PL EN


2019 | 4 | 81-90
Article title

Rola edukacji w readaptacji społecznej skazanych

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The role of education in social readaptation of prisoners
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma charakter teoretyczny i empiryczny. Jego celem było pokazanie roli edukacji w społecznej adaptacji więźniów zarówno na podstawie przepisów prawnych przedstawionych w literaturze przedmiotu, jak i wyników własnych badań przeprowadzonych wśród skazanych opuszczających jednostki penitencjarne. Analiza wyników badań koncentrowała się w szczególności na zagadnieniach związanych z rodzajem działalności wychowawczej podejmowanej przez skazanych, oceną odbytego szkolenia zawodowego, propozycją zmian w ofercie= edukacyjnej oraz ustaleniem prognozy kryminologicznej i społecznej.
EN
The article is of a theoretical and empirical nature. Its aim was to show the role of education in the social re-adaptation of prisoners both from the legal regulations presented in the subject literature as well as the results of own research carried out among convicts leaving penitentiary units. The analysis of research results was focused in particular on issues related to the type of educational activity undertaken by convicts, assessment of the received vocational training, proposal of changes in the educational offer as well as on the establishment of a criminological and social forecast being a very important premise of social readaptation of prisoners
References
 • Hołda Z., Postulski K., Kodeks Karny Wykonawczy. Komentarz, Warszawa 1998.
 • Hammerschick W., Report on e-learning in European prisons – Concepts, organization, pedagogical approaches in prison education https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/ report on e-learning in European prisons.pdf (data dostępu: 23.02.2019); https://www.researchgate.net/publication/283646200 E-Learning incarcerated Prison education and digital inclusion; https://www.researchgate.net/publication/237079520; E-Learning in prison A proposal; https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1169137.pdf;https://www.theguardian.com/ education/2012/feb20/distance-learning-for-prisoners; https://www.prisonerseducation.org. uk/course-curriculum
 • Jaworska A., Leksykon resocjalizacji, Impuls, Kraków 2012.
 • Juwa M., Kształcenie w procesie resocjalizacji skazanych, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2013, nr 78.
 • Karney E., Podstawy psychologii i pedagogiki pracy, WSH Pułtusk 2004.
 • Lelental S., Kodeks Karny Wykonawcz. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Łuczak E., Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych zakładów karnych w teorii i praktyce. Projekt badań, [w:] Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej. Człowiek a system, (red.) P. Stępniak, Kalisz –Poznań 2014.
 • Mrozek K., Skazani na kary długoterminowe w polskich jednostkach penitencjarnych, [w:] Postępowanie z wybranymi grupami skazanych w polskim systemie penitencjarnym. Aspekty prawne (red.) A. Kwieciński, Warszawa 2013.
 • Postulski K., Kodeks Karny Wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Szecówka A., Kształcenie resocjalizujące, [w:] Resocjalizacja, T. 1, (red.) B. Urban, J.M. Stanik, PWN Warszawa 2007.
 • Szymanowski T., Świda Z., Kodeks Karny Wykonawczy. Komentarz, Warszawa 1998.
 • Tomaszewski T., Nauczanie w zakładach karnych, [w:] Oddziaływania penitencjarne i terapeutyczne w zakładach karnych i aresztach śledczych w 2010 roku, CZSW Warszawa 2011
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-288743f4-d038-400b-931a-0eecb2dc09ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.