PL EN


2010 | 8 Nowe kategorie instytucji prawnych | 159-170
Article title

L’umanesimo totale nel pensiero di Antonio Rosmini

Title variants
PL
Autentyczny humanizm w myśli Antonio Rosminiego
Languages of publication
IT
Abstracts
PL
Refl eksje fi lozofi czne Rosminiego dotyczące osoby ludzkiej są z cała pewnością bardzo aktualne dla społeczeństwa trzeciego tysiąclecia, ponieważ wyraża się w nich entuzjastyczny szacunek dla godności ludzkiej oraz próba ustalenia prymatu osoby, moralnego życia i wartości, które ją tworzą. Cała fi lozofi a myśliciela z Rovereto jest „prawdziwa i w pełni prawdziwa” i skupia się na człowieku jako na bycie w kontekście całości oraz na tym jaki ten byt powinien być. Tylko “prawda wewnętrzna” udoskonala człowieka a fi lozofi a, która go nie polepsza jest zbędna i fałszywa – przyznaje fi lozof. Źródłem jedności jest duch i esencje, które istnieją dzięki duchowi. To te intymne i duchowe więzi łączą w prawdę wszystkie rzeczy i tworzą podmiot o nierozerwalnej jedności. Wartości takie jak sprawiedliwość, dobro, prawda i podobne są uważane za największy potencjał życia i dla Rosminiego każdy z nich jest wiarą. Podążając ścieżką duchową i kulturową Rosminiego zauważa się ciągłe poszukiwanie prawdy, wyczuwa się zachowanie, które nigdy nie jest statyczne, ponieważ stara się on dokonać wyboru zgodnego z wolą Boga. Rosmini jest więc, co się rzadko zdarza, fi lozofem, który uzasadnia personalizm dowodami naukowymi a jego fi lozofi a jest skierowana w stronę wzmocnienia unikalnej istoty człowieka, ujmując najpierw jego strukturę metafi zyczną przepełniona ideą istnienia, która jest przejawem absolutu w godności człowieka.
Keywords
Year
Pages
159-170
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28b0133c-c017-4aac-9489-f4b61acda47a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.