkurencji (na przykład tak zwane decyzje zobowiązujące), jak i nieformalnych (na przykład Innovation Hub, piaskownice regulacyjne).
EN
The aim of the study is to analyse the phenomenon that can be described as “administration of dialogue”. Legal norms introduce competences to a dialogue with the entrepreneur in order to jointly develop the most effective solutions to implement the public interest. This is possible by using a policy of voluntary exercising of the law. This dialogue is an alternative to traditional formalised (legalistic) methods of administration. Digitisation enables this change due to the possibility of individualising the supervisory and regulatory impact. Dialogue as a method of administration is an expression of the humanisation of administrative law (introducing a more partnership approach to the entrepreneur) and of the economisation of law (taking into account economic factors in the process of applying the law). This includes negotiating enforcement of competition law (e.g. commitment decisions), but also cases where the entrepreneur may have an impact on exercising (enforcement) of public law obligations, although the entrepreneur’s position versus the public authority is not equivalent.
Journal
Year
Issue
329
Pages
207 - 219
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-280157c9-6b72-4f28-9640-bf38f5b089ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.