PL EN


2014 | 14/1 | 191-204
Article title

Prawne pojęcie wypadku przy pracy rolniczej

Authors
Content
Title variants
EN
Legal concept of agricultural accident at work
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy zakresu prawnej ochrony rolników i innych osób objętych ubezpieczeniem społecznym w świetle ustawy z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, poszkodowanych wskutek rolniczych wypadków przy pracy. Pojęcie rolniczej choroby zawodowej zostało skonstruowane dość restrykcyjnie, co istotnie ogranicza zakres ochrony prawnej przysługującej rolnikom poszkodowanym wskutek rolniczych wypadków przy pracy. De lege ferenda należy zatem postulować w zakresie zdarzeń wypadkowych, mających miejsce na terenie gospodarstwa rolnego i związanego z nim gospodarstwa domowego powrót do poprzednio istniejącej już przesłanki miejsca wystąpienia zdarzenia wypadkowego i uznać, że związek czasowo- miejscowy lub związek funkcjonalny jest wystarczający dla kwalifikacji danego zdarzenia jako wypadku przy pracy rolniczej. Badanie powiązań przyczynowo-skutkowych byłoby natomiast konieczne w przypadku zajścia wypadku podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności. Pozwoliłoby to włączyć do zakresu pojęcia rolniczych wypadków przy pracy znaczną część wypadków, które nie mają obecnie statusu rolniczych wypadków przy pracy i nie są objęte prawną ochroną systemu ubezpieczeń społecznych rolników.
EN
The article discusses the scope of legal protection of farmers and other people covered by social insurance under the Act on social insurance for farmers of 20 December 1990 who were injured as a result of agricultural accidents at work. The concept of occupational disease in agriculture has been defined in a quite restrictive manner, thus significantly limiting the scope of legal protection to which the farmers injured as a result of agricultural accidents at work are entitled. Therefore, de lege ferenda postulates should be proposed within the scope of accidents which took place at the premises of a farm and household connected to it, return to previously existing requirement of the accident’s place of occurrence and assume that the time and place relation or functional relation is sufficient to qualify a given accident as agricultural accident at work. Whereas, examination of cause and effect relations would be necessary in case of occurrence of an accident while performing activities connected with operating agricultural business or in connection with performance of these activities outside the premises of the farm. It would allow to incorporate to the scope agricultural accidents at work concept a significant part of the accidents which currently are not recognized as agricultural accidents at work and are not covered by legal protection of the farmers’ social insurance system.
Year
Volume
Pages
191-204
Physical description
Contributors
 • Katedra Prawa Pracy i Polityki Socjalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, hszewczyk@o2.pl
References
 • Dąbrowska E., Świadczenia pozaemerytalne rolników indywidualnych i ich rodzin, Warszawa 1989.
 • Jaworski H., Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działalność prewencyjna KRUS w 2006 roku, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Studia i Materiały”, 31.
 • Jędrasik-Jankowska I., Stres jako przyczyna wypadku przy pracy (na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego), „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1988, 2.
 • Jędrasik-Jankowska I., Ubezpieczenie społeczne, t. III: Ubezpieczenie chorobowe. Ubezpieczenie wypadkowe, Warszawa 2003.
 • Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2013.
 • Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2001.
 • Kobielski W., Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników. Tendencje zmian. „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Studia i Materiały” 2000, 3.
 • Kobielski W., Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników – wybrane problemy, „Ubezpieczenia w Rolnictwie” 2005.
 • Loga J., Wypadek przy pracy. Pojęcie prawne, Warszawa 1981.
 • Małysz F., Wypadki i choroby zawodowe w gospodarstwie rolnym oraz świadczenia (I), „Polityka Społeczna” 1989, 2.
 • Muszalski W., Wypadki pracujących w rolnictwie indywidualnym a działalność profilaktyczna, „Polityka Społeczna” 1991, 7.
 • O1esiński J., Działalność Państwowej Inspekcji Pracy w 1990 r. (II), „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1992, 11.
 • Ostrowski L., Problemy społeczne wsi polskiej, Warszawa 1989.
 • Perestaj S., Szymańska S., Ubezpieczenie społeczne rolników (zagadnienia prawne), „Przegląd Sądowy” 1991.
 • Pławucka H., System ubezpieczenia społecznego rolników, „Państwo i Prawo” 1992, 6.
 • Puślecki D., Z problematyki prawnej wypadku przy pracy rolniczej, „Prawo i Administracja” 2006, 5.
 • Puślecki D., Stały i długotrwały uszczerbek na zdrowiu w wypadku przy pracy rolniczej, „Przegląd Prawa Rolnego” 2008, 2.
 • Puślecki D., Społeczne ubezpieczenie wypadkowe rolników – próba oceny, „Przegląd Prawa Rolnego” 2010, 1.
 • Puślecki D., Nowy model społecznego ubezpieczenia wypadkowego rolników, „Przegląd Prawa Rolnego” 2010, 2.
 • Puślecki D., Zasiłki chorobowe z ubezpieczenia społecznego rolników, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Studia i Materiały” 2011, 39.
 • Puślecki D., Pojęcie wypadku przy pracy rolniczej – uwagi de lege ferenda, „Przegląd Prawa Rolnego 2011, 2.
 • Puślecki D. Społeczne ubezpieczenie wypadkowe rolników. Zagadnienia prawne, Warszawa – Poznań 2011.
 • Rodak K., Kształtowanie się pojęcia wypadku w ubezpieczeniu społecznym rolników, „Ubezpieczenia w Rolnictwie” 2012.
 • Rychlik T., Kosieradzki M., Podstawowe pojęcia w ekonomice rolnictwa, Warszawa 1978.
 • Solecki L., Stres w pracy i życiu rolnika – jego skutki zdrowotne, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Studia i Materiały” 2008, 32.
 • Solecki L., Ocena ryzyka zawodowego w rolnictwie, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Studia i Materiały” 2010, 36.
 • Szewczyk H., Stres jako przyczyna wypadku przy pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, 6.
 • Szewczyk H., Prawne problemy wypadków przy pracy i chorób zawodowych w rolnictwie, [w:] Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, t. 16, red. A. Nowak, Katowice 2005.
 • Szymanek T., W. Zarychta, Wypadki przy pracy i dochodzenie roszczeń, Warszawa 2004.
 • Szymańska S., Wypadek przy pracy w gospodarstwie rolnym w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i piśmiennictwa za lata 1978-80 (zagadnienia wybrane), „Nowe Prawo 1981, 6.
 • Szymańska S., Zawał serca jako wypadek przy pracy na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1984, 11.
 • Witoszko W., Jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego, Warszawa 2010.
 • Wyka T., Ochrona zdrowia i życia pracownika jako element treści stosunku pracy, Warszawa 2003.
 • Zagórski J., Wypadki przy pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Wypadkowość w rolnictwie, Lublin 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28d997d4-8bf5-403e-9f9a-b63f230a042e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.