PL EN


2017 | 1 | 61-75
Article title

EDUKACJA I SZKOŁA W KSZTAŁTOWANIU KOMPETENCJI UCZNIÓW DO RYNKU PRACY – MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ

Authors
Content
Title variants
EN
EDUCATION AND SCHOOL IN THE DEVELOPMENT OF STUDENT COMPETENCE FOR THE LABOUR MARKET - BETWEEN THEORY AND PRACTICE
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule dokonuję analizy wybranych zagadnień dotyczących wyzwań i zadań stojących przed edukacją i szkołą – w obliczu turbulentnych przemian i potrzeb współczesnego rynku pracy. Omawiam problematykę przygotowania ucznia do samodzielnego planowania kariery edukacyjno-zawodowej poprzez kształtowanie kompetencji kariery i budowanie przez ucznia jego osobistego kapitału kariery1. Zwracam uwagę na wybrane aspekty dotyczące wskazanej problematyki, podkreślając przede wszystkim wagę rozwijania podmiotowości, kreatywności i innowacyjności ucznia, jak również stymulowania jego dobrostanu psychospołecznego. Przyjmuję tezę, że wymienione kompetencje stanowią istotny element budowania jednostkowego kapitału kariery i służą lepszemu przygotowaniu człowieka do planowania i zarządzania własną karierą zawodową, szczególnie w kontekście uwarunkowań współczesnego rynku pracy.
EN
The article analyzes a selection of issues concerning the challenges and tasks facing education and schools - in the face of turbulent change and the needs of the modern labour market. It also discusses the issues of preparing students for independent educational and professional career planning and through the development of career competences and building the student's personal career capital. An emphasis is put on certain aspects of the indicated issues especially on the importance of developing subjectivity, creativity and innovation of students, as well as on the stimulation of their psychosocial well-being. It is theorised as well that these competencies are an important part of building an individual career capital and of better preparation to plan and manage their own career, particularly in the context of the conditions of the modern labour market.
Contributors
author
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
References
 • Bańka A., Transnacjonalne poradnictwo zawodowe w kontekście zmian w wymiarze europejskim, [w:] S.M. Kwiatkowski, Z. Sirojć (red.), Edukacja dla rynku pracy. Problemy poradnictwa zawodowego, Wyd. OHP, Warszawa 2006.
 • Cybal-Michalska A., Rozwój kariery jako proces inwestowania w kapitał kariery, „Studia Edukacyjne” 2012, nr 22.
 • Czabała C., Brykczyńska C., Bobrowski K., Ostaszewski K., Problemy zdrowia psychicznego w populacji gimnazjalistów warszawskich, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2005, T 14, Zeszyt 1.
 • Dąbrowski K., W poszukiwaniu zdrowia psychicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Czarnecki K.M., Psychologia pracy zawodowej człowieka, Wydawnictwo Wyższa Szkoła WZiM w Sosnowcu, Sosnowiec 2006.
 • Konarzewski K., Zieliński R., Daniecki W., Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych, Ossolineum, Wrocław 1983.
 • Kozielecki J., Człowiek oświecony czy innowacyjny, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1987, nr 1.
 • Kozielecki J., Koncepcja transgresyjna człowieka, PWN, Warszawa 1987.
 • Minta, Od Aktora do Autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery, KOWEZiU, Warszawa 2012.
 • Nawrat D. Podmiotowość–twórczość–wolność. Od teorii do praktyki edukacyjnej, [w:] K. Pająk, A. Zduniak (red.), Edukacyjne wyzwania XXI wieku, Wydawnictwo „Elipsa”, Poznań - Warszawa 2003.
 • Nawrat D., Marcinkowska B., Pedagogy of Subjectivity – basic principles and their practical usage in education, [w:] B. Jostingmeier, H. J. Boeddrich (red.), Cros-Cultural Innovation Results of the 8-th European Conference on Creativity and Innovation , Universitataats-Verlag Press, Wiesbaden2005.
 • Nawrat D., Psychologiczne koszty pracy w kontekście idei zrównoważonego rozwoju, [w:] R. Tomaszewska-Lipiec (red.), Relacje praca–życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014.
 • Obuchowski K., Rewolucja podmiotów, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2004.
 • Obuchowski, Człowiek intencjonalny, PWN, Warszawa 1993.
 • Okoń W., Dziesięć szkół alternatywnych XX wieku, WSiP, Warszawa 1997.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkim, PWE, Warszawa 2007.
 • Robinson K., Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację, Wyd. Element, Kraków 2015.
 • Savickas M. L., Constructing Careers: Actor, Agent and Author, “Journal of Employment Counselling” 2011, No 48.
 • Skłodowski H., Psychologiczne wyzwania kryzysu, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2010, Tom XI, Zeszyt 1.
 • Spitzer M., Jak uczy się mózg?, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2012.
 • Szumigraj M., Poradnictwo kariery – ujęcie makrospołeczne, „Edukacja Dorosłych” 2010, nr 1 (62).
 • Szumigraj M., Poradnictwo kariery, Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF Wiesław Łoś, Warszawa 2011.
 • Woynarowska B., Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Żylińska M., Neurodydaktyka. Nauczanie uczenie się przyjazne mózgowi, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2013.
 • Bauman Z., Gdyby nie było terrorystów, trzeba by ich było wymyślić, [w:] wywiad dla wirtualna polska, S. Sierakowski, http://opinie.wp.pl/prof-zygmunt-bauman-gdyby-nie-bylo-terrorystow-trzeba-by-ich-bylowymyslic-6016709661267073a [06.04.2016].
 • European Democratic Education Community, [w:] http://www.eudec.org/index.html [10.04.2016].
 • Komunikat Komisji, Europa 2020 „Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, [w:] Komisja Europejska, Bruksela 2010.
 • Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015, Załącznik do Uchwały Nr 90/2007, Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007r., Ministerstwo Zdrowia, [w:] http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_urm_npz_90_15052007p.pdf, [10.02.2017].
 • Szwed J., Młodzi roszczeniowi: pokolenie NEETs coraz większym wyzwaniem dla rynku pracy, [w:] http://rynekpracy.pl/artykuly/mlodzi-roszczeniowi-pokolenie-neet-coraz-wiekszym-wyzwaniem-dla-rynkupracy, [13.04.2016].
 • Woynarowska B., Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki, [w:] https://www.ore.edu.pl/component/phocadownload/category/300-program-wychowawczy-i-program-profilaktyki-szkoly?download=1358:edukacja-zdrowotna-w-podstawieprogramowej-ksztacenia-oglnego-jako-fundament-dla-szkolnego-programu-profilaktyki, [15.09.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28b9d5af-18af-4f39-a8bf-624420f838ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.