PL EN


2017 | 1 | 101-110
Article title

DOSKONALENIE ZAWODOWE ADWOKATÓW

Authors
Content
Title variants
EN
IN-SERVICE TRAINING OF LAWYERS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Adwokat jest jednym z wolnych zawodów wykonywanych w Polsce. W odniesieniu do tej grupy zawodowej zastosowanie mają wszelkie zasady rozwoju kariery zawodowej określone w literaturze przedmiotu. Adwokaci są jednak zobowiązani ponadto, na mocy obowiązujących przepisów, do uczestniczenia w szkoleniach w celu doskonalenia zawodowego. Egzekucje tego obowiązku zapewnia katalog kar. Podkreślenia jednak wymaga, iż to nie kary powinny wpływać na koniczność samodoskonalenia się tej grupy zawodowej, lecz wysoka odpowiedzialność za interes klienta i wysoki standard świadczonych przez adwokatów usług.
EN
The lawyer is one of the liberal professions to be performed in Poland. In relation to this professional group all the rules apply to career development referred to in the literature of the subject. However, lawyers must also, pursuant to the provisions in force to participate in training to inservice training. Executions this obligation provides a catalogue of penalties. Highlight, however, requires that no penalty should affect the imperative of self-improvement this professional group, but high responsibility for the interest of the client and the high standard of services provided by attorneys.
Year
Issue
1
Pages
101-110
Physical description
Dates
published
2017-06-01
Contributors
 • Anna Olkiewicz
References
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • Miś A., Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2007.
 • Moczydłowska J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Difin, Warszawa 2010.
 • Olkiewicz M., Kompetencje menadżera jako determinanta rozwoju organizacji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2015, Nr 7 (786).
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998.
 • Rybak M., Rozwój potencjału pracy, [w:] A. Sajkiewicz (red.), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomia, Poltext, Warszawa 1999.
 • Senge P.M., The fithf Discipline, The art&Practice of the learning Organization, The Paperback Edition, copyright by P.M. Senge, New York.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wydawnictwo Elektroniczne LEX, Warszawa 2013.
 • Super D., Career education and meaning of work. Monographs on career education, The Office of Career Education, U.S. Office of Education, Washington, DC 1976.
 • Webber R.A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2014, poz.1145.
 • Uchwała nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. o doskonaleniu zawodowym adwokatów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28a9eb0c-2524-4dc2-961c-ed0cf9260e3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.