PL EN


2018 | 528 | 32-42
Article title

Władza publiczna wobec zjawiska unikania opodatkowania

Authors
Content
Title variants
EN
Public authority vs. the phenomenon of tax avoidance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Analiza relacji między władzą publiczną a podatnikiem odzwierciedla stosunki zachodzące między sferą publiczną a sferą prywatną i jest o tyle ważna, że na styku tych dwóch sfer dochodzi do zjawisk patologicznych, etycznie nagannych i niepożądanych ekonomicznie. W kontekście tych negatywnych zjawisk na szczególną uwagę zasługuje klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania. Unikanie opodatkowania ma miejsce, gdy podatnik uzyskuje korzystny rezultat podatkowy, którego osiągnięcie jest sprzeczne z intencjami prawodawcy. Za cel artykułu przyjęto zatem przedstawienie ekonomicznych skutków z jednej strony unikania opodatkowania jako jednej z legalnych postaw podatników, z drugiej wprowadzenia klauzuli dotyczącej przeciwdziałania temu zjawisku. Realizacji przyjętego celu służyć będą rozważania teoretyczne dotyczące istoty i skali zjawiska unikania opodatkowania oraz ocena zalet i wad wprowadzenia ogólnej klauzuli zapobiegania unikania opodatkowania dla stron stosunku prawnopodatkowego.
EN
The analysis of relations between public authority and tax payer resembles the mutual attitude of public and private sphere. This analysis is important because when these two spheres coincide there are pathologic, ethically reprehensible and economically undesired phenomena. In terms of these negative phenomena the general anti-avoidance rule is especially worth consideration. Tax avoidance takes place when a tax payer gains beneficial tax result and this result is in contradiction to a legislator will. Thus, the aim of the paper is the indication of economic consequences of tax avoidance phenomenon being a legal behavior of a tax payer on the one hand and of the introduction of the general anti-avoidance rule on the other hand.
References
 • Ciupek B., 2015, Finanse podmiotów sfery realnej, [w:] H. Zadora (red.), Finanse. Kategorie-Zjawiska i Procesy-Podmioty, Difin, Warszawa.
 • Furtas J., 2016, Co należy rozumieć przez „czynność odpowiednią” – problemy interpretacyjne z GAAR, CRIDO, http:// www. podatkiwbiznesie.pl
 • Gajewski D. (red.), Glumińska-Pawlic J., Golecki M., Werner A., 2018, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Glumińska-Pawlic J., Kubista B., 2017, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Aspekty prawnopodatkowe, Analizy i Studia CASP, nr 1(3).
 • Grzywacz J., 2011, Pranie pieniędzy. Metody. Raje Podatkowe. Zwalczanie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Iniewski R., Nikończyk A., 2011, Świadomy podatnik. Przewodnik, Rada Podatkowa Lewiatan, Warszawa.
 • Kudła J., 2017, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – ujęcie ekonomiczne, Analizy i Studia CASP, nr 1(3).
 • Kulicki J., 2004, Kontrola skarbowa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Kulicki J., 2010, Zakres władztwa podatkowego w obecnym systemie prawnym w Polsce, Analizy BAS, nr 16 (41).
 • Kuźniacki B., 2012, Skuteczność polskich ogólnych norm podatkowoprawnych jako narzędzi potencjalnie służących zwalczaniu unikania opodatkowania przez wykorzystanie kontrolowanych spółek zagranicznych, Toruński Rocznik Podatkowy, Toruń.
 • Ladziński A., 2008, Prawne granice optymalizacji podatkowej, Przegląd Podatkowy, nr 6.
 • Lipowski T., 2004, Raje podatkowe a unikanie opodatkowania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Olesińska A., 2013, Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, TNOiK, Toruń.
 • Olesińska A., 2016, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – moda czy konieczność?, [w:] H. Dzwonkowski, J. Kulicki (red.), Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Radzikowski K., 2010, Obejście prawa podatkowego w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych, Przegląd Podatkowy, nr 6.
 • Szysz G., 2011, Unikanie a uchylanie się od opodatkowania, czyli granica optymalizacji podatkowej, Grant Thornton, http://grantthornton.pl/publikacje/.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tekst jednolity, Dz.U. 2017, poz. 201.
 • Uzasadnienie do Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy Sejmu VIII kad., nr 367, http://www.sejm.gov.pl.
 • Zalecenia Komisji z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie agresywnego planowania podatkowego, C(2012)8806, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/c_2012_8806_pl.
 • Zieniewicz M., 2015, Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania – ewolucja instytucji i współczesne tendencje w Polsce, [w:] A. Ćwiąkała-Marys, E. Rudkowska-Tomaszewska (red.),
 • Aktualne i wybrane problemy z zakresu bankowości, podatków i rachunkowości, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Żabska M., 2013, Optymalizacja podatkowa a oszustwa podatkowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 61.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28785610-3309-48c2-89e1-91d170f56585
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.