PL EN


2012 | 1 | 1 | 85-96
Article title

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – potrzeba nowelizacji. Perspektywa sprawiedliwości proceduralnej

Authors
Content
Title variants
EN
Need for revision of the Act on competition and consumer protection. A perspective of procedural fairness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest dokonanie przeglądu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, które powinny zostać znowelizowane, tak aby w postępowaniu przed Prezesem UOKiK w większym stopniu zagwarantowana była sprawiedliwość proceduralna. Ponadto artykuł zmierza do wskazania tych obszarów, w których konieczne jest wprowadzenie nowej lub zmiana dotychczasowej regulacji. Postulaty zmian zgłaszane są w kontekście trwających w UOKiK prac legislacyjnych zmierzających do podniesienia skuteczności wykrywania naruszeń prawa ochrony konkurencji. W artykule jest wyrażony pogląd, że zmianom ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w tym zakresie powinny towarzyszyć działania legislacyjne, zmierzające do usunięcia istniejących uchybień ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w celu podniesienia poziomu zagwarantowania sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu antymonopolowym. Uzasadnieniem potrzeby zmian jest także karny – w rozumieniu art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – charakter postępowania antymonopolowego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję.
EN
The purpose of this article is to analyze which of the rules contained in the currently applicable Competition Act 2007 must be amended in order to increase the level of procedural fairness during proceedings held before the Polish competition authority. The solutions proposed in the article are made in the context of the legislative works conducted at present by the competition authority which aim to improve its effectiveness in detecting infringements of competition rules. It is argued that the currently prepared amendments should be complemented by legislative efforts meant to eliminate existing shortcomings in the Competition Act 2007 as far as procedural fairness is concerned. The proposals made in the article take also into account the criminal character of proceedings concerning competition restricting practices in the sense of Article 6 of the European Convention on Human Rights.
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
85-96
Physical description
Dates
published
2012-04-21
Contributors
 • Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
References
 • Banasiński C., Piontek E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009
 • Bernatt M., Can the right to be heard be respected without access to information about the proceedings? Defi ciencies of national competition procedure, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2012, vol. 5(6)
 • Bernatt M., Prawo do rzetelnego procesu w sprawach ochrony konkurencji i regulacji rynku (na tle art. 6 EKPC), Państwo i Prawo, nr 1/2012
 • Bernatt M., Right to be heard or protection of confi dential information? Competing guarantees of procedural fairness in proceedings before the Polish competition authority, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2010, vol. 3(3)
 • Bernatt M., Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2011
 • Bernatt M., Skoczny T., Publicznoprawne wdrażanie reguł konkurencji w Polsce. Czas na zmiany? [w:] Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński (red.), Warszawa 2011
 • Jurkowska A., Miąsik D., Skoczny T., Szydło M., Nowa uokik z 2007 r. – kolejny krok w kierunku doskonalenia podstaw publicznoprawnej ochrony konkurencji w Polsce, PUG 2007, nr 4
 • Błachucki M., Właściwość sądów administracyjnych i sądów powszechnych w sprawach antymonopolowych [w:] Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, M. Błachucki, T. Górzyńska (red.), Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa 2011
 • Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Warszawa 2008
 • Kolasiński M., Influence of the General Principles of Community Law on Polish Antitrust Procedure, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2010, vol. 3(3)
 • Król-Bogomilska M., Kary pieniężne w prawie antymonopolowym, Wydawnictwo KiK, Warszawa 1998
 • Materna G., Ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego w postępowaniu przed Prezesem UOKiK, PPH, nr 4/2008
 • Skoczny T., Modele instytucjonalne ochrony konkurencji na świecie – wnioski dla Polski, RPEiS, nr 2/2011
 • Skoczny T., Jurkowska A., Miąsik D. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009
 • Stankiewicz R., Likwidacja procedur hybrydowych – krok w dobrym kierunku czy szkodliwy dogmatyzm? [w:]Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, M. Błachucki, T. Górzyńska (red.), Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa 2011
 • Stawicki A., Stawicki E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Warszawa 2011
 • Turno B., Prawo odmowy przekazania informacji służącej wykryciu naruszenia reguł konkurencji w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, RPEiS nr 3/2009
 • Turno B., Zagadnienie tajemnicy adwokackiej na gruncie prawa konkurencji [w:] Aktualne problemy polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji, C. Banasiński, M. Kępiński, B. Popowska, T. Rabska (red.), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2006
 • Wils W.P.J., The Increased Level of EU Antitrust Fines, Judicial Review, and the European Convention on Human Rights, World Competition, nr 1/2010
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28d54d8c-1b69-4bfc-bab3-d960105bc2a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.