PL EN


2015 | 22 | 21-31
Article title

Problematyka Boga i śmierci w „Siódmej pieczęci” Ingmara Bergmana

Content
Title variants
EN
The Questions of God and Death in „The Seventh Seal” by Ingmar Bergman
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje problematykę boga i śmierci w „siódmej pieczęci” Ingmara Bergmana. Film przedstawia osobisty stosunek reżysera do wiary, której poszukuje. Jego postawa może być postawą współczesnych ludzi, ponieważ zagadnienia te dotyczą spraw ostatecznych, od których nie można uciec. Celem tekstu jest wskazanie na te problemy, które również dzisiaj mogą być aktualne. Dzieło to jest uniwersalne w swojej wymowie, ale jednocześnie bardzo osobiste. Reżyser zmaga się z problemem boga, który będzie obecny w kolejnych jego filmach. Ostatecznie Bergman przyjął postawę wątpiącą, a „siódma pieczęć” stała się początkiem wychodzenia z dziedzictwa luterańskiego kościoła, w którym się wychował. Dzieło zawiera bogatą symbolikę, która potwierdza, że jest ono osadzone w kulturze chrześcijańskiej. Kluczową rolę odgrywają motyw tańca śmierci oraz historia głównego bohatera grającego ze śmiercią w szachy. Film ma wymowę moralitetu.
EN
The article presents the questions of god and death in „the seventh seal” by Ingmar Bergman. The film shows director’s personal attitude to faith which is looking for. His attitude can be similar to attitude of people nowadays, because these questions refer to the final things, from which we cannot escape. The aim of this article is to point to the problems which can be actual today as well. This masterpiece has a universal meaning and personal also. Film director is faced with the problem of god who will be present in his next films. In the end Bergman doubted and „the seventh seal” became the beginning of the process of leaving the heritage of the lutheran church in which he grew up. This work contains the rich symbolism rooted in christian culture. The dance of death and history of main character who is playing in chess with death are the key here. The film has a moral nature.
Contributors
 • Akademia Ignatianium
References
 • Allen W., Ósma pieczęć, ,,Film” 1977 nr 52, s. 20 21.
 • Baszkiewicz J., Historia Francji, Wrocław-Warszawa-Kraków 2008.
 • Bergman I., Obrazy, przekł. T. Szczepański, Warszawa 1993.
 • Czarna śmierć, http://www.encyklopedia.pwn.pl/haslo/czarnasmierc;3889136.html#prettyPhoto, (dostęp 17.06.2015).
 • Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990.
 • Gross R., Dlaczego czerwień jest barwą miłości, przeł. A. Porębska, Warszawa 1990.
 • Haeffner G., Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, przeł. W. Szymona, Kraków 2006.
 • Ingmar Bergman. Scenariusze, oprac. J. Słodowska, Warszawa 1987.
 • Kandyński W., O duchowości w sztuce, tłum. S. Fijałkowski, Łódź 1996.
 • Krąpiec M.A., Człowiek w kulturze, Lublin 1999.
 • Melon A., Doświadczenie śmierci w Siódmej pieczęci Ingmara Bergmana, „Kwartalnik Filmowy”, 2002 nr 39 40, s. 117 134.
 • Philips G.D., Bergman i Bóg, tłum. M. Moszoro, w: Ingmar Bergman w opinii krytyki zagranicznej, wyb. i oprac. D. Zielińska, Warszawa 1987.
 • Rożdżeński R., Nietzsche a odwieczne pytania, Kraków 2008.
 • Szczepański T., Zwierciadło Bergmana, Gdańsk 2007.
 • Sztompka P., Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2005.
 • Światowa encyklopedia filmu religijnego, red. M. Lis, A. Garbicz, Kraków 2007.
 • Zbigniew Herbert. Wiersze wybrane, oprac. R. Krynicki, Kraków 2011.
 • Zern L., Bergman isłowo pańskie, tłum. T. Szczepański, „Dialog” 1996 nr 2, s. 101-111.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28719e8f-43c2-43c7-8cff-acef31bf5709
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.