PL EN


Journal
2016 | 2 | 263-280
Article title

Nowa ewangelizacja „ludów pochrześcijańskich”

Content
Title variants
EN
Evangelisation of the “Post-Christian Societies”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ewangelizacja jest pierwszym i podstawowym zadaniem wspólnoty chrześcijan. Rodzi się ona z wiary w Jezusa Chrystusa – Zbawiciela świata. Chrystus założył Kościół, który w sakramentalny sposób kontynuuje Jego soteryczną misję. Wspólnota eklezjalna nieustannie musi rozpoznawać znaki czasu i dostosowywać formy przekazu wiary do mentalności współczesnego człowieka. Przyglądając się uważnie krajom i społeczeństwom z dawien dawna chrześcijańskim, można zauważyć, że wiele z nich utraciło żywy zmysł wiary i w codziennej praktyce życia oddaliło się od Ewangelii, stając się ludami „pochrześcijańskimi”. Wobec obojętności religijnej, sekularyzacji oraz praktycznego ateizmu konieczne jest podjęcie nowej ewangelizacji – nowego sposobu proklamacji Dobrej Nowiny. Papieże: Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek podejmowali problematykę nowej ewangelizacji w swym zwyczajnym nauczaniu. Podkreślali, że Kościół jest wspólnotą „ewangelizującą” i zarazem „ewangelizowaną”. Aby osoby ochrzczone doprowadzić do ponownego spotkania z Jezusem Chrystusem i przez to ożywić ich wiarę, konieczne są nowe formy oraz metody, nowy język, a także „pastoralne nawrócenia”. Nowa ewangelizacja nie może pozostać hasłem duszpasterskim. Musi stać się misją wobec człowieka i świata, nowym rodzajem głoszenia orędzia o zbawieniu wewnątrz Kościoła, a więc w pewnym sensie „samoewangelizacją” wierzących w Jezusa Chrystusa.
EN
Evangelisation is the first and most important task of the Christian community. It is rooted in the faith in Jesus Christ, the Saviour of the world. Christ founded the Church that it may carry on his soteriological mission. Therefore, it must continually read the sings of times and adjust means of spreading her faith to the mentality of her contemporaries. Close observation of some of the societies traditionally described as Christian reveals their loss of the living faith and departure from the Gospel, rending them no longer Christian, but rather post-Christian ones. Religious indifference, secularisation and atheism must be challenged by a new evangelisation, new ways of proclaiming the Good News. The topic of the new evangelisation was addressed by the recent popes, Paul VI, John Paul II, Benedict XVI and Francis. In their ordinary teaching they stressed the fact the Church is the community of believers who both evangelise others, and are themselves evangelised. In order to bring the baptised back to Christ and rekindle their faith, new methods, language and “pastoral conversions” must be employed. New evangelisation cannot remain just another pastoral slogan. It must become a mission to man and to the world. It must be forged into a new type of the proclamation of salvation within the Church. In this sense, it must turn itself into the “self-evangelisation” of those who believe in Jesus Christ.
Journal
Year
Issue
2
Pages
263-280
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
References
 • A. Lewek, Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II, t. I, Katowice 1995, s. 125-203.
 • A. Lewek, Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II, t. II, Katowice 1995, s. 89-133.
 • Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Kraków 2006, nr 1.
 • Benedykt XVI, List apostolski w formie motu proprio Porta fidei ogłaszający rok wiary, Tarnów 2012, nr 2.
 • Benedykt XVI, List apostolski w formie motu proprio Ubicumque et semper (US), „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., nr 1 (329), 2011, s. 12-13.
 • Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Medio Oriente, Warszawa 2012, nr 29-36.
 • Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii w świecie „Evangelii gaudium” (EG), Kraków 2013, nr 51.
 • III Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej, Dokument końcowy, Puebla 1979, nr 366, 386.
 • J. Krucina, Nowa ewangelizacja – obojętności i agnostycyzmowi naprzeciw, w: I. Dec (red.), Ecclesia in Europa – Kościół w Europie i w Polsce, Wrocław 2005, s. 123-128.
 • J. Kulisz, Wiara i kultura miejscem współczesnej apologii chrześcijaństwa, Warszawa 2013, s. 13-64.
 • J.O. Ruiz Arenas, Dokument z Aparecidy a wskazówki pastoralne Papieża Franciszka, http://nowaewangelizacja.org/abp-jose-octavio-ruiz-arenas-dokument-z-aparecidy-a-wskazowki-pastoralne-papieza-franciszka/ [dostęp: 21.10.2015]
 • Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio (RM), nr 37, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. I: Encykliki, Kraków 2006, s. 356-358.
 • Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawianej przed opactwem OO. Cystersów w Mogile, 9 czerwca 1979, nr 1, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. IX: Homilie i przemówienia z pielgrzymek - Europa, cz. 1: Polska, Kraków 2008, s. 149.
 • Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Christifideles laici (ChL), nr 4-6, 34, w: Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1996, s. 353-356, 409-412.
 • Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Africa, nr 40-41, 47-52 w: Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1996, s. 716-717.
 • Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in America (EAm), nr 73, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. II: Adhortacje, Kraków 2006, s. 721-722.
 • Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Asia, nr 6-8, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. II: Adhortacje, Kraków 2006, s. 735-741.
 • Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Europa (EE), Watykan 2003, nr 7.
 • Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Europa (EE), Watykan 2003, nr 8.
 • Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Oceania, nr 18, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. II: Adhortacje, Kraków 2006, s. 819-821.
 • Jan Paweł II, Przemówienie podczas Zgromadzenia Plenarnego CELAM, Port au Prince 9 III 1983, nr 3 [tekst przemówienia jest podzielony na numery – przyp. red.], „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., nr 4, 1983, s. 29.
 • Jan Paweł II, Przemówienie w siedzibie UNESCO W imię przyszłości kultury, Paryż, 2 czerwca 1980 r., nr 6, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. X: Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa, cz. 2: Francja, Hiszpania, Portugalia, kraje Beneluksu, Kraków 2008, s. 100-101.
 • K. Koch, Szanse i problemy „Nowej Ewangelizacji” na zachodzie jako animacja i ostrzeżenie dla Polski, w: K. Góźdź (red.), Nowa ewangelizacja odpowiedzią na wyzwania obecnego czasu, Lublin 1993, s. 48.
 • Lineamenta – Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej, Watykan 2011, nr 6.
 • Lineamenta – Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej, nr 5.
 • Lineamenta – Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej, nr 16.
 • Lineamenta – Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej, nr 13.
 • Lineamenta – Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej, nr 25.
 • Lineamenta – Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej, nr 11.
 • Orędzie końcowe XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów Ewangelia w świecie, „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., nr 12 (348), 2012, s. 28-36, nr 6.
 • Orędzie końcowe XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów Ewangelia w świecie, nr 10.
 • P. Poupard, Ten papież jest darem od Boga. Rozmowa z M.-J. Guillaume, tłum. E. Król-Cebulska, Katowice 2002, s. 90.
 • Paweł VI, Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym Evangelii nuntiandi (EN), Warszawa 1986, nr 20.
 • Paweł VI, Encyklika Ecclesiam suam, Wrocław 2006; Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego, Lublin 1994, s. 123-125.
 • R. Rogowski, Chrześcijanin w Europie. „Trwajcie mocno w wierze” (Kor 16, 13), w: tamże, s. 135-139.
 • Sobór Watykański II, Dekret o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, nr 35.
 • Sobór Watykański II, Dekret o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes, nr 37.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2816b698-a306-4489-907b-b762b69b28ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.