PL EN


2015 | 63 | 10: Glottodydaktyka | 109-120
Article title

Z problemów akwizycji języka trzeciego u neofilologów. Uwagi wstępne

Authors
Title variants
EN
From the Problems of the Third Language Acquisition Among Neophilology Students.Introductory Remarks
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zjawisko wielojęzyczności i związane z nim procesy akwizycji są obecne w filologicznym nauczaniu akademickim. Takie procesy zaobserwowano wśród studentów pochodzenia polskiego, studiujących filologię rosyjską na zajęciach z praktycznej nauki języka ukraińskiego. W artykule dokonano próby opisu czynników warunkujących przyswajanie kolejnego języka obcego w warunkach akademickich. W przeprowadzonej wśród studentów rusycystów ankiecie zwrócono uwagę na wiele czynników indywidualnych i społecznych, między innymi na wiek, płeć, wiek pierwszego kontaktu z językami, konteksty i sposoby nabywania poszczególnych języków, nastawienie wobec każdego z języków czy motywacja, które mogą wstępnie wskazać kierunki i drogi kształtujące te procesy. Przyswajanie kolejnego języka obcego, dodatkowo blisko spokrewnionego, powoduje pojawienie się w języku docelowym wpływów międzyjęzykowych. Przykłady wpływów zaobserwowano na podstawie wybranych podsystemów językowych (fonetyka, morfologia, leksyka).
EN
The phenomenon of multilingualism and the related acquisition processes are present in philological academic teaching. Such processes have been observed among students of Polish origin studying Russian philology in the classess with practical learning of the Ukrainian language. The article attempts to describe the determinants of the acquisition of another foreign language in academic conditions. The survey conducted among Russian philology students identified a number of individual and social factors inter alia, age, gender, age of the first contact with languages, contexts and ways of acquiring individual languages, attitudes toward each language or motivation, which may initially indicate trends and ways shaping these processes. Aquisition of another foreign language, additionally closely related, causes the appearance of interlingual influence in the target language. The examples of influence were observed on the basis of selected language subsystems (phonetics, morphology, vocabulary).
Contributors
References
 • Arabski J.: O przyswajaniu języka drugiego (obcego), Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 1985.
 • Chłopek Z.: Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność. Aspekty psycholingwistyczne (i inne), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2011.
 • Dalewska-Greń H.: Języki słowiańskie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1997.
 • Færch C. Kasper G.: Perspectives on lamguage transfer, “Applied Linguistics” 8(1987), No 2, s. 111-136.
 • Komorowska H.: Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 1999.
 • Moir A. Jessel D.: Płeć mózgu. O prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1993.
 • Пазяк O. Сербенська O. Фурдуй M. Шевченко Л.: Українська мова, Київ: Либідь2000.
 • Rieger J.: Z dziejów języka rosyjskiego, Warszawa: WSiP 1998.
 • Shanon B.: Faulty language selection in polyglots, “Language and Cognitive Processes” 6(1991), No 4, s. 339-350.
 • Сучасна українська мова. Лексикологія. Фонетика, ред. А. Мойсеєнко. Київ: Знання 2013.
 • Український правопис, Київ: Наукова Думка 2007.
 • Василенко В.: Українська мова, t. I, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28ce08f1-b0d6-4867-be79-b4d928a78f68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.