PL EN


Journal
2014 | 40 | 2 | 37-52
Article title

Ocena sprawności fizycznej w aspekcie aktywności fizycznej kobiet po 60. roku życia

Content
Title variants
EN
Fitness assesment in the aspect of physical activity of women over 60 years of age
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article was fitness assessment in the aspect of physical activity of women over 60 years of age. The research included the group of 53 women (mean age: 69.5±4.4). Group I (n = 32) comprised female students of the University of the Third Age and group II (n = 21) consisted of Senior Club members. A Fullteron test was used for fitness assessment, whereas to evaluate the level of physical activity the authors used a long form of International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). The research results were subjected to statistical analysis with the application of the programme Statistica 8.0. Average standard deviations were determined. The results of physical fitness tests were expressed in a T point scale. In the analysis of differences in distributions of analysed features between the groups the authors used a t-Student test for independent samples, whereas the correlation between the level of physical activity and belonging to a specific group was evaluated using the chi-square independence test. Unambiguous differences in the level of physical fitness were not found. The only, statistically significant difference appeared in the sample ’get up and go’. It was therefore concluded that the women from the University of the Third Age are characterized by a higher level of agility and better dynamic balance. The female students of the University of the Third Age constituted the majority in the group of those whose general physical activity was assessed as high. Such a difference cannot be considered statistically significant (p > 0.05). Results: Unambiguous influence of physical activity of women over the age of 60 on their general physical activity has not been found. A higher general level of physical activity and a higher level of activity related to sport were conducive to achieving better results in some samples evaluated with the application of a Fullerton test. The female students of the University of the Third Age are characterized by an insignificantly higher level of overall physical fitness and by an insignificantly higher level of general physical activity in comparison to the women belonging to KS.
PL
Celem pracy była ocena sprawności fizycznej w aspekcie aktywności fizycznej kobiet po 60 r.ż. Badaniami objęto grupę 53 kobiet (śr. wieku 69,5 ±4,4 roku). Grupę I (n=32) stanowiły słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW), do grupy II (n=21) należały uczestniczki Klubu Seniora (KS). Do oceny sprawności fizycznej wykorzystano się test Fullerton, natomiast do oceny poziomu aktywności fizycznej skorzystano z długiej formy Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ). Wyniki badań zostały poddane analizie statystycznej z użyciem programu Statistica 8.0. Wyznaczono średnie, odchylenia standardowe. Wyniki prób sprawności fizycznej wyrażono w punktowej skali T. W analizie różnic rozkładów analizowanych cech między grupami posłużono się testem t-Studenta dla prób niezależnych, natomiast korelację poziomu aktywności fizycznej z przynależnością do określonej grupy oceniono za pomocą testu chi-kwadrat niezależności. Między grupami nie stwierdzono jednoznacznych różnic w poziomie sprawności fizycznej. Jedyna, statystycznie istotna różnica wystąpiła w próbie „wstań i idź”. Stwierdzono zatem, że kobiety z UTW charakteryzują się wyższym poziomem zwinności i lepszą równowagą dynamiczną. Osób, których ogólną aktywność fizyczną oceniono jako wysoką było więcej wśród słuchaczek UTW. Różnica ta nie może być uznana za statystycznie istotną (p>0,05). Wnioski: Nie stwierdzono jednoznacznego wpływu aktywności fizycznej kobiet po 60 roku życia na ich ogólną sprawność fizyczną. Wyższy ogólny poziom aktywności fizycznej oraz wyższy poziom aktywności związany ze sportem sprzyjał uzyskiwaniu lepszych wyników w niektórych próbach ocenianych testem Fullerton. Słuchaczki UTW odznaczają się nieistotnie wyższym poziomem ogólnej sprawności fizycznej oraz nieistotnie wyższym poziomem ogólnej aktywności fizycznej od kobiet należących do KS.
Journal
Year
Volume
40
Issue
2
Pages
37-52
Physical description
Contributors
 • Centrum "Med-Reh" w Gdyni
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu.
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
References
 • Bicka A., Kozdroń E. (2003), Aktywność ruchowa ludzi starszych czynnikiem adaptacyjnym do określonego wysiłku fizycznego, „Kultura Fizyczna”, 5(6), s. 26-28.
 • Biernat E., Stupnicki R., Gajewski A. K. (2007), Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) – wersja polska, „Wychowanie Fizyczne i Sport”, 51(1), s. 47-54.
 • Biernat E., Stupnicki R. (2005), Przegląd międzynarodowych kwestionariuszy stosowanych w badaniu aktywności fizycznej, „Wychowanie Fizyczne i Sport”, 49(2), s. 61-73.
 • Borowiak E., Kostka T. (2004), Aktywność ruchowa a percepcja bólu u osób starszych – badanie wstępne, Medycyna Sportowa, 4, s. 191-198.
 • Borzucka D., Rektor Z. (2005), Świadomość znaczenia aktywności ruchowej w społeczeństwie w opinii ludzi starszych aktywnych fizycznie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, s. 193-201.
 • Duda B. (2006), Charakterystyka aktywności fizycznej osób dorosłych, „Medycyna Sportowa”, 6(6), s. 329-332.
 • Duda B. (2008), Aktywność i sprawność fizyczna osób w wieku 60–69 lat, „Medycyna Sportowa”, 6(6), s. 379-384.
 • Ferguson G. A., Takane Y. (2009), Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ignasiak Z., Kaczorowska A., Katan A., Domaradzki J. (2009), Sprawność fizyczna kobiet w starszym wieku oceniana testem Fullerton, „Fizjoterapia”, 17(2), s. 48-52.
 • Ignasiak Z., Sławińska T. (2001), Sprawność fizyczna jako pozytywny miernik zdrowia. Materiały X Konferencji Naukowej: Uwarunkowania środowiskowe zdrowia dzieci, Legnica, 51.
 • Kostka T. (2001), Rola aktywności ruchowej w promocji zdrowia u osób starszych, „Medicina Sportiva”, 5(2), s. 147-150.
 • Kozdroń E. (2006), Zorganizowana rekreacja ruchowa kobiet w starszym wieku w środowisku miejskim. Studia i Monografie: Akademia Wychowania fizycznego im. Józefa Piłsudkiego w Warszawie, Warszawa.
 • Kozdroń E., Leś A. (2010), Aktywność ruchowa w procesie pomyślnego starzenia się, „Postępy Rehabilitacji”, 1, s. 49-57.
 • MacAuley D. (2001), Potencjalne korzyści płynące z aktywności fizycznej podejmowanej przez ludzi starszych, „Medicina Sportiva”, 5(4), s. 229-236.
 • Malina R. M., Bouchard C., Bar-Or O. (2004), Growth, maturation, and physical activity, Champaign IL: Human Kinetics.
 • Nowak M. (1999), Uwarunkowania aktywności ruchowej słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku. „Edukacja Dorosłych”, 4, s. 71-77.
 • OsińskiW. (1998), Tendencje w tworzeniu testów sprawności fizycznej w ramach koncepcji „Health Related Fitness”, Antropomotoryka, 17, s. 175-193.
 • Osiński W. (2002), Aktywność fizyczna podejmowana przez osoby w starszym wieku, [w:] Antropomotoryka, red. B. Kapusta,W. Parzy, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, s. 3-24.
 • Osiński W. (2003), Sprawność fizyczna i motoryczność człowieka: podstawowe pojęcia i ich aspekty, [w:] Antropomotoryka, red. B. Kapusta, W. Parzy, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, s. 19-23, 320-325.
 • Posłuszny P., Bajer A., Ignasiak Z., Krawczyk M. (2006), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, 60.
 • Rikli R. E., Jones C. J. (1999), Development and validation of Functional Fitness Test for Community-residing Older Adults. Journal of Aging and Physical Activity, 7, s. 129-161.
 • Różańska-Kirschke A., Kocur P., Wilk M., Dylewicz P. (2006), Test Fullerton jako miernik sprawności fizycznej osób starszych, „Rehabilitacja Medyczna”, 10(2), s. 15-19.
 • Thornby M. A. (1997), Równowaga i upadki u osłabionej starszej osoby: przegląd literatury, „Rehabilitacja Medyczna”, 4(1), 11-18. www.ipaq.ki.se
 • Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej (2008), Bruksela.
 • Zgurski W. (2006), Sprawność i aktywność fizyczna w kontekście oddziaływań środowiskowych i zdrowia, „Lider”, 11, s. 3-4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28e045c5-aa8c-4d0a-9ed5-04808a4d13b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.