PL EN


2014 | Tom 21 | 237-248
Article title

Rola związków partnerskich w resocjalizacji i wykonywaniu kary wobec skazanych długoterminowych

Content
Title variants
EN
The role of domestic partnerships during resocialization and the execution of the penalty towards long-term convicts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Długoterminowa kara pozbawienia wolności powoduje szereg dolegliwości psychicznych i społecznych. Odizolowanie od dotychczasowych warunków życia na wolności, od rodziny, przyjaciół zmienia zachowania osadzonych, którzy zaczynają coraz bardziej koncentrować się na aktualnej sytuacji. Prowadzi to do zerwania więzi z osobami bliskimi pozostającymi na wolności. Celem opracowania było zbadanie roli związków partnerskich zarówno w życiu skazanych, jak i w procesie resocjalizacji, a w szczególności ustalenie specyfiki tych związków, roli, jaką pełnią w życiu obojga partnerów, oraz ewentualnych zmian, jakie dzięki tym relacjom zaszły w zachowaniu badanych w trakcie pobytu w zakładzie karnym. Na podstawie badań przeprowadzonych w oparciu o strategię jakościową i przy wykorzystaniu metody wywiadu omówiono dwa typy związków. Na podstawie materiału badawczego wskazano na oczekiwania badanych par dotyczące związków, czynniki wzmacniające i osłabiające funkcjonowanie ich relacji oraz na prognozę penitencjarną.
EN
Long-term custodial sentence causes a number of psychological and social problems. Isolating from current living conditions, family, and friends changes the bahaviour of prisoners who begin to increasingly focus on their current situation. This influences bonds with close relatives who are at large. The aim of the article was to examine the role of domestic partnerships, not only in the life of the convicts, but also during the process of resocialization. Particularly, the main objective was to establish the specificity of these relationships, the role they perform in the life of both partners and possible changes resulting from the relationships which could be observed in the behaviour examined during the course of the stay in the penitentiary. With regard to the collected material, it was possible to present the respondents’ expectations towards their relationships, strengthening and weakening factors influencing the functioning of relationships and the forecast of penitentiary.
Year
Volume
Pages
237-248
Physical description
Contributors
References
  • Corbin J., Holt N. L. (2005), Grounded theory, [w:] B. Somekh, B. Levin (red.), Research Methods in The Social Science, SAGE Publications, London.
  • Hołyst B. (2011), Wiktymologia, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa.
  • Kasprowicz A., Giernacka K. (2010), Sytuacja rodzin osób pozbawionych wolności,[w:] L. Pytka, B. Nowak (red.), Problemy współczesnej resocjalizacji, Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa, s. 202–210.
  • Kuć M. (2009), Rola społeczeństwa w resocjalizacji skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, [w:] A. Jaworska (red.), Resocjalizacja, Wydawnictwo Impuls, Kraków.
  • Machel H. (2000), Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Wydawnictwo Arche, Gdańsk.
  • Marchel-Kosiorek E. (2010), Kara – jej skutki i korelaty psychospołeczne, [w:] L. Pytka, B. Nowak (red.), Problemy współczesnej resocjalizacji, Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa, s. 156–169.
  • Marczak M. (2012), Uwięziona jednostka czy uwięziona rodzina? O funkcjonowaniu rodzin osób przebywających w warunkach izolacji więziennej, [w:] W. Ambrozik, A. Kieszkowska (red.), Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, Wydawnictwo Impuls, Kraków, s. 233–244.
  • Rzepliński A. (1981), Rodziny więźniów długoterminowych, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław.
  • Sakowicz T. (2009), Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób osadzonych w polskich zakładach karnych, Wydawnictwo Impuls, Kraków.
  • Wąsik J. (1981), Kara krótkoterminowego pozbawienia wolności w Polsce, Wydawnictwo Ossolineum, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-285d23a4-df6f-4e8f-aaa6-43e3a98fecf0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.