PL EN


2016 | 3 | 159-170
Article title

Uwarunkowania zmian przemysłu spożywczego w polsce na tle wyników finansowych

Authors
Content
Title variants
EN
The determinants of the changes in polish food industry based on the financial results
RU
Обусловливания видоизменений в продовольственной промышленности в Польше на фоне финансовых результатов
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ciągu ostatniego dwudziestolecia polski sektor spożywczy przeszedł znaczące przeobrażenia. Stanowił jedną z branż, które najszybciej odrodziły się po kryzysie związanym z transformacją ustrojową, stając się jednocześnie ważnym stymulatorem wzrostu gospodarczego. Dzięki stałemu rozwojowi technicznemu, technologicznemu i organizacyjnemu sektora Polska weszła do czołówki nowoczesnych i innowacyjnych europejskich producentów żywności. Efektem rozwoju przemysłu spożywczego jest m.in. niezwykły sukces eksportowy polskich przedsiębiorstw. Działalność modernizacyjna została wywołana koniecznością dostosowania przedsiębiorstw do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej, a także wstąpieniem Polski w struktury Unii Europejskiej. W opracowaniu posłużono się metodą analizy porównawczej, dokonano zestawienia wyników finansowych przemysłu finansowego w wybranych obszarach, a także odniesiono się do nich przez pryzmat zachodzących zmian w funkcjonowaniu polskiej gospodarki.
EN
For the last two decades Polish food sector has undergone significant transformations. It was one of the quickest branch to reborn after the crisis related to the changes of political system in Poland. Since then, it has become an important stimulator of economic growth. Due to the constant technical, technological and organizational development of the sector, Poland has become one of the leading modern and innovative European food producers. The food industry development contributed to the remarkable export success of Polish businesses. The considerable growth of the sector was triggered by the need for adaptation of Polish companies to the EU standards, as well as joining to the EU structures. The above research paper was created on the basis of the comparative analysis and it summerises the financial results of the financial industry in selected areas, which have been discussed owing to the changes in the functioning of Polish economy.
RU
В течение последнего двадцатилетия польский продовольственный сектор прошёл значительные преобразования. Он составлял одну из отраслей, которые быстрее всего возродились после кризиса связанного с трансформацией государственного строя, становясь одновременно важным стимулятором экономического роста. Благодаря неустанному техническому и технологическому развитию сектора, Польша вошла в главную группу современных и инновационных европейских производителей продовольственных товаров. Эффектом развития продовольственной промышленности является, между прочим, необыкновенный экспортный успех польских предприятий. Модернизационная деятельность была вызвана необходимостью приспособления предприятий к функционированию в условиях рыночной экономики, а также вступлением Польши в структуры Европейского Союза. В разработке был использован метод сравнительного анализа, проведено соотнесение финансовых результатов промышленности в некоторых областях, а также представлено отношение к ним через призму заходящих изменений в функционировании польской экономики
Year
Volume
3
Pages
159-170
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
References
 • CZTERNASTY W., CZYŻEWSKI B., 2007. Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce. Teoria, analiza, tendencje. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań.
 • CZYŻEWSKI A., SMĘDZIK K., 2013. Intensywne rolnictwo w procesach specjalizacji i dywersyfikacji produkcji rolnej. Ujęcie regionalne i lokalne. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 • FIRLEJ K. 2009. Lokalizacja przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w fazie transformacji, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Wydawnictwo Wieś Jutra sp. z o.o. Warszawa-Poznań – Olsztyn.
 • FIRLEJ K., 2010. Determinanty rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XII, zeszyt 3, Warszawa-Poznań-szczecin.
 • FIRLEJ K., ŻMIJA D., 2014. Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Wyd.: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • GRZYBOWSKA B., 2012. Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce – ujęcie regionalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 • NURZYŃSKA I., Poczta W., 2014. Polska Wieś 2014 – raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Sektor spożywczy w czasie i w przestrzeni. Ocena standingu adaptacyjności sektora; 2011. Grupa Doradców Biznesowych BAA Polska; http://www.bcc.org.pl/blz/pliki/raporty/PRODUKCJA_SPOZYWCZA_XI_2011.pdf, (dostęp: 10.05.2015).
 • Sektor spożywczy w Polsce – Profil sektorowy, 2013. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Departament Informacji Gospodarczej.
 • URBAN R. 2009. Polski przemysł spożywczy w Unii Europejskiej – konkurencyjność i szanse rozwojowe, IERiGŻ – PIB, Warszawa; http://warsztaty.wnr.edu.pl/10/sesjanauk/referatyucz/urban.pdf, (dostęp: 10.05.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28722993-9df7-47d9-834f-1294b0024d66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.