PL EN


2012 | 31 | 127-140
Article title

Nierozerwalność małżeństwa dobrem potomstwa

Authors
Content
Title variants
EN
Indissolubility of marriage as the good of offspring
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł przedstawia relację, jaka zachodzi pomiędzy istotnym przymiotem małżeństwa – nierozerwalnością – a celem małżeństwa – dobrem potomstwa. Autor artykułu zwraca uwagę na ich ścisły związek. Nierozerwalność małżeństwa staje się podstawą do zrodzenia, a następnie wychowania potomstwa. Dziecko, które jest owocem miłości rodziców, ma prawo do życia w pełnej rodzinie – nierozerwalnej wspólnocie swoich rodziców. Takie prawo implikuje odpowiedni wzrost dziecka. Natomiast rozerwanie węzła małżeńskiego wpływa zdecydowanie negatywnie na potomstwo. Istnienie takiej relacji pokazuje, że prawda o nierozerwalności małżeństwa powinna być broniona. Świadomość nierozerwalności stanie się na pewno źródłem istnienia w kolejnych pokoleniach szczęśliwych rodzin.
EN
This article presents the relationship between an essential attribute of marriage – indissolubility, and the purpose of marriage – the good of offspring. The author draws attention to their close relationship. Pope John Paul II touched this problem in his speech to the employees of the Roman Rota in 2002. Indissolubility of marriage becomes the basis for procreation and education of o>spring. A child who is the fruit of the parents’love has the right to live in full family – in indissoluble community of their parents. Such a law will correct the child’s development. Breaking a marriage a>ects strongly negative on offspring. The author shows the necessity of indissolubility and the negative consequences of divorce of their parents. The existence of such a relationship shows that the truth of the indissolubility of the marriage should be defended. Consciousness of indissolubility is the source of happiness in their families.
Year
Issue
31
Pages
127-140
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki
References
 • Amerykanie obchodzą Tydzień Małżeństwa, http://ekai.pl/wydarzenia/ostatnia_chwila/x38353/amerykanie-obchodza-tydzien-malzenstwa/ (odczyt z dn. 13 maja 2011 r.).
 • Bartczak A., Wpływ tendencji prorozwodowych na trwałość małżeństwa, w: Małżeństwo na całe życie?, red. R. Sztychmiler, J. Krzykowska, Olsztyn 2011.
 • Bartnicki R., Będą dwoje jednym ciałem. Małżeństwo w świetle Nowego Testamentu, Warszawa 2007.
 • Bianchi P., Kiedy małżeństwo jest nieważne?, Kraków 2006.
 • Codex Iuris Canonici Pii X Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritatae promulgatus, Romae 1927.
 • Dzięga A., Słowo wprowadzające – Pytanie o dar życia, w: Ochrona funkcji prokreacyjnej rodziny, red. A. Dzięga, J. Krukowski, M. Sitarz, Sandomierz 2006.
 • Dzięgielewska M., Wpływ środowiska życia na wzory gospodarstwa domowego, w: Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, red. P. Kryczka, Lublin 1997.
 • Gaudemet J., Zasada nierozerwalności małżeństwa od początków chrześcijaństwa do XII wieku, „Prawo Kanoniczne” 1978, nr 3‒4.
 • Góralski W., Prokreacja jako cel małżeństwa, w: Ochrona funkcji prokreacyjnej rodziny, red. A. Dzięga, J. Krukowski, M. Sitarz, Sandomierz 2006.
 • Hess R. D., Camara K. A., Post-divorce Family Reletionships as Mediating Factors in the Cosequences of Divorce for Children, „Journal of Social Issues”, 1979, nr 4.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consosrtio”, w: Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1997.
 • Jan Paweł II, Przemówienie do pracowników Trybunału Roty Rzymskiej (28.01.2002), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 2002, nr 4.
 • Jan Paweł II, Przemówienie na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych, (2.10.1979 r. ), w: Kościelne Prawo Publiczne. Wybór źródeł, red. M. Sitarz i in., Lublin 2012.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.
 • Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, Lublin 2002.
 • Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984.
 • Krajczyński J., Nierozerwalność małżeństwa w doktrynie i ustawodawstwie Kościoła, „Ius Matrimoniale” 2004, nr 9.
 • Krzywda J., Dlaczego nierozerwalność węzła małżeńskiego?, „Ius Matrimoniale” 2003, nr 8.
 • Leon XIII, Encyklika Arcanum Divinae Sapientiae, http://www.duszpasterstworodzin.gniezno.opoka.org.pl/upload/•les/dokumenty_kosciola/arcanum_divinae_sapientiae.pdf (odczyt z dn. 13 maja 2011 r.).
 • Majkowski W., Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej. Studium socjologiczne, Kraków 1997.
 • Markowska D., Rodzina w społeczności wiejskiej – ciągłość i zmiana, Warszawa 1976.
 • Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość. Prawda i znaczenie, http://www.duszpasterstworodzin.gniezno.opoka.org.pl/go.php/pl/dokumenty_kosciola_o_rodzinie/_papieska_rady_ds/ludzka_plciowosc_prawda_i.html (odczyt z dn. 13 maja 2011 r.).
 • Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, Olsztyn 1984, t. 3.
 • Paździor S., Wpływ osobowości dyssocjalnej na poważny brak rozeznania oceniającego, w: Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Julianowi Kałowskiemu MIC z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, B. Szewczul, A. Orczykowski, Warszawa 2004.
 • Pius VII, Breve ad Archiepiscopum Moguntium, w: Codicis Iuris Canonici Fontes, red. P. Gasparii, Romae 1924, t. 2.
 • Pius XI, Litt. enc. Casti connubii, „Acta Apostolicae Sedis” 1930, s. 539‒592.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 1991.
 • Ryś M., Wpływ dzieciństwa na późniejsze życie w małżeństwie i rodzinie, t. 2, Warszawa 1992.
 • Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2002.
 • Stawniak H., Jedność i nierozerwalność małżeństwa, „Prawo Kanoniczne” 1991, nr 1‒2.
 • Stolberg A. L., Anker J. A., Cognitive and Behavioral Changes in Children Resulting from Parental Divorce and Consequent Environmental Changes, „Journal of Divorce” 1983, t. 7.
 • Strojnowski J., Terapeuta rodzin, w: Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, red. P. Kryczka, Lublin 1997.
 • Sztychmiler R., Istotne obowiązki małżeńskie, Warszawa 1997.
 • Św. Augustyn, De bono coniugali, w: Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie, red. A. Eckman, Lublin 2003.
 • Viladrich P. J., Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny i interpretacji w kanonicznych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Warszawa 2002.
 • Żurowski M., Kanoniczne prawo małżeńskie okresu posoborowego, Katowice 1976.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2806dd43-2559-4821-a38e-a7403c204a2f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.