PL EN


Journal
2012 | 38 | 1 | 215-227
Article title

Realizacja koncepcji euromiasta Gubin-Guben próbą zacieśnienia współpracy na rzecz rozwoju polsko-niemieckiego pogranicza

Content
Title variants
EN
Realization of the Eurocity Concept Gubin-Guben as an Attempt to Enhance Cooperation for the Development of Polish-German Borderland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Miasto Guben, leżące w landzie Brandenburgia pomiędzy Nysą Łużycką a Sprewą, zostało podzielone na dwie części na mocy postanowień konferencji poczdamskiej w 1945 roku. Od tego czasu, Guben tworzy z Gubinem „Doppelstadt” - czyli „miasto podwójne”. Współpraca obu miast przyczyniła się do opracowania przez Rady Miejskie Gubina i Guben koncepcji „Euromiasto Gubin-Guben”, której głównym założeniem było stworzenie idei Doppelstadt z jednym centrum miasta w regionie, nawiązującego do tradycji i rozwiązań architektonicznych Guben sprzed II wojny światowej. W tym celu dwa biura architektów - po stronie polskiej i niemieckiej - podjęły się opracowania wspólnej koncepcji zagospodarowania przestrzennego obu miast. Finalnym produktem współpracy obu samorządów była „Koncepcja struktury przestrzennej Euro-Miasta Guben-Gubin” z 1998 roku: wspólny projekt rewitalizacji podzielonego po wojnie Guben. O powodzeniu wdrożenia koncepcji Euromiasta Gubin-Guben w życie zdecydują trzy czynniki: zagospodarowanie przestrzenne „podwójnego miasta” jako całości, dostęp do źródeł finansowych, umożliwiających realizację założonych przedsięwzięć oraz kapitał społeczny i zaufanie mieszkańców. Ostatni z warunków wydaję się być najtrudniejszy do spełnienia, gdyż wymaga pracy, dialogu, wzajemnego szacunku i zrozumienia, a ponad to czasu, w którym zmiany nastąpią.
EN
Guben, a town in Brandenburg land situated between the Neisse and Spree, was divided into two parts under the provisions of Potsdam Conference of 1945. Since that time, Guben and Gubin constitute "Doppelstadt", i.e., "double town". The cooperation of the two towns contributed to the development of a concept of "Eurocity Gubin-Guben" by City Councils of Gubin and Guben. The main goal of the concept was the development of the idea of Doppelstadt with one city centre in the region, which would referred to the traditions and architectural solutions of Guben before World War II. For this purpose, two architectural offices - one on the Polish and another on the German side - undertook the development of the common spatial concept of the two towns. The final product of cooperation between the two local governments was "The concept of spatial structure of Euro-city Guben-Gubin" of 1998: a common revitalization project of Guben, divided after the war. Successful implementation of the concept Euro-city Guben-Gubin is determined by three factors: spatial planning of "a double city" as a whole, access to financial sources enabling the realization of established projects, the social capital and the trust of citizens. The last of the conditions seems to be most difficult to achieve, since it requires work, dialogue, mutual respect and understanding, and time for the changes.
Journal
Year
Volume
38
Issue
1
Pages
215-227
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Zielonogórski
References
  • Guz-Vetter M. (2002), Polsko-niemieckie pogranicze. Szanse i zagrożenia w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa.
  • Ostatnt W. (2011), Współpraca regionalna w świetle traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami z 1991 r., „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, nr 63.
  • www.euroregion-snb.pl
  • www.fara.gubin-guben.eu
  • www.guben-gubin-2030.de
  • www.gubin.pl www.pl.plbb.eu
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28dd45be-f415-48fd-a080-6c745c36d2dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.