PL EN


2016 | 1 | 47-57
Article title

Diagnoza gotowości szkolnej – wybrane aspekty teoretyczne w zakresie mowy dziecka sześcioletniego

Authors
Content
Title variants
EN
Diagnosis of the school readiness – theoretical selected aspects in the six-year-old child’s speech
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może podjąć dziecko osiągające dojrzałość szkolną, czyli takie, które sprosta wymaganiom szkoły. Na dojrzałość szkolną składają się: dojrzałość fizyczna, umysłowa, emocjonalno-społeczna, dojrzałość do nauki czytania i pisania, dojrzałość do nauki matematyki oraz prawidłowa mowa. Na tym tle właściwy rozwój mowy wiąże się ściśle z każdym wyznacznikiem dojrzałości szkolnej. Jedną z cech językowej dojrzałości szkolnej jest poprawna wymowa wszystkich głosek. Wymowa dziecka musi być zrozumiała i wyraźna. Jeżeli dziecko wykaże wysoką gotowość, można sądzić, że doskonale poradzi sobie w czasie nauki w szkole w zdobywaniu wiedzy oraz w kontaktach z rówieśnikami czy też nauczycielami. Natomiast jeśli przedszkolak wykazuje niską gotowość, jest to sygnał, aby pracować wraz z nim nad poprawą danych umiejętności bądź zachowań.
EN
To attend the primary school the child has to reach the school maturity what means that the child meets the demands of school. The school maturity includes: physical maturity, mental maturity, emotional and social maturity to learn reading and writing, maturity to learn mathematics and the proper pronunciation. Against this background, the proper development of speech is closely related to each determinant of school maturity. One of the features of the language school maturity is the correct pronunciation of all sounds. The child’s pronunciation must be understandable and clear. If your child shows high readiness you can be assumed that he or she will perfectly cope with the school requirements: gaining knowledge and the contacts with peers or teachers. However, if a preschooler has a low readiness, it is a signal to work with him to improve the skills or behavior.
Year
Issue
1
Pages
47-57
Physical description
Dates
published
2016-06-30
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Bruner J.S., Poza dostarczone informacje, przekł. B. Mroziak, Warszawa 1978.
 • Czach E., Diagnoza wstępna dziecka rozpoczynającego naukę w klasie 1, Warszawa 2009.
 • Czaplewska E., Milewski S., Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, Gdańsk 2012.
 • Grabias S., Kurkowski M., Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin 2012.
 • Guz S., Zwierzchowska I., O pomyślny start szkolny dziecka, Warszawa 2010.
 • Hurlock E.B., Rozwój dziecka, przekł. B. Hornowski, S. Kowalski, B. Rosemann, Warszawa 1995.
 • Kaczmarek L., Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin 1982.
 • Minczakiewicz E.W., Mowa. Rozwój. Zaburzenia. Terapia, Kraków 1997.
 • Mystkowska H., Właściwości mowy dziecka sześcioletniego i siedmioletniego, Warszawa 1970.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1998.
 • Pilch T., Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, Warszawa 2003.
 • Pomykało W., Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1993.
 • Sawa B., Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, Warszawa 1999.
 • Schaffer H.R., Psychologia rozwojowa, przekł. R. Andruszko, Kraków 2006.
 • Węsierska K., Opieka logopedyczna w przedszkolu, Toruń 2013.
 • Wilgocka-Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Warszawa 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2825fae9-39c6-49b5-9cc8-66bb77c68511
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.