PL EN


2017 | 1(51) | 52-68
Article title

METODYKA I WARSZTAT KSZTAŁCENIA KADRY HOTELARSKIEJ W SZKOŁACH ŚREDNICH

Content
Title variants
EN
Methodology and Technique of Education of the Hotel Staff at Secondary Schools
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem opracowania jest analiza zarówno procesu nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem metod, jak i pomocy dydaktycznych w nim użytych mających na celu efektywne kształcenie kadr hotelarskich na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. W artykule omówiono najefektywniejsze metody nauczania, a wśród nich metodę projektu, metodę symulacyjną i wiele innych. W opracowaniu zamieszczono omówienie wyników badania ankietowego skierowanego do nauczycieli przedmiotów zawodowych zarówno o charakterze teoretycznym jak i praktycznym. Zwrócono uwagę na przygotowanie merytoryczne i zawodowe nauczycieli, a także stan bazy dydaktycznej, wyposażenie pracowni hotelarskich. Szczególną atencją obdarzono kwestię pomocy dydaktycznych, ich dostępności i jakości.
EN
An aim of the study is to analyse both the process of teaching, with a particular consideration of methods and didactic tools used therein aimed at an effective education of the hotel staff at the level of upper-secondary schools. W their article, the authors discussed the most effective methods of teaching, among them the project method, simulation method and many other ones. The study includes discussion of results of the survey directed to teachers of vocational subjects both of the theoretical and practical nature. The authors paid attention to the meritorious and vocational preparedness of teachers as well as the state of the didactic base and equipment of hotel business workshops. A particular attention is paid to the issue of didactic tools, accessibility and quality thereof.
Year
Issue
Pages
52-68
Physical description
Contributors
author
References
  • Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B. (2000), Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Zakład Wydawniczy SFS, Kielce.
  • Gołębniak B.D. (2002), Uczenie metodą projektu, WSiP, Warszawa.
  • Nowacki T. (1973), Podstawy dydaktyki zawodowej, PWN, Warszawa.
  • Okoń W. (1998), Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
  • Szamański M. (2000), O metodzie projektów, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
  • Kupisiewicz Cz. (2005), Podstawy dydaktyki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
  • Szlosek F. (1998), Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28a90da5-9a8a-4e38-abdf-11775ebcc200
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.