PL EN


2013 | 5(37) | 259-271
Article title

Działalność operacyjna sektorów niefinansowych w Polsce w latach 2007-2011

Content
Title variants
EN
Operational activity of non-financial sectors in Poland over the years 2007-2011
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza wyników działalności podstawowej i operacyjnej sektorów niefinansowych w Polsce w latach 2007-2011. Badany przedział czasowy obejmuje pierwszą i początek drugiej fali światowego kryzysu, co umożliwia ocenę wpływu obu załamań koniunktury na poszczególne sektory gospodarki. Dokonano analizy strukturalnej i dynamicznej przychodów, kosztów i wyniku operacyjnego w poszczególnych sektorach z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej. Przeprowadzono również ocenę wpływu obszaru operacyjnego na całokształt efektów działalności poszczególnych sektorów oraz wykorzystując odchylenie standardowe, wskazano sektory najbardziej i najmniej ryzykowne.
EN
The objective of the paper is to analyze the results of primary and operational activity of non-financial sectors in Poland over the years 2007-2011. The surveyed period comprises the first and the beginning of the second wave of the world crises and thus it assesses the influence of the two downturns on particular sectors of the economy. The paper carries out a structural and a dynamic analysis of revenues, costs and an operational result in the particular sectors by means of a ratio analysis. The influence of the operational area on the overall effects of activities of particular sectors is evaluated and the most and the least risky sectors indicated by applying a standard deviation.
Year
Issue
Pages
259-271
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
References
  • Dudycz T., Analiza finansowa, Wyd. AE, Wrocław 1999.
  • Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, red. W. Szczęsny, C.H. Beck, Warszawa 2012.
  • Jaworski J., Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2010.
  • Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wyd. AE, Wrocław 1997.
  • Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  • Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. nr 121, poz. 591.
  • Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
  • www.rsg.pl [15.12.2012].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-281683ce-8eab-4a4d-a995-2cc22141bf16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.