PL EN


2013 | 1 | 3(252) |
Article title

Finansowanie wdrożenia budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego - polski przykład niewykorzystania funduszy UE

Authors
Content
Title variants
EN
Financing the implementation of perormance budgeting in local government units - the Polish example of unused European Union funds
Languages of publication
Abstracts
PL
Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego (jst) w zakresie merytorycznego opracowania metodyki budżetu zadaniowego jest warunkiem sine qua non powodzenia zmian w podejściu do wydatkowania środków publicznych. W ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki (POKL) 2007–2013 zostały zaplanowane środki unijne na wsparcie eksperckie dla jst zainteresowanych wdrożeniem budżetu zadaniowego. Celem artykułu była próba zaprezentowania braku wykorzystania tych szans unijnych na przykładzie projektu systemowego oraz projektów konkursowych w ramach POKL. Do sformułowania oceny wykorzystano literaturę przedmiotu, materiały Ministerstwa Finansów oraz obserwacje własne z pracy eksperta z listy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do oceny wniosków unijnych w ramach priorytetu V POKL. Wskazano także rekomendacje dotyczące wykorzystania środków unijnych na implementację budżetu zadaniowego w jst w latach 2014–2020.
EN
The financial support of local government units (LGU) in the substantive development of a methodology for performance budgeting is a sine qua non condition for the success of these changes in the approach to public spending. The Human Capital Operational Programme (HCOP) from 2007 to 2013 allocated EU funds for the expert assistance of local governments interested in implementing performance budgeting. The purpose of this article is to demonstrate the inadequate use of opportunities offered by the European Union using the examples of asystemic project as well as competition projects implemented within the Human Capital Operational Programme. The assessment is based on the subject literature, Ministry of Finance materials as well as personal experience being one of the experts for the Polish Ministry of Regional Development for assessing project applications under HCOP Priority V. The paper also includes recommendations regarding the use of EU funds for the implementation of performance budgeting in local government units in the years 2014–2020.
Keywords
Year
Volume
1
Issue
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V, 2008–2009, Dobre rządzenie – Działanie 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej – Poddziałanie 5.2.1 – modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. MSWiA, Warszawa.
 • Heciak, S., 2012, Budżet zadaniowy w praktyce. Planowanie kalkulacja wydatków Ewidencja księgowa, Wydawnictwo Presscom, Wrocław.
 • Kowalska, I., 2008, Absorpcja środków unijnych na projekty edukacyjne – problem z oceną wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w: Finanse gmin jako instrument zrównoważonego rozwoju i budowy społeczeństwa obywatelskiego, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa.
 • Lubińska, T. (red.), 2009, Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, Difin, Warszawa.
 • Oręziak, L., 2009, Finanse Unii Europejskiej, PWN, Warszawa.
 • Postuła, M., Perczyński, P. (red.), 2010, Performance Budget in Poland, Ministry of Finance, Warsaw.
 • Świderek, I., 2012, Budżet zadaniowy i strategiczna karta wyników w jednostkach samorządu terytorialnego, ODDK, Sopot.
 • Tkaczyński, W. J., Świstak M., Sztorc E., 2011, Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Dz.U., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Zawadzka-Pąk U., 2013, Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych, ODDK, Sopot.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-285a39f5-33db-46f5-8534-90ff71fac5fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.