PL EN


2010 | 2 | 151-159
Article title

Imiona słowiańskie w antroponimii mieszczan i chłopów Wołynia w XVI w. Przyczynek do dydaktyki języka ukraińskiego jako obcego

Authors
Title variants
EN
Slavonic first names in the anthroponymy of burgesses and peasants of Volynia in the16th century
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents Slavonic first names composed of two elements and single-stem names derived from common nouns in the anthroponymy of burgesses and peasants in the former voivodship of Volynia. Their etymology was presented together with the structure of hypocoristic forms. Attention was drawn to the original semantics of the Slavonic names and their functions as well as to their association with the beliefs of Slavs in the old days.
Year
Issue
2
Pages
151-159
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
author
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • BUDZISZEWSKA W. (1989) Imiona ochronne Słowian bałkańskich, „Onomastica”, t. 34, s. 237–244
 • CITKO L. (2001) Nazewnictwo osobowe północnego Podlasia w XVI w., Białystok.
 • KALETA Z. (1995) Świat ludzkich wartości odzwierciedlony w nazwach własnych osób (Imiona staropolskie z członami -mir-, -mysł-, -sław- na tle indoeuropejskim i wartości w nich wyrażone), „ Slavia Occidentalis”, t. 52, s. 27–34.
 • MALEC M. (2001) Imię w polskiej antroponimii i kulturze, Kraków. MILEWSKI T. (1969) Indoeuropejskie imiona osobowe, Wrocław.
 • RZETELSKA-FELESZKO E. (2006) W świecie nazw własnych, Warszawa-Kraków.
 • SEM — Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 1 Odapelatywne nazwy osobowe, opr. A. Cieślikowa, Kraków 2000.
 • SZULOWSKA W. (1992) Imiennictwo dawnej ziemi halickiej i lwowskiej, Warszawa.
 • ДЕМЧУК М. О. (1988) Слов’янські автохтонні особові власні імена в побуті українців ХІУ-ХУІІ ст., Київ.
 • МОРОШКИН М. Я. (1867) Славянский именослов или собрание славянских личных имен в алфавитном порядке, С.- Петербург.
 • НИКОНОВ В. А. (1969) Русская адаптация иноязычных личных имен, „Ономастика”, Москва, s. 54–79.
 • СКОРУК І. Д. (1999) Слов’янський шар в антропоніміконі м. Луцька, w: Жeлєзняк І. М. (red.) Slavica тa baltica в ономастиці України, Київ, s. 147–160.
 • СУМ ХУІ-ХУІІ – Словник української мови ХУІ-ХУІІ ст.. вип. 1-11, Львів 1994–2004. ТРІЙНЯК І. І. (2005) Словник українських імен, Київ.
 • ФАРІОН І. (2001) Українські прізвищеві назви прикарпатської Львівщини кін. ХУІІІ – поч. ХІХ ст. з етимологічним словником, Львів.
 • ЧУЧКА П. П. (2002) Антропонімія І – Імена, w: Rzetelska-Feleszko E., Cieślikowa A. (red.) Słowiańska onomastyka. Encyklopedia, t. I, Warszawa-Kraków, s. 335-339.
 • ЧУЧКА П. П. (2003) Слов’янські автохтонні імена, гідні реабілітації, „Українська мова”, № 4, Київ, s. 97–106.
 • ЧУЧКА П. П. (2005) Прізвища закарпатських українців. Історико-етимологічний словник, Львів.
 • ЧУЧКА П. П. (2009) Давньослов’янські особові імена, засвідчені південнокарпатськими українськими онімами, „Studia slovakistica” , t. 9, Ужгород, s. 83–90.
 • ШУЛЬГАЧ В. П. (2001) Ойконімія Волині, Київ.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-4814
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28545775-5568-4775-9748-bdf54c44d74b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.