PL EN


2016 | 1(83) | 39-49
Article title

DZIAŁANIA PODEJMOWANE DLA WSPIERANIA ROLNIKÓW W ORGANIZOWANIU GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH NA PRZYKŁADZIE KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Title variants
EN
Actions taken to support farmers in organizing groups of agricultural producers on the example of Kujawsko-Pomorski Agricultural Advisory Centre
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
It presents the activities undertaken in Kujawsko-Pomorski Agricultural Advisory Centre (KPODR) to support farmers in organizing themselves in groups of producers. It used KPODR reporting data from 2011-2015. Analysis showed that the centre plays an important role in the region in helping farmers to organize producer groups. Advisors take a number of actions (including advice, training, conferences, studies, vetting and publishing) also they assist in the preparation of documents for the establishment and registration of groups, making changes in the plan and in investigation plan. It also conducts activities to facilitate the proper functioning of the existing producer groups related to the implementation of the new legislation, assistance in obtaining EU funds and support the ongoing activities of individual groups. KPODR is also promoting the idea of the creation of producer groups.
Year
Issue
Pages
39-49
Physical description
Contributors
 • Dr inż. Maria Jolanta Orłowska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Zakład Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie, ul. Kordeckiego 20, bud. B p. 307, 85-225 Bydgoszcz, Poland , orjol@utp.edu.pl
References
 • 1. Jerzak M. A. (2008): Instrumenty zarządzania ryzykiem cenowym i możliwości ich wykorzystania w gospodarstwach rolnych w Polsce, [w] Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Departament Polityki Integracyjnej, 47.
 • 2. Knecht D. (2012): Grupy producentów rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem producentów trzody chlewnej. Stan i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wrocław, 15.
 • 3. Małysz J. (1996): Procesy integracyjne w agrobiznesie. CDiEwR, Poznań, 13-14;
 • 4. Nowak A., (2011): Integracja pozioma producentów rolnych jako przejaw innowacji. WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE 4, 170.
 • 5. Parzonko A. J. (red.) (2008): Sposoby współpracy doradców z rolnikami zorganizowanymi w grupy producentów rolnych. Wydawnictwo SGGW, 6-8.
 • 6. Program działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na 2015 r.
 • 7. Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 11305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. W sprawie Wsparcia rozwoju obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 347, z 20.12.2013 r.,487-548.
 • 8. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności KPODR w Minikowie za 2011, 2012, 2013 i 2014 r.
 • 9. Stolarz M., Ślusarek K. (2010): Informator o Grupach Producentów Rolnych oraz Producentów Owoców i Warzyw. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Szczecin.
 • 10. Wiatrak A. P. (2006); Grupy producentów rolnych – istota działania i zarządzania nimi. Roczniki Naukowe SERiA, t. VIII, z. 4, 361-365.
 • 11. Wiatrak A., P. (2015): Grupy producenckie jako forma więzi w agrobiznesie. Problemy Zarządzania, vol. 13, nr 1 (50), t. 1, 182-196.
 • 12. WYG PSDB SP. Z O.O. (2014): RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA OCENA EFEKTÓW WSPARCIA UDZIELONEGO W RAMACH DZIAŁANIA 142 – „GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH” PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013). Warszawa, 66-68.
 • 13. Zawisza S., Szkatulski M. (2010): Znaczenie grup producentów rolnych w rozwoju wsi i rolnictwa, [w] Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych – szanse i zagrożenia [red.] Zawisza S. Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 12.
 • 14. www.kpodr.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28359e69-4b78-4a56-8cce-47b0c3e64658
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.