PL EN


2015 | 44 cz. 2 | 286-297
Article title

Open innovation jako przykład czynnika stymulującego e-commerce wśród polskiego sektora MSP

Content
Title variants
EN
Open Innovation as an Example of a Factor Stimulating E-Commerce among SMEs in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Koncepcja OI staje się współcześnie coraz bardziej popularna, wynika to z faktu licznych zalet tego rozwiązania. W handlu internetowym, który charakteryzuje się dużym stopniem konkurencyjności, współpraca z innymi organizacjami pozwala na uzyskanie efektu synergii. Sektor e-commerce wykorzystuje otwarte innowacje, aby pozyskać nowych klientów, zwiększyć zasięg oraz zyski. Przeprowadzone badania wskazują, że przedsiębiorstwa sektora e-commerce, które wykorzy-stują otwarte innowacje osiągają korzyści (m.in. wiedzę na temat konkurencji, czy też opinie klien-tów o produktach), co wskazuje na konieczność popularyzacji tej koncepcji wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Stosowanie tej koncepcji staje się kluczowym elementem strategii podmiotów sektora e-commerce, gdyż otoczenie jest najistotniejszym źródłem wiedzy pozwalającej na ekspansję i dalszy ich rozwój. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie relacji pomiędzy „otwartością” małych i średnich przedsiębiorstw na otoczenie a rozwojem e-commerce w Polsce.
EN
In e-commerce, which is characterized by high competitiveness, cooperation with other organizations allows for synergies. The e-commerce sector uses open innovation to attract new customers, increase their reach and profits. The study suggests that companies in the e-commerce sector which adopt the concept of “open innovation” achieve benefits (including knowledge about competitors as well as customer feedback about products), which points to the need of popularizing e the concept among small and medium-sized enterprises (SMEs). Applying this concept becomes a key element of the strategy for operators in the sector of e-commerce, because the environment is the most important source of knowledge that enables them to expand and further their development. The purpose of this article is to show the relationship between the „openness” of small and medium-sized enterprises towards the environment and the de-velopment of e-commerce in Poland.
Year
Volume
Pages
286-297
Physical description
Contributors
 • Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka, robestan@p.lodz.pl
References
 • Ceneo, 2014, Polak na zakupach w sieci czuje się bezpieczniej, ranking.ceneo.pl/wp-con tent/uploads/raport-zaufane-opinie-2013.pdf.
 • Chesbrough H., 2003a, Open innovation. The new imperative for creating and profiting from technology, Harvard, MA: Harvard Business School Press.
 • Chesbrough H., 2003b, The era of open innovation, „Sloan Management Review”, Vol. 44, No 3, Spring, Cambridge.
 • Dahlander L., Gann D.M., 2010, How open is innovation?, „Research Policy” No. 39, http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2010.01.013.
 • Gryczka M., 2012, Innowacyjność polskiej gospodarki w świetle modelu open innovation, Gospodarka Regionalna i Międzynarodowa, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 33.
 • Hung K.P., 2011, Open Innovation and Firm Performance: Moderating Roles of Internal R&D and Environmental Turbulence, American Academy of Management Conference, San Antonio.
 • Internauci 2014, 2014, CBOS, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_082_14.PDF.
 • Lichtenthaler U., 2008, Open innovation in practice: an analysis of strategic approaches to technology transactions, „IEEE Transactions on Engineering Management” Vol. 55, No. 1, http://dx.doi.org/10.1109/TEM.2007.912932.
 • Połyniak M., Optymalizacja, czyli najlepszy wybór, „SEM Specialist” nr 1 (2).
 • Projekt badawczy pt. „Koncepcja »open innovation« w małych i średnich przedsiębiorstwach – modele, trendy i uwarunkowania rozwoju”, DEC – 2012/07/B/HS4/03085.
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 r., GUS, Warszawa 2013, stat.gov.pl/cps/ rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce-2013.pdf.
 • Stanisławski R., 2014, Open innovation wśród małych i średnich przedsiębiorstw jako instrument kształtowania przewagi konkurencyjnej, „Ekonomia i Zarządzanie” t. 6, nr 2.
 • Stanisławski R., Lisowska R., 2014, Skłonność do Open Innovation warunkiem rozwoju MSP w kontekście współpracy z otoczeniem [w:] Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, S. Wawak, Mfiles.pl, Kraków.
 • Szymański G., 2013, Innowacje marketingowe w sektorze e-commerce, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Van de Vrande V., de Jong J.P.J., Vanhaverbeke M., de Rochemont M., 2009, Open innovation in SMEs: Trends, motives and management challenges. Technovation, Vol. 29, Issue 6-7, s. 423–437, http://dx.doi.org/10.1016/j.technovation.2008.10.001.
 • West J., Lakhani K, 2008, Getting clear about the role of communities in open innovation, Industry & Innovation Vol. 15, No. 2.
 • West J., Gallagher S., 2006, Challenges of Open Innovation: Paradox of firm investment on Open Source Software, R&D Management, Vol. 36, No. 3, http://dx.doi.org/10. 1111/j.1467-9310.2006.00436.x.
 • www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce-2013.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-282d08d0-fa89-428c-bc20-3ad83e99034f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.