PL EN


2016 | 2(347) | 96-123
Article title

Wpływ płatności bezpośrednich na sferę wytwarzania – ujęcie modelowe

Content
Title variants
EN
The impact of direct payments on the production area - model view
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper proved, on theoretical grounds, that direct support scheme induces changes in the volume and structure of goods production in relation to production generated by market operations, thus having a reallocation function. Using the constructed model, the paper graphically presents the impact of applying individual instruments co-creating direct support scheme (area payments, production support and historical payments) on the level of land involvement in agricultural activity and agricultural production volume. This analysis was supplemented with a description of the impact of individual forms of aid on the structure of agricultural production.
PL
W artykule wykazano na gruncie teoretycznym, że system wsparcia bezpośredniego powoduje zmiany w wielkości i strukturze produkcji dóbr w stosunku do produkcji wykreowanej działaniem rynku, pełniąc w ten sposób funkcję realokacyjną. Przy pomocy zbudowanego modelu zobrazowano w formie graficznej wpływ stosowania poszczególnych instrumentów współtworzących system wsparcia bezpośredniego (płatności obszarowych, wsparcia produkcyjnego i płatności historycznych) na poziom zaangażowania ziemi w działalność rolniczą i wolumen produkcji rolnej. Analizę tę uzupełniono opisem oddziaływania poszczególnych form pomocy na strukturę produkcji rolnej.
Contributors
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, Poland
References
  • Figurski, T., Sadłowski, A. (2013). Ocena systemów płatności bezpośrednich SPS i SAPS w świetle dyskusji nad kształtem WPR po 2013 roku. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1(27), s. 63-72.
  • Forlicz, S., Jasiński, M. (2010). Mikroekonomia. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
  • Kątowski, T. (2000). Podstawowy wykład z mikroekonomii. Gdańsk: Wydawnictwo Uni-wersytetu Gdańskiego.
  • Mansfield, E. (2002). Podstawy mikroekonomii: zasady, przykłady, zadania. Warszawa: Agencja Wydawnicza „Placet”.
  • Ricardo, D. (1957). Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania. Warszawa: PWN.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na pod¬stawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporzą¬dzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 608, ze zm.).
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne za¬sady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporzą¬dzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające roz¬porządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, s. 16, ze zm.).
  • Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (2004). Ekonomia. T. 1. Warszawa: WN PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-286191a8-fe88-4359-b673-13028cd32701
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.