PL EN


2012 | 4 | 189-200
Article title

Ład społeczny w powiatach - analiza przy użyciu modelowania równań strukturalnych SEM

Content
Title variants
EN
Social order in districts – analysis using structural equation modelling (SEM)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pojęcie modelowania równań strukturalnych (SEM, Structural Equation Modeling) dotyczy klasy wielowymiarowych statystycznych modeli parametrycznych, w ramach której powiązane są ze sobą modele strukturalne i pomiarowe oparte na konfirmacyjnej analizie czynnikowej. Właściwością modeli równań strukturalnych (SEM) jest możliwość uwzględnienia w modelu zmiennych ukrytych. W artykule podjęta została próba zastosowania metodologii SEM do zbadania zależności pomiędzy ładem społecznym, ekonomicznym i środowiskowym w powiatach a poziomem życia jego mieszkańców. Zarówno ład społeczny, ekonomiczny i środowiskowy, jak i poziom życia mieszkańców zostały ujęte w modelu jako zmienne ukryte (czynniki). Estymacja modelu pozwoliła na pozytywną weryfikację postawionej hipotezy modelowej, zgodnie z którą kształtowany przez powiaty ład ekonomiczny wpływa dodatnio na kształtowany przez nie ład społeczny i środowiskowy. Ponadto udało się ukazać relację dodatnią pomiędzy istniejącym w powiatach ładem w jego ekonomicznym i społecznym aspekcie a poziomem życia jego mieszkańców.
EN
The concept of structural equation modelling (SEM) refers to class of multidimensional statistical model, which contains associated together structural models and measurement models - based on confirmatory factor analysis. Among the strengths of SEM is the ability to construct latent variables. In article the try using SEM methodology to test dependences between social, economic and environment order as well as quality of life was undertaken. Quality of life as well as social, economic and environment order were formulated in model as latent variables (factors). The results of model estimation allows to positive verification hypothesis that economic order has plus effect on social and environment order in districts. Furthermore the positive relation between economic also as social order and quality of life was shown.
Year
Issue
4
Pages
189-200
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Bollen, K. A., Structural Equations with Latent Variables, Wiley, 1989.
 • Brown T. A., Confirmatory Factor Analysis for Applied Research, Guilford Press 2006.
 • Byrne B. M., Structural Equation Modeling with AMOS. Basic Concepts, Applications, and Programming, Routledge, New York, 2010.
 • Czapiński J., Panek T., Diagnoza Społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków. WSFiZ, Warszawa 2006.
 • Gatnar E., Statystyczne modele struktury przyczynowej zjawisk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
 • Gorsuch, R. L., Factor Analysis, Lawrence Erlbaum, New York 1983.
 • Gudowski J., Ignacy Sachs jako prekursor koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, [red.] D. Kiełczewski, WSE w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Harrington D., Confirmatory Factor Analysis, Oxford University Press, Oxford 2008.
 • Kaplan D., Structural Equation Modeling: Foundations and Extensions, Sage Publications, 2000.
 • Kiełczewski D., Jakość życia i dobrobyt jako kategorie zrównoważonego rozwoju, [w:] Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, [red.] D. Kiełczewski, WSE w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Kistowski M., Koncepcja ekorozwoju profesora Stefana Kozłowskiego,[w:] Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, [red.] D. Kiełczewski, WSE w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Korol J., Ilościowa ocena zmian regionalnego poziomu, „Metody Informatyki Stosowanej” 2008, nr 2.
 • Kruk H., Ład ekologiczny, społeczny i ekonomiczny we współczesnej teorii rozwoju zrównoważonego, [w:] Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, [red.] D. Kiełczewski, WSE w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Loehlin J. C., Latent variable models: An introduction to factor, path, and structural analysis, Erlbaum, 1987.
 • Osińska M., Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 • Pearl J., Causality. Models, reasoning and inference, Cambrige, 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-284353d2-19fb-4566-8f21-5374f3177e41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.