PL EN


2014 | 5 |
Article title

ZWIĄZKI RODZINNE A ZWOLNIENIA W PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN

Title variants
EN
FAMILY RELATIONSHIPS AND EXEMPTIONS IN INHERITANCE AND DONATION TAX
Languages of publication
Abstracts
PL
Jednym z podatków majątkowych jest podatek od spadków i darowizn. Opodatkowaniu tym podatkiem podlega nieodpłatne nabycie własności rzeczy i praw majątkowych przez osoby fizyczne, w sposób określony w ustawie. Na wysokość opodatkowania rzutują też związki rodzinne uwzględnione przez ustawodawcę w konstrukcji prawnej podatku. Przyjęto przy tym podstawową zasadę, zgodnie z którą im bliższy istnieje związek rodzinny pomiędzy zbywcą a nabywcą własności rzeczy i praw majątkowych, tym wysokość podatku jest niższa. Regule tej podporządkowano również element fakultatywny w konstrukcji podatku w postaci zwolnień podatkowych. Zakresem opracowania objęto kwestie relacji zachodzących pomiędzy zakresem zwolnień podatkowych, a przynależnością do grupy podatkowej, będącą konsekwencją powiązań rodzinnych. Wskazano również na zasady korzystania ze zwolnień oraz wątpliwości interpretacyjne w ich stosowaniu. Dokonana analiza pozwoliła na sformułowanie wniosków zarówno o charakterze ogólnym jak i szczegółowym.
EN
One of capital taxes is inheritance and donation tax. Subject of this tax is acquiring ownership of an object or financial rights by natural persons in a manner stipulated in the Act. The level of taxation is also dependant on family relationship taken into consideration by the legislator in the legal structure of the tax. A fundamental principle was adopted here according to which the closer the family relationship between a disposer and an acquirer of the ownership of an object and financial rights, the smaller is the amount of the tax. A facultative element in the tax structure in the form of tax exemptions was also included in this rule. The scope of the paper includes the issues of links between the extent of tax exemptions and being a member of a given tax group as resulting from family relationships. The principles of using the exemptions and interpretational doubts in using them were also indicated. The carried out analysis allowed to formulate both general and specific conclusions.
Year
Issue
5
Physical description
Contributors
References
 • N. Gajl., Modele podatkowe. Podatki majątkowe, Warszawa 1996,
 • J. Głuchowski, P. Smoleń, Klasyfikacja podatników na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn, „Gdańskie Studia Prawnicze”, Tom XVI 2006, K. Chustecka, Podatek od spadków i darowizn w 2008 roku, Warszawa 2008,
 • M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2006,
 • B. Brzeziński, Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2001,
 • W. Nykiel, Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, Warszawa 2002,
 • A. Drwiłło, Charakter prawny podatku od spadków i darowizn, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, Tom XVII,
 • S. Brzeszczyńska, Podatek od spadków i darowizn, Warszawa 2009,
 • J. Banach, Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez osoby najbliższe, „Biuletyn Skarbowy” 2009, Nr 6,
 • D. Rynkiewicz, Przywileje podatkowe dla najbliższej rodziny zbywcy w podatku od spadków i darowizn, „Studia Iuridica Lublinensia” 2010, Nr 13,
 • P. Smoleń, Zmiany w podatku od spadków i darowizn, [w:] Księga Jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego pod redakcją naukową Wiesławy Miemiec. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, Wrocław 2009,
 • S. Babiarz, Zwolnienie podmiotowe z art. 4a oraz projekty zmian ustawy o podatku od spadków i darowizn, „Przegląd Podatkowy” 2008, Nr 10,s
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-284ba128-1dd4-4478-ad36-1491c491273c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.