PL EN


2016 | 11 | 73-93
Article title

Przebudzenie pragnienia - fantazmatyczny wymiar aksjologii pedagogicznej

Content
Title variants
EN
THE AWAKENING OF DESIRE – A PHANTASMATIC DIMENSION OF THE PEDAGOGICAL AXIOLOGY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Droga do wartości kultury i sztuki wiedzie przez animację pragnień. Edukacja to w dużej mierze przemieszczanie pragnień i wartości, zarażanie uczniów zachwytami, brakami i errotycznymi pytaniami i dlatego musi umieć konfrontować się z fantazmatycznie podwojoną rzeczywistością. Artykuł zawiera charakterystykę pragnienia, jego źródeł i wariantów (od bieguna traumy do bieguna aksjologicznego). Stanowi także próbę rozwinięcia projektu krytyki fantazmatycznej Marii Janion z wykorzystaniem kategorii dwoistości. Tekst przedstawia również uwagi dotyczące animacji pragnień w edukacji. To oznacza przejście do etyki hermeneutycznej jako tej perspektywy, która łączy dziedzictwo kulturowe, kształcenie (Bildung), jakość życia społecznego i uwodzącą moc wartości. Bez pragnień aksjologicznych edukacja zostaje zredukowana do nierzeczywistej socjalizacji.
EN
The way leading to the value of art and culture is the animation of desires. Education is largely a movement of desires and values, the infecting students with admirations, deficiencies and errotic questions and therefore must be able to confront the reality phantasmatically doubled. The article contains the characteristics of desire, its sources and variants (between the trauma pole and the axiological pole). It is also an attempt to expand Maria Janion’s project of the phantasmatic criticism using a category duality.The text also provides comments on the animation of desires in education. It means the transition to the hermeneutical ethics as a perspective that combines a cultural heritage, an education (Bildung), quality of the social life and a seductive power of values.Without axiological desires the education will be reduced to an unreal socialization.
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Ablewicz K., Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
 • Bachelard G., Poetyka marzenia, przeł. L. Brogowski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998.
 • Berger K., Potęga smaku. Teoria sztuki, przeł. A. Tenczyńska, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008.
 • Bielik-Robson A., Erros. Mesjański witalizm i filozofia, Universitas, Kraków 2012.
 • Brach-Czaina J. (red.), Estetyka pragnień, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1988.
 • Brach-Czaina J., Sofa, [w:] J. Brach-Czaina (red.), Estetyka pragnień, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1988.
 • Cencini A., Pragnienie Boga. Od pragnienia do decyzji o własnym powołaniu, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009.
 • Erikson E.H., Dzieciństwo i społeczeństwo, przeł. P. Hejmej, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2000.
 • Foucault M., Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, przeł. B. Banasiak i in. Fundacja Aletheia, Warszawa 1999.
 • Frankl V.E., Nieuświadomiony Bóg, przeł. B. Chwedeńczuk, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1978.
 • Frankl V.E., Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2010.
 • Girard R., Początki kultury, przeł. M. Romanek, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.
 • Hessen S., Podstawy pedagogiki, przeł. A. Zieleńczyk, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1997.
 • Janion M., Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów, Wydawnictwo PEN, Warszawa 1991.
 • Jaspers K., Uwagi o wychowaniu, przeł. G. Sowiński, „Znak” 1993, nr 9 (460).
 • Jaworska M., Witkowski L., Przeżycie – przebudzenie – przemiana. Inicjacyjne dynamizmy egzystencji ludzkiej w prozie Hermanna Hessego (tropy i kategorie pedagogiczne), WSH TWP, Bydgoszcz–Kraków–Szczecin 2007.
 • Kaufmann J.C., Niezwykła historia szczęśliwej miłości, przeł. A. Kapciak, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012.
 • Maliszewski K., Ciemne iskry. Problem aktualizacji pedagogiki kultury, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
 • Márai S., Cztery pory roku, przeł. F. Netz, Czytelnik, Warszawa 2015.
 • Markowski M.P., Powszechna rozwiązłość. Schulz, egzystencja, literatura, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 • Markowski M.P., Pragnienie i bałwochwalstwo. Felietony metafizyczne, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.
 • Markowski M.P., Występek. Eseje o pisaniu i czytaniu, Sic!, Warszawa 2001.
 • Markowski M.P., Życie na miarę literatury. Eseje, Homini, Kraków 2009.
 • Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Impuls, Kraków 2013.
 • Miłosz C., Ziemia Ulro, Wydawnictwo Znak, Kraków 1994.
 • Mysłakowski Z., Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności. Studia z filozofii wychowania, Książka i Wiedza, Warszawa 1965.
 • Niemczuk A., Stosunek wartości do bytu. Dociekania metafizyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
 • Platon, Dialogi, przeł. W. Witwicki, Unia Wydawnicza Verum, Warszawa 1993.
 • Przyłębski A., Etyka w świetle hermeneutyki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.
 • Quignard P., Życie sekretne, przeł. K. Rutkowski, Vesper, Poznań 2006.
 • Rosińska Z., Sztuka: sycenie pragnień, [w:] J. Brach-Czaina (red.), Estetyka pragnień, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1988.
 • Steiner G., Gramatyki tworzenia, przeł. J. Łoziński, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2004.
 • Stępniewska-Gębik H., Pedagogika i psychoanaliza. Potrzeba – pragnienie – inny. Konteksty epistemologiczne dla pedagogiki w świetle psychoanalitycznej koncepcji Jacques’a Lacana, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004.
 • Taylor C., Etyka autentyczności, przeł. A. Pawelec, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
 • Węc K., Granice i transgresje współczesnego wychowania. Kontestacyjny wymiar pedagogiki krytycznej i jej praktyczne implikacje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
 • Węc K., Psychoanaliza w dyskursie edukacyjnym. Radykalność humanistyczna teorii i praktyki pedagogicznej. Konteksty nie tylko Lacanowskie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Witkowski L., Versus. O dwoistości strukturalnej faz rozwoju w ekologii cyklu życia psychodynamicznego modelu Erika H. Eriksona, Impuls, Kraków 2015.
 • Witkowski L., Wstęp do problemu fenomenologii czytania, [w:] L. Witkowski, Między pedagogiką, filozofią i kulturą. Studia, eseje, szkice, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2007.
 • Witkowski L., Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej (przechadzki krytyczne w poszukiwaniu dyskursu dla teorii), Impuls, Kraków 2009.
 • Žižek S., Lacan. Przewodnik Krytyki Politycznej, przeł. J. Kutyła, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.
 • Žižek S., Przekleństwo fantazji, przeł. A. Chmielewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-5903
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-283663bb-43f1-4dc1-8c55-904679ebf35b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.