PL EN


2018 | 528 | 264-276
Article title

Wykorzystanie zrównoważonej karty dokonań dla budżetowania zadaniowego w jednostce samorządu terytorialnego

Authors
Content
Title variants
EN
Using of balanced scorecard in performance budgeting in a local government unit
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednostki samorządu terytorialnego, wykonując zadania publiczne, powinny kierować się zasadą racjonalnego gospodarowania. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie pogłębionych analiz w odniesieniu do efektywności i skuteczności podejmowanych działań oraz identyfikowanie ich kosztów. Powyższe czynności są bardzo utrudnione w ramach tradycyjnego budżetowania, w związku z czym istotna rola przypada budżetowaniu zadaniowemu. W jego ramach następuje pomiar dokonań oparty na wyznaczonych celach, sposobach ich osiągnięcia oraz przyporządkowaniu do nich właściwych pod względem metodycznym mierników. Celem artykułu jest wskazanie znaczenia zrównoważonej karty dokonań oraz mierników oceniających poziom realizacji zadań i celów pod względem ich efektywności i skuteczności. Rola tych instrumentów zaprezentowana została w kontekście badania efektywności wydatkowanych środków publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz wskazania możliwości ich wykorzystania w budżetowaniu zadaniowym.
EN
Local government units performing public tasks should be guided by the principle of ra-tional management. Therefore, it is necessary to carry out in-depth analyzes in relation to the effectiveness and efficiency of undertaken activities and to identify their costs. The above-mentioned activities are difficult as part of traditional budgeting, and thus an im-portant role is given to performance budgeting. In its framework, the performance meas-urement is made, which is based on the objectives set, ways of achieving them and the right way to measure. The aim of the article is to indicate the significance of a balanced scorecard and the measurers assessing the level of achievement of objectives and tasks, in terms of their effectiveness and efficiency. The role of these instruments was presented in the context of the effectiveness and efficiency of public funds spent by local government units and the indication of the possibility of their use in performance budgeting.
References
 • Borowik M., 2013, Doskonalenie systemu zarządzania finansami w jednostkach administracji publicznej, edu-Libri, Kraków-Legionowo.
 • Dżurak P., 2002, Balanced Scorecard, [w:] Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, t. II, red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa.
 • Filipiak B., 2010, Pomiar dokonań jednostek samorządu terytorialnego przy użyciu mierników finansowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 122, s. 122-130.
 • Filipiak B., 2011, Efektywność w zarządzaniu finansami samorządowymi. Skutek kryzysu czy obiektywna konieczność?, Zeszyty Naukowe nr 10, PTE, Kraków, s. 223-236.
 • Franek S., Będzieszak M., Lubińska T., 2011, Budżet zadaniowy w powiatach i gminach ‒ metodyka BEST i aspekty wdrożeniowe, [w:] Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa.
 • Kaczurak-Kozak M., 2013, Wdrażanie i konstrukcja budżetu zadaniowego w Polsce, Studia Lubuskie, t. IX, PWSZ, Sulechów, s. 179-201.
 • Korolewska M., 2010, Budżet zadaniowy narzędziem realizacji polityki budżetowej, Studia BAS, nr 3(23), Warszawa.
 • Lubińska T., 2009, Budżetowanie zadaniowe w kontekście zasad podatkowych i zasad budżetowych, [w:] W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych, red. S. Wieteska, M. Wypych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Lubińska T., 2010, Budżet a finanse publiczne, Difin, Warszawa.
 • Lubińska T., 2014, Ocena złożoności zadaniowego planu wydatków budżetu państwa oraz skuteczności osiągania planowanych wartości mierników efektów w latach 2011-2014, [w:] Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie efektywności zadań publicznych, benchmarking, red. S. Franek, M. Będziesza, Difin, Warszawa.
 • Lubińska T., Lozano-Platonoff A., Strąk T., 2006, Budżet zadaniowy ‒ racjonalność ‒ przejrzystość ‒ skuteczność, Ekonomista, nr 5, s. 647-666.
 • Lubińska T., Strąk T., Lozano-Platonoff A., Będzieszak M., Godek M., 2009, Zasady skuteczności i efektywności jako zasady pomiaru efektów z nakładów publicznych, [w:] Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa.
 • Łada M., Kozarkiewicz A., 2010, Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu, C.H. Beck, Warszawa.
 • Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., 2006, Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa-Rzeszów.
 • Malinowska-Misiąg E., Misiąg J., Misiąg W., Tomalak M., 2015, Metody budżetowania zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Przewodnik, Presscom, Wrocław.
 • Marczakowska-Proczka J., 2008, System budżetowy państwa, [w:] B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce 2, PWN, Warszawa.
 • Misiąg W., 2004, Mierzenie ilości i jakości usług publicznych, Kontrola Państwowa, nr 1(numer specjalny), s. 62-71.
 • Owsiak S., 2005, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • Patrzałek L, 2006, Przesłanki i warunki wdrażania budżetu zadaniowego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 19, Poznań, s. 53-59.
 • Pogoda A., Chrzanowski M., Marczewski K., 2010, Fundamentalne znaczenie miernika jako elementu ściśle skorelowanego z celami w ramach budżetu zadaniowego, [w:] Budżet zadaniowy w administracji publicznej, red. M. Postuła, P. Perczyński, Ministerstwo Finansów, Warszawa, s. 117-118.
 • Salachna J.M., 2017, Budżet z perspektywy zarządczej, [w:] J.M. Salachna, U.K. Zawadzka-Pąk,
 • G. Michalczuk, Usprawnianie zarządzania w samorządzie terytorialnym poprzez budżet. Od budżetu tradycyjnego i zadaniowego do budżetu efektów, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Świderek I., 2012, Budżet zadaniowy i strategiczna karta wyników w jednostkach samorządu terytorialnego, ODDK, Gdańsk.
 • Urbaniak G., Strumnik A., 2009, Budżet zadaniowy jako metoda zarządzania finansami publicznymi powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, Prokuratura i Prawo, nr 5, s. 88-104.
 • Zawadzka-Pąk U.K., 2013, Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych, ODDK, Gdańsk.
 • Zioło M., 2008, Gospodarka finansowa w sektorze publicznym, [w:] Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin.
 • Zioło M., 2014, Ekonomiczne i prawne instrumenty zapewnienia efektywności wydatków gmin, [w:]
 • Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie efektywności zadań publicznych, benchmarking, red. S. Franek, M. Będzieszak, Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-28e10c32-052c-40ea-a326-cf154481b430
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.