PL EN


2008 | 20 | 333-348
Article title

Болгары - это мы или другие? (Само)идентификация павликан из Баната

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Bulgarians: We or the Others? (Self-)identification of Paulicians from Banat
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
Artykuł oparty jest na badaniach przeprowadzonych wśród Paulicjan na terytorium zachodniego Banatu (Serbia) przez naukowców z Instytutu Studiów Bałkańskich w Belgradzie i z Uniwersytetu w Sofii. W literaturze używa się wielu terminów na określenie tej grupy etnicznej: bułgarscy katolicy, bułgarscy Paulicjanie, Bułgarzy z Banatu, a także палчене, палкене / Palćani, trzy ostatnie to etnonimy używane przez Paulicjan w odniesieniu do samych siebie. Artykuł omawia indywidualne i zbiorowe poczucie tożsamości członków grupy na podstawie wywiadów i ankiet przeprowadzonych z jednym z badanych respondentów. Podczas wywiadów przeprowadzanych przez uczonych z Serbii, informator mówił o swojej grupie etnicznej Palćani (Paulicjanie) i Bugari (Bułgarzy), jednak przy innych okazjach używał innych terminów. Rozmawiając z uczonymi z Bułgarii, używał następujących określeń: palk’êne (mając na myśli „ja/my“) oraz bъlgare (wy). Autorka próbuje wyjaśnić sens użyć i odkryć źródła owej niekonsekwencji terminologicznej.
EN
This paper is based on the fieldwork conducted in the community of Paulicians on the territory of the West Banat (Serbia) by the researchers of the Institute for Balkan Studies (Belgrade) and the University of Sofia. The appellation used for this ethnic group varies in the scholarly literature: Bulgarians Roman-Catholics, Bulgarians Paulicians, the Banat-Bulgarians and палчене, палкене / Palćani, the ethnonym used by Paulicians alone in reference to themselves. The paper explores (self-)identification, be it individual or collective, in the discourse of one of the interlocutors. During the interviews done by the researchers from Serbia, the informant has referred to his community as Palćani (Paulicians) and Bugari (Bulgarians). On some occasions, nevertheless, he has called into question the latter as an affiliation option. Talking to the researchers from Bulgaria he has used these ethnonyms to express the I / we (palk’êne) : you (bъlgare) relation. This paper aims at tracing the factors which caused the informant’s statements on the adequacy of the self-identification as Bulgarian(s) to be inconsistent.
Year
Volume
20
Pages
333-348
Physical description
Contributors
 • Instytut Języka Serbskiego SANU (Belgrad)
References
 • Ајдачић Дејан, 2003, Књижевно обликовање представа о противнику у бугарско-српским ратовима. «Славистика» 7, с. 373--377.
 • Bidwell Charles E., 1961--62, Neke beleške o bugarskom narečju banatskog sela Belo Blato. «Зборник Матице српске за филологију и лингвистику» 4--5, с. 29--33.
 • Виноградова Людмила Н., Толстая Светлана М., 1999, Задушки. Задушницы, [в:] Славянские древности, т. 2, Москва: Международные отношения, с. 246--250,
 • Detrez Raymond, Plas Pieter, 2005, Convergence and divergence in the development of Balkan cultural identity, [in:] Detrez Raymond, Plas Pieter (eds.), Developing cultural identity in the Balkans: convergence vs. divergence. Brussels: Peter Lang, pp. 11--21.
 • Дробњаковић Боривоје М., Милер Феликс, 1929, Летописи општина Подунавске Области. Панчево: Штампарија «Напредак».
 • Zilles Ana M. S., King Kendall, 2005, Self-presentation in sociolinguistic interviews: identities and language variation in Panambi, Brasil, «Journal of Sociolinguistics» 9/1, с. 74--94.
 • Zlatanović Sanja, 2006, Djorgovci: an ambivalent identity. «Romani Studies» 16/2, с. 133--151.
 • Иванова Ценка, Бечева Ничка, 2003, Говорът и книжовноезиковата практика на българите-католици от сръбски Банат. «Славистика» 7, с. 353--359.
 • Ivanova Cenka, Bojkov Vanče 2005, O Bugarima u Srbiji, [в:] Žunić Dragan (ред.), Prava manjina. Niš: Odbor za građansku inicijativu, с. 129--160.
 • Ilić Marija, 2005, «Izgubljeno u prevodu»: Romi u diskursu Srba iz Trešnjevice, [в:] Биљана Сикимић (ред.), Бањаши на Балкану: идентитет етничке заједнице. Београд: Балканолошки институт САНУ, с. 121--144.
 • Jankulov Borislav, 1961, Pregled kolonizacije Vojvodine u XVIII i XIX veku. Novi Sad: Matica srpska.
 • Караджова Светлана, 1998, Банатските българи днес. Историята на едно завръщане (http://knigite.abv.bg/banat/banat.html).
 • Мутафова Красимира, 1995, Павликяните --- «други» за всички, [в:] Представата за «другия» на Балканите. София: Академично издателство «Марин Дринов», с. 68--76.
 • Myers Greg, 2006, ‘Where are you from?’: identifying place. «Journal of Sociolinguistics» 10/3, с. 320--343.
 • Нягулов Благовест, 1999, Банатските българи. Историята на една малцинствена общност във времето на националните държави. София: Парадигма.
 • Petrović Tanja, 2005, The Serbs of Bela Krajina between local and national identity, [in:] Detrez Raymond, Plas Pieter (eds.), Developing cultural identity in the Balkans: convergence vs. divergence. Brussels: Peter Lang, pp. 59--86.
 • Petrović Tanja, 2006, Ne tu ne tam. Srbi v Beli krajini in njihova jezikovna ideologija v procesu zamenjave jezika. Ljubljana: Založba ZRC.
 • Pietikäinen Sari, Dufva Hannele, 2006, Voices in discourses: dialogism, critical discourse analysis and ethnic identity. «Journal of Sociolinguistic» 10/2, с. 205--224.
 • Попис 2002, Попис становништва, домаћинстава и станова у 2002. Становништво. Национална или етничка припадност. Подаци по насељима, Београд: Републички завод за статистику, 2003.
 • Promicer Kristijan, 2004, (Ne) vidljivost skrivenih manjina na Balkanu. Нeka teorijska zapažanja, [в:] Биљана Сикимић (ред.), Скривене мањине на Балкану. Београд: Балканолошки институт САНУ, с. 11--24.
 • Schilling-Estes Natalie, 2004, Constructing ethnicity in interaction. «Journal of Sociolinguistics» 8/2, с. 163--195.
 • Сикимић Биљана, 2004, Скривене мањине, [в:] Биљана Сикимић (ред.), Скривене мањине на Балкану. Београд: Балканолошки институт САНУ, с. 7--10.
 • Sikimić Biljana, 2005, Elementi rumunske tradicionalne kulture u Vranjevu kod Novog Bečeja, [в:] Radovi simpozijuma Banat --- istorijska i kulturna prošlost 7, Novi Sad: Editura Fundaţiei, с. 156--162.
 • Сикимић Биљана, 2007, Бугари као скривенa мањинa, доклад на конференции «Българските ‘острови’ на лингвистичната карта на Балканите» (4--6.11.2005 г., София) (в печати).
 • Sutherland Claire, 2005, Nation-building through discourse theory. «Nations and Nationalism» 11/2, с. 185--202.
 • Телбизов Карол, Векова-Телбизова Мария, 1963, Традиционен бит и култура на банатските българи. «Сборник за народни умотворения и народопис» 51, София.
 • Ћирковић Светлана, 2006, (Етно)лингвистичка истраживања Влаха у Србији, [в:] Probleme de filologie slavă 14, Temişoara, с. 273--286.
 • Hedešan Otilija, 2005, Jedan teren: Trešnjevica u dolini Morave, [в:] Биљана Сикимић (ред.), Бањаши на Балкану: идентитет етничке заједнице. Београд: Балканолошки институт САНУ, с. 13--106.
 • Шипка Милан, 2001, О ктетицима српски и србијански у свјетлу лексичко-семантичке норме, «Наш језик» 34/1--2, с. 111--122.
 • Wertheim Suzanne, 2006, Cleaning up for company: using participant roles to understand fieldworker effect. «Language in Society» 35/5, с. 707--727.
 • Wolf Јosef, 2004, Development of ethnic structure in the Banat 1890--1992. Wien: Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut.
Notes
Настоящая статья представляет результаты работы, проведенной в рамках проекта «Этническая и социальная стратификация Балкан» (проект № 148011, руководитель проекта --- д.ф.н. Биляна Сикимич) Института балканистики САНУ. Финансирование проекта осуществляет Министерство науки и защиты окружающей среды Республики Сербия.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28d1f4b2-549d-4b0d-a8e8-c640d66b9628
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.