PL EN


2015 | 2(5) | 87-99
Article title

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA UKRAINY A POLSKA

Content
Title variants
EN
The contemporary challenges for Ukraine and Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W uwagach wstępnych autorzy pokrótce naszkicowali tło obecnych przemian społeczno-ustrojowych na Ukrainie. Następnie skupili uwagę na prawnopolitycznych zasadach formowania polityki zagranicznej Ukrainy od czasu zdobycia przez nią niepodległości, analizując przede wszystkim uchwałę Najwyższej Rady Ukrainy „O głównych kierunkach polityki zagranicznej Ukrainy”. Z kolei przestudiowali prawno-polityczne podłoże ukraińsko-polskich stosunków międzypaństwowych, wskazując na doniosłą rolę Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy. Naświetlono również działalność ukraińsko-polskich instytucji międzypaństwowych, powołanych dla spełnienia powstałych zadań. W artykule podkreślone zostało poparcie przez Polskę dążeń eurointegracyjnych Ukrainy. Kluczowym momentem z tego punktu widzenia jest kwestia podpisania umowy stowarzyszeniowej UE z Ukrainą. W ostatniej części referatu autorzy wskazują, iż agresja Rosji skierowana przeciwko Ukrainie spowodowała rewizję umów międzynarodowych i była początkiem gruntownych zmian w świadomości Ukraińców.
EN
In the introductory remarks the authors drafted a background of present-day social and constitutional shifts in Ukraine. Then they focused their attention on legal and political principles of formulation of Ukraine's foreign policy since gaining independence, analysing, first and foremost, the resolution enacted by the Verkhovna Rada of Ukraine entitled "On the main directions of Ukraine’s foreign policy". They also studied legal and political ground of UkrainianPolish bilateral relations, pointing to a weighty role of the Treaty on Good Neighbourhood, Friendly Relations and Cooperation between the Republic of Poland and Ukraine. As well, they elucidated the activity of the UkrainianPolish bilateral institutions established for realization of the resultant tasks. The support of Ukraine's aspirations for deeper integration with Europe by Poland were accentuated in the article. An issue of the signing of the UkraineEuropean Union Association Agreement is crucial from this viewpoint. In the last part of the paper the authors indicate that Russia’s aggression against Ukraine resulted in a revision of international accords and initiated a thorough changes in Ukrainians’ identity .
Keywords
Year
Volume
Pages
87-99
Physical description
Dates
published
2015-12-30
Contributors
author
 • Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza
author
 • Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza
References
 • Dziennik Ustaw RP, 1993, nr 15, poz. 573.
 • Monitor Polski, 1991, nr 29, poz. 205.
 • Monitor Polski, 1991, nr 45, poz. 316.
 • Encyclopedia of Ukraine, vol. V, Toronto 1993.
 • Конституція і конституційні акти України. Історія і сучасність, Київ 2001.
 • Makar J, Dwudziestolecie relacji ukraińsko-polskich: osiągnięcia, problemy a perspektywy na przyszłość [w:] Polska, Słowacja, Europa Środkowa ХIX-XXI wieku: Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Orlof, red. J. Pisuliński, E. Rączy, K. Żarna, Rzeszów 2011.
 • Макар Ю., Зовнішньополітична орієнтація України: проблеми вибору стратегічного партнерства, „Науковий вісник Чернівецького університету”, nr 607-609.
 • Макар Ю., Парламентські вибори в Україні: їх позитиви та проблеми, „Annales. Universitatis Mariae Curie Skłodowska”, Sectio K, Vol. ХХІ, 2014, nr 1.
 • Makar J., Poparcie przez Polskę dążeń eurointegracyjnych Ukrainy, „Україна – Європа – Світ”, 2011, nr 5, cz 2.
 • Міжнародні відносини та зовнішня політика. 1980-2000, red. Л.Ф.Гайдунов i in., Київ, 2001.
 • Moszyński P., Déjà vu, „Newsweek. Polska” 2009, nr 8.
 • „Nasze Słowo”, 7.09.2014, 28.09.2014.
 • Огризко В., Сила права чи право сили?, „Зовнішні справи” 2014, nr 3.
 • Serhijczuk W., Українське історичне товариство в дослідженні формування й розвитку українського етносу [w:] На службі Кліо, red. М. Брайчевський i in., Київ, Нью-Йорк, Торонто, Париж, Львів, 2000.
 • Ukraine: A bibliographic guide to English-language publications, ed. B. Wynar, Englewood 1990.
 • Wujec H., Polsko-ukraińskie stosunki w perspektywie polskiej, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 2002, t. 13-14.
 • Щербак Ю., Територія демократії почала скорочуватись, „Зовнішні справи” 2014, nr 7.
 • Zięba R., Wschód jako priorytet polskiej polityki zagranicznej [w:] Partnerstwo Wschodnie. Wymiary realnej integracji, red. M. Zdanowicz, T. Dubowski, A. Piekutowska, Warszawa 2010.
 • NYT: Komorowski zaapeluje w ONZ o zmiąnę zasad głosowań, aby Rosja nie mogła blokować działań organizacji w naszym regionie, http://wyborcza.pl/1,76842,16668122,NYT__Komorowski_zaapeluje_w_ONZ_o_zmiane_zasad_glosowan_.html?disableRedirects=true (01.03.2016)
 • Osica O., Otwarcie na zmianę, „Newsweek Polska” 2009, nr 8.
 • Премьер-министр Польши высказалaсь за вступление Украины в ЄС, www.dw.com/ru/премьер-министр-польши-высказалась-завступление-украины-в-ес/a-17985159 (01.03.2016
 • Putin pręży muskuły i straszy sąsiadów wizją najazdu, http://wyborcza.pl/1,76842,16667515,Putin_prezy_muskuly_i_straszy_sasiadow_wizja_najazdu.html (01.03.2016).
 • Wilczak J., Dwie strony medalu, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1592747,1,umowastowarzyszeniowa-ue-ukraina-ratyfikowana-co-ona-oznacza.read
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28975d42-4a95-49c3-af2c-efb0c35cebfa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.