PL EN


2014 | 4(58) | 125-143
Article title

Lokalne konflikty wokół rejonizacji kształcenia na obszarach wiejskich w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Local disputes over the assignment of children to schools in their catchment areas in the rural districts of Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest próba zrozumienia, na podstawie trzech studiów przypadków, podłoża konfliktów wokół rejonizacji kształcenia na obszarach wiejskich w Polsce oraz znaczenia wprowadzanych zmian dla władz lokalnych, rodziców dzieci oraz społeczności wiejskich. Badania wykazały, że niezależnie od tego, czy konflikty związane były z zamknięciem lokalnej szkoły, czy też nie, wynikały one z różnic w rozumieniu istoty rejonizacji kształcenia między rodzicami i władzami lokalnymi. Ponadto w każdym z przypadków prowadziły do wzrostu aktywności rodziców w zakresie wyboru szkoły oraz wiązały się z poczuciem marginalizacji wsi.
EN
Referring to three case studies, the author makes an attempt to understand the basis of conflicts concerning changes in school catchment areas in rural districts of Poland, and the importance of the implemented changes for local authorities, parents, and rural communities. The research shows that such conflicts arise from misunderstandings between parents and local authorities concerning the essence of new assignments to catchment areas, irrespective of the fact whether schools were closed or not. Additionally, changing school catchment zones resulted in each of the cases in the parents’ increased activity when choosing a school, and made them feel that rural areas were marginalized.
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Zachowań Przestrzennych Człowieka
References
 • Åberg-Bengtsson L., 2009, „The smaller the better? A review of research on small rural schools in Sweden”, International Journal of Educational Research, t. 48, nr 2, s. 100–108.
 • Aitken S., 2005, „Textual analysis: Reading culture and context”, w: R. Flowerdew, D. Martin (red.), Methods in Human Geography, Harlow: Pearson Education Limited.
 • Bajerski A., 2011, Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie usług edukacyjnych w aglomeracji poznańskiej, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Bajerski A., 2012, „Przemieszczenia uczniów między obwodami szkolnymi a zróżnicowanie wyników publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Przypadek Poznania”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2, s. 62–76.
 • Ball S.J., Bowe R., Gewirtz S., 1995, „Circuits of schooling: A sociological exploration of parental choice of school in social class contexts”, Sociological Review, t. 43, nr 1, s. 52–78.
 • Ball S.J., Bowe R., Gewirtz S., 1996, „School choice, social class and distinction: The realization of social advantage in education”, Journal of Education Policy, t. 11, nr 1, s. 89–112.
 • Barnes T., Duncan J. (red.), 1992, Writing Worlds: Discourse, Text and Metaphor, London: Routlege.
 • Bauch P.A., 2001, „School-community partnerships in rural schools: Leadership, renewal, and a sense of place”, Peabody Journal of Education, t. 76, nr 2, s. 204–221.
 • Błaszczyk A., 2013, Proces likwidacji szkół podstawowych i gimnazjów w Polsce oraz jego postrzeganie przez społeczności lokalne, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (praca magisterska).
 • Butler T., Hamnett C., 2007, „The geography of education: Introduction”, Urban Studies, t. 44, nr 7, s. 1161–1174.
 • Butler T., Robson G., 2003a, London Calling: The Middle Classes and the Re-making of Inner London, New York: Berg.
 • Butler T., Robson G., 2003b, „Plotting the middle classes: Gentrification and circuits of education in London”, Housing Studies, t. 18, nr 1, s. 5–28.
 • Buttolph Johnson J., Reynolds H.T., Mycoff J.D., 2010, Metody badawcze w naukach politycznych, tłum. A. Kłoskowska-Dudzińska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cheshire P., Sheppard S., 2004, „Capitalising the value of free schools: The impact of supply characteristics and uncertainty”, The Economic Journal, t. 499, nr 114, s. 397–424.
 • Creswell J.W., 2007, Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (wyd. II), Thousand Oaks: Sage.
 • Croft J., 2004, „Positive choice, no choice or total rejection: The perennial problem of school catchments, housing and neighbourhoods”, Housing Studies, t. 19, nr 6, s. 927–945.
 • Denzin N.K., 1970, The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociologica Methods, Chicago: Aldine.
 • Dolata R., 2008, Szkoła – segregacje – nierówności, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Domalewski J., 2001, „Szkoła wiejska wobec zadania rekompozycji struktury społecznej”, Przegląd Socjologiczny, t. 50, nr 1, s. 99–122.
 • Domalewski J., 2010, „Edukacja a procesy rozwoju obszarów wiejskich”, w: M. Stanny, M. Drygas (red.), Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. Problemy i perspektywy rozwoju, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
 • Duszak A., Fairclough N., 2008, Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podej-ście do komunikacji społecznej, Kraków: Universitas.
 • Epstein J.L., 2001, School, Family and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools, Boulder: Westview Press.
 • Fan X., Chen M., 2001, „Parent involvement and students’ academic achievement: A meta-analysis”, Educational Psychology Review, t. 13, nr 1, s. 1–22.
 • Gorard S., 1997, School Choice in an Established Market, Aldershot: Ashgate.
 • Habermas J., 1999, Teoria działania komunikacyjnego, t. 1: Racjonalność działania a racjonalność społeczna, tłum. A.M. Kaniowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Habermas J., 2002, Teoria działania komunikacyjnego, t. II:Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego, tłum. A.M. Kaniowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Herbst M., Herczyński J., Levitas A., 2009, Finansowanie oświaty w Polsce – diagnoza, dylematy, możliwości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Jeynes W.H., 2005, „A meta-analysis of the relation of parental involvement to urban elementary school student academic achievement”, Urban Education, t. 40, nr 3, s. 237–269.
 • Hamnett C., Butler T., 2011, „«Geography matters»: The role distance plays in reproducing educational inequality in East London”, Transactions of the Institute of British Geographers NS, t. 36, nr 4, s. 479–500.
 • Hamnett C., Butler T., Ramsden M., 2007, „Social background, ethnicity, school composition and educational attainment in East London”, Urban Studies, t. 44, nr 7, s. 1255–1280.
 • Harris R., 2011, „Segregation by choice? Social and ethnic differences between English schools”, w: J. Bakker, E. Denessen, D. Peters, G. Walraven (red.), International Perspectives on Countering School Segregation, Apeldoorn: Garant.
 • Herbst M., Herczyński J., Levitas A., 2009, Finansowanie oświaty w Polsce – diagnoza, dylematy, możliwości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Hornby G., Witte C., 2010, „Parent involvement in rural elementary schools in New Zealand: A survey”, Journal of Child and Family Studies, t. 19, nr 6, s. 771–777.
 • Hornowska E., Brzezińska A.I., Kaliszewska-Czeremska K., Appelt K., Rewecka J., Bujacz A., 2012, „Paradoksalny efekt triangulacji?”, Edukacja, t. 120, nr 4, s. 72–83.
 • Kovács K., 2012, „Rescuing a small village school in the context of rural change in Hungary”, Journal of Rural Studies, t. 28, nr 2, s. 108–117.
 • Kvalsund R., Hargreaves L., 2009, „Reviews of research in rural schools and their communities: Analytical perspectives and a new agenda”, International Journal of Educational Research, t. 48, nr 2, s. 80–88.
 • Majkut J., 2010, „Powody wyboru szkoły gimnazjalnej w wypowiedziach rodziców”, XVI Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Toruń 2010.
 • Mazur S., 2007, „Biurokracja jako dylemat”, Zarządzanie Publiczne, t. 2, nr 2, s. 99–111.
 • Musiał M., 2012, „Kolonizacja intymności. Badania socjologiczne Arlie Russell Hochschild w perspektywie teorii krytycznej Jürgena Habermasa”, Lingua ac Communitas, t. 22, s. 217–244.
 • Noreisch K., 2007a, „Choice as rule, exception and coincidence: Parents’ understandings of catchment areas in Berlin”, Urban Studies, t. 44, nr 7, s. 1307–1328.
 • Noreisch K., 2007b, „School catchment area evasion: The case of Berlin, Germany”, Journal of Education Policy, t. 22, nr 1, s. 69–90.
 • Oncescu J., Giles A.R., 2012, „Changing relationships: The impacts of a school’s closure on rural families”, Leisure/Loisir, t. 36, nr 2, s. 107–126.
 • Ozga W., 1960, Organizacja szkolnictwa w Polsce, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Ozga W., 1974, Rozmieszczenie szkół w Polsce, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Parsons E., Chalkley B., Jones A., 2000, „School catchments and pupil movements: A case study in parental choice”, Educational Studies, t. 26, nr 1, s. 33–48.
 • Piwowarski R., 1992, Sieć szkolna a dostępność kształcenia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Piwowarski R., 2000, Szkoły na wsi – edukacyjne wyzwanie, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Raveud M., van Zanten A., 2007, „Choosing the local school: Middle class parents’ values and social and ethnic mix in London and Paris”, Journal of Education Policy, t. 22, nr 1, s. 107–124.
 • Rosenthal L., 2003, „The value of secondary school quality”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, t. 65, nr 3, s. 329–355.
 • Silver H. (red.), 1973, Equal Opportunity in Education, London: Methuen.
 • Smith D.P., Higley R., 2012, „Circuits of education, rural gentrification, and family migration from the global city”, Journal of Rural Studies, t. 28, nr 1, s. 49–55.
 • Szwed R., 2011, „Nieswoistość analizy dyskursu w nauce o komunikacji. Dyskurs jako przedmiot i metoda badań”, w: T. Gackowski (red.), Zawartość mediów czyli rozwa-żania nad metodologią badań medioznawczych, Warszawa: Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Talen E., 2001, „School, community, and spatial equity: An empirical investigation of access to elementary schools in West Virginia”, Annals of the Association of American Geographers, t. 91, nr 3, s. 465–486.
 • Taylor C., 2002, Geography of the „New” Education Market: Secondary School Choice in England and Wales, Aldershot: Ashgate.
 • Taylor C., Gorard, S., 2001, „The role of residence in school segregation: Placing the impact of parental choice in perspective”, Environment and Planning A, t. 33, nr 10, s. 1829–1852.
 • Zanten van, A., 2002, „Educational change and new cleavages between head teachers, teachers and parents: Global and local perspectives on the French case”, Journal of Education Policy, t. 17, nr 3, s. 289–304.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-282de6e9-7580-4b27-b80a-1bff4216e8a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.