PL EN


2016 | 24 | 1(91) | 7-20
Article title

MIT PREKOLUMBIJSKI I RZECZYWISTOŚĆ ROZDWOJONA. PRZYCZYNEK DO DEFINIOWANIA KULTURY, POLITYKI I IDEOLOGII

Content
Title variants
EN
Pre-Columbian Myth and Divided Reality. Philosophical Grounds for the Definition of Culture, Politics and Ideology
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę ukazania immanentnej dwoistości bytu w świetle niektórych mitów wybranych kultur świata, w szczególności mitów mezopotamskich, irańskich, żydowskich i prekolumbijskich, w tym zwłaszcza poprzez analizę Księgi Rodzaju Starego Testamentu i Popol Vuh. Księgi rady narodu Quiche oraz w świetle autorskiej koncepcji dialektycznej metafizyki wyboru, a także – próbę wydobycia heurystycznego potencjału tkwiącego w specyficznych „dualizmach” mitu i metafizyki dla definiowania kultury. Ukazano status religii jako archetypicznej autorytarnej ideologii hierarchii; podobnie archetypiczna jest przeciwstawna jej ideologia umowy społecznej („przymierza”).
EN
The author states the immanent duality of being after some myths of selected world's cultures, especially Mesopotamians, Iranians, Jewish and Pre- Columbian (including analysis of The Book of Genesis of The Old Testament and The Popol Vuh. The Book of The Council of The Quiche People) and makes that on the ground of his own concept of the dialectical metaphysics of choice. The author underlines the heuristic possibilities of the specific “dualities” of the myth and metaphysics for the understanding of culture and describes the status of religion as an archetypical authoritarian ideology of hierarchy, as well as likewise archetypical one of the social agreement.
Keywords
Year
Volume
24
Issue
Pages
7-20
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • CESLA UW
References
 • Armstrong, K. (1995), Historia Boga. 4000 lat dziejów Boga w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie,Warszawa: PRIMA.
 • Frankowska, M. (1987), Mitologia Azteków, Warszawa: Wydawnictw Artystyczne i Filmowe.
 • Morenz, S. (1973), Egyptian Religion, New York: Cornell University Press, Ithaca.
 • Niwiński, A. (2001), Mity i symbole starożytnego Egiptu, Warszawa: PRO-EGIPT.
 • Paradowska, W., Paradowski, R. (2001), „Cultural Dominants, Metaphysics and PoliticalEvolution”, Hemispheres. Studies on Cultures and Societies, no. 16, ss. 21-28.
 • Paradowski, R. (2011), Metafizyka i kultura. Repetycje kartezjańskie, Warszawa: CESLA UW.
 • Paradowski, R. (2012a), „La afirmación y la fe respecto a la elecciónmetafísica. Dios en la estructura del Absoluto”, en: Pensamiento filosófico del CESLA, Warszawa: CESLA UW.
 • Paradowski, R. (2012b), „Religia jako ideologia”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1, ss. 5-30.
 • Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych (1980),Poznań/Warszawa: Pallotinum.
 • Platon (1984), “Eutyfron”, w: Platon, Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, Warszawa: PWN.
 • Popol Vuh. Księga rady narodu Quiche (1980), Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.Ruyer, R. (1972), Les nuisances idéologiques, Paris: Calmann-Levy.
 • Siarkiewicz, E. (1980), “Opracowanie i wstęp” do Popol Vuh. Księga Rady narodu Quiche, Warszawa:Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Szemiński, J., Ziółkowski, M. (2006), Mity, rytuały i polityka Inków, Warszawa: PaństwowyInstytut Wydawniczy.
 • Vaillant, G.C. (1965), Aztekowie z Meksyku. Powstanie, rozwój i upadek narodu azteckiegoWarszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28a24dfe-ca7e-4dcd-99ed-e8e6ea3bf96c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.