PL EN


2009 | 2(13) t. 1 | 125-136
Article title

Konkurencyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy

Content
Title variants
EN
Competitiveness of regions in the knowledge based economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego referatu jest przybliżenie zagadnień związanych z konkurencyjnością regionów, które stanowią bardzo ciekawy przedmiot badań, w gospodarce opartej na wiedzy, która jest wyzwaniem XXI wieku dla wszystkich gospodarek na wszystkich szczeblach. W referacie zdefiniowano pojęcia regionu i konkurencyjności regionu, a także omówiono czynniki decydujące o konkurencyjności regionów. Scharakteryzowano także gospodarkę opartą na wiedzy i czynniki ją opisujące oraz omówiono wpływ GOW na konkurencyjność regionów i wskazano działania, które ten wpływ mogą zwiększyć. Podjęto się także próby odpowiedzi na pytanie, czy zarządzanie wiedzą w regionie jest możliwe. W końcowej części zawarto wnioski płynące z rozważań teoretycznych.
EN
Nowadays regional competitiveness is becoming a very important subject of social-economics research. Different factors have main influence on regional competitiveness in the regions, that's why the level of development and competitiveness in the regions is not the same. The processes of forming a modern economy in the regions are connected with constructing a knowledge based economy. In such an economy the knowledge is becoming the main resource of society, the basis for a functioning modern economy. Constructing a knowledge based economy in the regions demands implementation of activities, which are focused on creating, transferring and using knowledge for increasing competitiveness by all regions. It demands the implementation of procedures connected with knowledge management in the regions. This article deals with selected problems connected with regional competitiveness in a knowledge based economy. The author discussed the importance of human capital and innovativeness for the successful realization of knowledge based economy in the regions and conditions which should be fulfilled to realize this process effectively.
Year
Issue
Pages
125-136
Physical description
Dates
published
2009-09
Contributors
 • Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
 • Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
References
 • Bolonek R. 2006. Konkurencyjność regionów na tle relacji między konkurencją a konkurencyjnością. Zeszyt Naukowy nr 707. Kraków: Wydawnictwo AE. ISSN 0208-7944.
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z. 2007. Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Warszawa: Wydawnictwa Fachowe CeDeWu. ISBN 978-83-60089-71-2.
 • Chojnicki Z., Czyż T. 2006. Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe. ISBN 83-60247-59-5.
 • Domański R. 2007. Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-14800-3.
 • Domański S. 1993. Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-09585-7.
 • Figurska I. 2007. Wybrane problemy rozwoju regionalnego w aspekcie budowy gospodarki opartej na wiedzy. W: E. Janowicz (red.). Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego. Słupsk: Wydawnictwo WHSZ. ISBN 978-83-88473-25-8.
 • Figurska I., Wiśniewski E. 2008. Wybrane problemy konkurencyjności regionów na przykładzie Pomorza Środkowego. Słupsk: Wydawnictwo WHSZ. ISBN 978-83-88473-36-4.
 • Figurska I. 2009. Knowledge Management Obstacles in Theory and Practice. W: M. Blaskova (red.). Manazment lud-skeho potencialu v podniku. Żylina: Vydavatelstvo univerzita v Żylinie. ISBN 978-80554-0013-6.
 • Kabaj M. 1997. Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu. Studium porównawcze. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • Karwińska A. 2006. Działania na rzecz zmniejszania nierówności szans rozwojowych społeczności lokalnych w Polsce. W: M. G. Woźniak (red.). Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Regionalizacja i globalizacja. Część 2. Rzeszów: Wydawnictwo UR. ISBN 83-60545-09-X.
 • Klamut M. (red.). 1999. Konkurencyjność regionów. Wrocław: Wydawnictwo AE im. O. Lange. ISBN 83-7011-360-5.
 • Klasik A. 2006. Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Podstawy teoretyczne i metodologiczne. W: A. Klasik (red.). Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskich. Katowice: Wydawnictwo AE. ISBN 83-7246-995-4.
 • Kosiedowski W. 2006. Konkurencyjność regionów Europy Środkowo-Wschodniej w procesie integracji z Unią Europejską. W: M. Runiewicz (red.). Konkurencyjność regionów. Rola technologii informacyjno-telekomunikacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego. ISBN 83-89437-61-9.
 • Kuciński K. 1990. Podstawy teorii regionu ekonomicznego. Warszawa. PWN. ISBN 83-01-09585-7.
 • Maik W. 1995. Nowe ujęcia kwestii lokalnej w teorii społecznej i praktyce planistycznej. W: W. Kosiedowski (red.). Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian. Toruń: Wydawnictwo UMK. ISBN 83-231-0672-X.
 • Pietrzak J. 1995. Paradygmat rozwoju terytorialnego. W: W. Kosiedowski (red.). Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian. Toruń: Wydawnictwo UMK. ISBN 83-231-0672-X.
 • Pietrzyk I. 2000. Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony iv państwach członkowskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13240-X.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K., 2002. Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-88597-77-9.
 • Program [2006] Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Zioło Z. 2002. Konkurencyjność miast w układach przestrzennych. W: E. Wiśniewski (red.). Mezoekonomia miasta. Kołobrzeg: Wydawnictwo Feniks. ISSN 1507-8299.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2883deb5-8db7-4189-91de-5b494d8fc810
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.