PL EN


2018 | 18 | 1 | 1-7
Article title

Propinquity of Scythians and Slavs. Remarks on the state of knowledge of Slavic ethnogenesis

Content
Title variants
PL
Pokrewieństwo Scytów i Słowian. Uwagi do stanu wiedzy o etnogenezie Słowian
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction. The theoretical perspective for the analysis undertaken here, utilises selected historical, linguistic, anthropological, ethnographic and sociological concepts, as well as the results of genetic testing in the male (Y-DNA) and the female (mt DNA) lines of succession. This allows for a multidisciplinary approach. Aim. The scientific problem to be solved is to explain the ethnogenesis of the Slavs and their relationship to the Scythians. This short study aims to collate the current state of relatively certain knowledge. Methods. The Content Analysis and the Analysis of Discourse were used. Sources are thematic publications and related literature. Among other things, the motifs on the coats of arms of the Polish nobility were analysed. Results and Conclusions. The state of our knowledge, which can be described as relatively certain, is now as follows: 1) Western Slavs (Lekhs?) and Poles have been living between the Elbe and the Dnieper rivers, in genetic continuity, at least since C2nd BC. 2) There is a strong relationship between the peoples of Indo-Iranian and Slavic culture (symbolism, beliefs) and the Proto-Slavic language could be the language of the Indo-Europeans hg R1a1a1. In numerous other matters it is necessary to carry out further research.
PL
Perspektywa. Perspektywę teoretyczną dla podjętych tu analiz, stanowią łącznie wybrane koncepcje historyczne, językoznawcze, antropologiczne, etnograficzne i socjologiczne, wraz wynikami badań genetycznych w męskiej linii dziedziczenia (Y-DNA) oraz żeńskiej (mitochondrialne DNA). Tak więc przyjmujemy ujęcie multidyscyplinarne. Problem. Problemem naukowym wymagającym rozwiązania, pozostaje wyjaśnienie etnogenezy Słowian i ich relacji do Scytów. Niniejsze krótkie studium ma na celu zebrać aktualny stan wiedzy względnie pewnej. Metoda. Z racji ujęcia multidyscyplinarnego zastosowano analizę treści literatury i szeroką analizę dyskursu, z interdyscyplinarną analizą porównawczą dla podjętego tematu i problemu, a także metodę dedukcyjną. Źródłem są publikacje tematyczne – literatura przedmiotu. Między innymi przeprowadzono analizę motywów herbowych polskiej szlachty. Wyniki i wnioski. Stan naszej wiedzy, którą można określić jako względnie pewną, jest obecnie następujący: 1. Zachodni Słowianie (Lechici?) i Polacy zamieszkują między Łabą a Dnieprem, w genetycznej ciągłości, od co najmniej II w. przed n.Ch.2. Między ludami indo-irańskimi a słowiańskimi występuje silny związek kulturowy (symbolika, wierzenia) a język prasłowiański mógł być językiem Indoeuropejczyków z haplogrupą R1a1a. W innych licznych kwestiach konieczne jest prowadzenie dalszych badań.
Year
Volume
18
Issue
1
Pages
1-7
Physical description
Contributors
  • University of Rzeszow, Rzeszow (Poland)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-286963da-a1bf-4982-939c-7679581d189d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.