Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(115) "Zagadnienia metodologiczne badań w obszarze ZZL" [Questions of Research Methodology in the Area of HRM] | 164-177

Article title

Grywalizacja w rekrutacji – pytania sytuacyjne w formie gry jako pomysł na urozmaicenie procesów selekcji kandydatów

Authors

Content

Title variants

EN
Gamification in Recruitment: Situational Questions in the Form of a Game as an Idea for Diversification in the Candidate Selection Process

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule opisano możliwe zastosowania grywalizacji w procesach ZZL ze szczególnym uwzględnieniem rekrutacji. Następnie scharakteryzowano prototyp narzędzia selekcyjnego (aplikacji), wykorzystującego pytania sytuacyjne, wraz z elementami grywalizacji, a także z opisem badanych kompetencji oraz pozycji diagnostycznych. Przedstawiono także przebieg badań walidacyjnych* polegających na porównaniu wyników otrzymanych dzięki stworzonej aplikacji z wynikami uzyskanymi z wykorzystaniem standardowych pytań stosowanych podczas wywiadów selekcyjnych (pytania sytuacyjne i behawioralne). Przeprowadzone badania wskazują na zadowalającą trafność stworzonego narzędzia, niemniej konieczne są dalsze badania z użyciem zróżnicowanych form oceny kompetencji kandydatów na bardziej różnorodnych grupach.
EN
Giving special emphasis to recruitment, the article describes possible applications of gamification in HRM processes. A prototype selection tool (application) that is based on situational questions incorporating elements of gamification, a description of the competencies being assessed, and diagnostic positions is also characterized. Moreover, the article presents a description of validation studies involving a comparison of results received thanks to the developed application as well as those derived through the use of standard questions as used in selection interviews (situational and behavioral questions). The research indicates satisfactory validity for the developed application. Nevertheless, further studies using varied forms of candidate competency assessment encompassing more diverse groups are essential.

Year

Pages

164-177

Physical description

Document type

Research Communiqués

Dates

published
2017-04-15

Contributors

author
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska

References

 • Anderson N., Cunningham-Snell N. (2007), Selekcja pracowników, w Chmiel N. (red.), Psychologia pracy i organizacji, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Andrałojć M., Ławrynowicz M. (2012), Elastyczny system wynagrodzeń w motywowaniu pokolenia Y, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (88), s. 49–62.
 • Bedyńska S., Brzezicka A. (2007), Statystyczny Drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii, Warszawa, ACADEMICA, Wydawnictwo SWPS.
 • Dobrowolska M. (2007), Alternatywne formy zatrudnienia, w Górnik-Durose M., Kożusznik B. (red.), Perspektywy Psychologii Pracy, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 165–182
 • Hauk M. (2010), Ewolucja form pracy, zmiany na rynku pracy a zadania psychologów, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, nr 14, s. 82– 86.
 • Hornowska E. (2001), Testy psychologiczne. Teoria i praktyka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Marcos L. de, Dominquez A., Saenz-de-Navarrete J., Pagez, C. (2014), An Empirical Study Comparing Gamification and Social Networking on e-Learning, Computers & Education, nr 75, s. 82–91.
 • Osyra B. (2014), Gamifikacja jako narzędzie wsparcia zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze rekrutacji pracowników, w Łukasik K. (red.), Wyzwania i perspektywy współczesnego zarządzania, Częstochowa, Polityka Częstochowska, Wydział Zarządzania.
 • Tkaczyk P. (2012), Grywalizacja. Jak zastosować reguły gier w działaniach marketingowych, Gliwice, Wydawnictwo Helion.
 • Winnicka-Wejs A. (2015), Motywowanie do rozwoju z zastosowaniem grywalizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3–4 (104–105), s. 57–80.
 • Woźniak J. (2015), Grywalizacja w zarządzaniu ludźmi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (103), s. 11–33.
 • Wrzesień W. (2007), Czy pokoleniowość nam się nie przydarzy? Kilka uwag o współczesnej polskiej młodzieży, Nauka, nr 3, s. 131–151.
 • Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M. (1998), Inwentarz Osobowości NEO-FFI, Pracowania Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

EISSN
2543-4411

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-282ccdf8-5f0e-469f-b8d2-3889fa58e1e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.