PL EN


2016 | 4 (363) | 142-152
Article title

Misja konsumenta we współczesnym świecie

Content
Title variants
EN
Consumer’s Mission in the Modern World
RU
Миссия потребителя в современном мире
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu podjęto próbę określenia misji konsumenta w obliczu wyzwań pojawiających się we współczesnym świecie. Wskazano przesłanki przemawiające za możliwościami, a zarazem potrzebą sformułowania misji konsumenta, a także trudności i ograniczenia, które występują w tym procesie. Dokonano również identyfikacji zmian w otoczeniu konsumenta pod kątem szans i zagrożeń, charakterystyki współczesnego konsumenta z uwzględnieniem atutów i słabości oraz przybliżono jego nową rolę, wynikającą z potrzeby zrównoważenia konsumpcji. Rozważania oparto na analizie wtórnych źródeł informacji oraz własnych spostrzeżeniach autora. Artykuł ma charakter koncepcyjny.
EN
In the paper, the phenomenon of consumer’s mission in the face of new emerging challenges of the modern world was analysed. The paper presents the difficulties and dilemmas associated with this phenomenon. The changes in the consumer’s environment were identified in terms of opportunities and threats, as well as strengths and weaknesses of consumer were described. Finally, a new role of the consumer was presented in facing the challenges of sustainable consumption.
RU
В разработке предприняли попытку определить миссию потребителя перед лицом вызовов, появляющихся в современном мире. Указали предпосылки, указывающие возможности, а заодно потребность сформулировать миссию потребителя, а также трудности и ограничения, выступающие в этом процессе. Выявили также изменения в среде потребителя с точки зрения шансов и угроз, характеристики современного потребителя с учетом сильных и слабых сторон, а равно приблизили его новую роль, вытекающую из потребности уравновесить потребление. Рассуждения основаны на анализе вторичных источников информации и на собственных наблюдениях автора. Статья имеет концептуальный характер.
Year
Issue
Pages
142-152
Physical description
Contributors
References
 • Antonides G., van Raaij W.F. (2003), Zachowanie konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Brown K.R. (2011), Interaction Ritual Chains and the Mobilization of Conscientious Consumers, “Qualitative Sociology”, Vol. 34.
 • Fromm E. (1997), Mieć czy być, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Hudson M., Hudson I., Edgerton J.G. (2013), Political Consumerism in Context: An Experiment on Status and Information in Ethical Consumption Decisions, “American Journal of Economics and Sociology”, Vol. 72, No. 4.
 • Kiełczewski D. (2008), Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Kramer J. (2011), Konsumpcja - ewolucja ról i znaczeń, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1.
 • Lipiński E. (1969), Karol Marks i zagadnienia współczesności, PWN, Warszawa.
 • Małysa-Kaleta A. (2010), Kierunki oraz determinanty przemian konsumpcji w Polsce i Czechach na tle procesów integracji europejskiej, UE Katowice, Katowice.
 • Mróz B. (2009), Oblicza konsumpcjonizmu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Olejniczuk-Merta A. (2011), Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1.
 • Pabian A. (2013), Zrównoważona konsumpcja w społeczeństwie przyszłości, „Handel Wewnętrzny”, nr 4.
 • Pabian A. (2015), Koncepcja sustainability w działalności ośrodków edukacyjnych, http://www.pte.pl>kongres>referaty [dostęp: 10.10.2015].
 • Raaij F. (2000), Konsumpcja postmodernistyczna (w:), Lambkin M., Foxalll G., van Raaij F. (red), Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rachocka J. (2005), Konsumeryzm polityczny jako element nowoczesnej edukacji konsumenckiej, http://www.staff.amu.edu.pl [dostęp: 24.05.2005].
 • Rifkin J. (2001), Koniec pracy, schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • Sadowski G. (2015), Prawda i zaufanie, wywiad z J. Welchem, „Wprost”, nr 46.
 • Wiśniewska A. (2014), Strategia lojalności konsumentów, http://www.apcz.pl>article>AUNC_ZARZ.2014.003 [dostęp: 24.10.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-283224a0-8b98-43ee-a2b1-78df61e83431
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.